Thursday, July 31, 2008

 

يادآوري ي ِ ويرايشي ي ِ يك دوست براي ِ درستْ گرداني ي ِ برداشت ِ ناآگاهانه و نادرست ِ ويراستار: پيوستي بر درآمد ِ ٤: ٩، زيرْبخش ِ ١٠


يادداشت ِ دوم ِ ويراستار

جمعه ١١ امرداد ١٣٨٧ خورشيدي
(١ اوت ٢٠٠٨)

در درآمد ِ ٤: ٩، زيرْبخش ِ ١٠، گنجانيدن ِ درسي درباره ي ِ فردوسي و شاهنامه در كتاب ِ فارسي ي ِ سال ِ دوم ِ دبستان را «نخستین بازگشت ِ فردوسي و شاهنامه به كتاب‌هاي درسي: سي سال پس از حذف و بازداري» انگاشته ام.
دوست ِ پژوهنده ي ارجمند، آقاي دكتر شاهين سپنتا، در راياپيامي به اين دفتر، انگاشت ِ ويراستار را نادرست و نيازمند ِ بازْنگري و بازْويرايي دانسته اند. متن ِ پيام ِ ايشان را با سپاس از دقت ِ انتقادي شان و با پوزش خواهي از خوانندگان ِ گرامي ي ِ ايرانْ شناخت، براي اين سهو و اشتباهي كه نادانسته مرتكب شده ام و به خواست ِ "خودْمُشتْ مالي"، در اين پيوست مي آورم.
در زبانْ زَدهاي ِ از قديم مانده مان داريم كه "اشتباه مي رود تا هندوستان و برمي گردد!" (لابُد براي آن كه پيشينيان ما جايي دورتر از "هندوستان" را در اين سوي ِ جهان، نمي شناخته اند)؛ امّا اكنون مي توان گفت كه "اشتباه مي رود تا استراليا و برمي گردد!"
در اين ميان، ويراستار با رويْ كرد به لحن ِ كنايه آميز ِ نگارنده ي ِ پيام در سخنْ گفتن از "استعلام و استفتاء از علمای بزرگ ایران شناس"، مي افزايد كه او دوستان ِ پژوهنده ي خويش (و از جمله خود ِ ايشان) را "خاستگاه و پشتوانه ي ِ نسبي و چون و چرابردار ِ تحقيق" مي شمارد و نه "مرجع ِ مطلق ِ تقليد" تا نيازي به "استفتاء" داشته باشد. او همواره اندرز ِ گوهرين ِ خداوندگار ِ زبان ِ فارسي و فرهنگ ِ ايراني را آويزه ي ِ گوش دارد كه: "به دانش ز ِ دانندگان راهْ جوي / به گيتي بپوي و به هركس بگوي".
* * *

درود.


آقای دکتر دوستخواه
اگر حمل بر زیاده گویی و اعتراض بی پایان نمی فرمایید می خواستم به آگاهی برسانم که مطلب مربوط به درس فردوسی در کتاب دوم دبستان را روی وبلاگتان دیدم
امّا باید خدمتتان عرض کنم که این «نخستین بازگشت ِ فردوسي و شاهنامه به كتاب‌هاي درسي: سي سال پس از حذف و بازداري» نیست. الان سال هاست که در همه مقاطع تحصیلی از دبستان گرفته تا دوره راهنمایی و دبیرستان و دانشگاه دروس متعددی درباره شاهنامه و فردوسی وجود دارد و اتفاقا دروس بسیار جالب و پرمحتوایی هم هستند و این برداشت شما کاملا اشتباه و اغراق آمیز است و تا آن جا که من می دانم من هم در رایانامه ام چنین چیزی را ننوشتم.
بهتر بود همان طور که در موارد دیگر از علمای بزرگ ایران شناس استعلام و استفتاء فرمودید در این مورد نیز چنین کاری صورت می گرفت.

برای شما آرزوی تندرستی دارم.
بهروز باشید.


با مهر همیشگی- شاهین سپنتا

 

٤: ٩. چهل و هفتمين هفته‌نامه: فراگير‌‌ ِ ٢٦ زيرْ بخش ِ تازه ي ِ خواندني، ديدني و شنيدنييادداشت ويراستار


جمعه ١١ امرداد ١٣٨٧ خورشيدي
(١ اوت ٢٠٠٨)


گفتاوَرد از داده‌هاي اين تارنما بي هيچ‌گونه ديگرگون‌گرداني‌ي متن و با يادكرد از خاستگاه، آزادست.
You can use any part of site's content as long as it is referenced to this site.No need for permission to use the site as a link.

Copyright © 2008 - 2005


All Rights Reserved.١. پيْ‌گيري‌ي ِ گفتمان ِ كيستي‌ي ِ «كورش بزرگ»: برداشت ِ ديگرگونه‌ي ِ استادي تاريخْ‌شناس و تاريخْ ‌نگار و تحليل ِ پژوهنده‌اي ايرانْ‌شناس از روحيّه‌ي ِ توطئه‌انگاري و اعتراض و پرخاش ِ ما ايرانيان به هرگونه برداشت و نظر ِ انتقادي نسبت به تاريخ و فرهنگمان


همين تازگي، به گفتاري درباره‌ي ِ كورش – كه در مجلّه‌ي ِ آلماني‌ي ِ شْپيگل نشريافته‌است – و پاسخ ِ دكتر كاوه فرّخ بدان، پيوندْدادم. همْ‌زمان، از دوست ِ دانشمندم استاد دكتر پرويز رجبي نيز خواهشْ‌كردم كه برداشت ِ كارشناسانه‌ي ِ خود درباره‌ي ِ اين گفتمان را برايم بنويسند. موازي با خواهش ِ من، جوان ِ پژوهنده‌اي – كيارش نام – نيز، همين پرسش را با استاد درميانْ‌گذاشته‌است. استاد با رويْ‌كرد ِ مهرْآميزشان به دوستان و دوستْ‌داران ِ دانستن، پاسخي در زير ِ عنوان ِ " باری دیگر دربارۀ کورش بزرگ به خاطر نظر مجلۀ اشپیگل آلمان" نوشته و در تارنماي ِ خود نشرداده و جداگانه هم به پيوست ِ يك راياپيام، به اين دفتر فرستاده‌اند كه با سپاس از ايشان، پيوندْنشانيي ِ آن را براي آگاهي‌ي ِ خوانندگان ِ ارجمند ِ ايران‌ْشناخت، در اين جا مي‌آورم ↓
http://parvizrajabi.blogspot.com/


در همين زمينه، گفتار شيوا و آموزنده‌ي ِ استاد رجبي را با عنوان ِ به گذشته‌مان علا‌قه‌منديم؛ ولي با تاريخ‌مان بيگانه! – كه در اعتماد ملّي، روزنامه‌ي ِ بامداد ِ تهران نشرْيافته‌است – در اين جا بخوانيد ↓
http://www.roozna.com/Negaresh_site/FullStory/?Id=64348&Title=به%20گذشته‌مان%20علا‌قه‌منديم%20ولي%20با%20تاريخ‌مان%20بيگانه%20-%20پرويز%20رجبي
* * *
ويراستار، همان پرسش ِ از استاد رجبي را براي ِ دوست ِ پژوهنده‌ي ِ ايرانْ‌شناس، آقاي دكتر رضا مُرادي غياث‌ْآبادي نيز فرستاده‌بود. ايشان نيز پاسخي تحليلي و آگاهاننده بدان نوشته و با عنوان ِ " اشپیگل و بهانه‌ای تازه برای اعتراض‌های بی‌پایان ایرانیان" در تارنماي خود به نام ِ پژوهش‌هاي ايراني نشرداده و جداگانه هم بدين دفتر فرستاده‌اند. در اين جا بخوانيد ↓
http://www.ghiasabadi.com/spiegel.html
٢. آتشْ‌كده‌ها و نيايشْ‌گاه‌هاي زرتشتيان در يزد و پيرامون ِ آن


در يك فيلم ِ كوتاه ببينيد و بشنويد ↓
http://www.youtube.com/watch?v=7-ZQGwhVMkc&feature=related


خاستگاه: راياپيامي از دكتر تورج پارسي - سوئد


٣. گزارشي از زندگي‌ي ِ نخستين «ايراني-آمريكايي»
حاج سيّاح محلاّتي
The First Iranian American
http://www.paaia.org/cs/our_community/the_first_iranian_american


خاستگاه: راياپيامي از دكتر تورج پارسي - سوئد


٤. طنزي گوياي ِ برخورد ِ «از ما بهتران» (؟!) با مردم ِ جهان


چندي پيش، طنزي به زبان انگليسي در شبكه‌ي ِ جهاني‌ي ِ رسانه‌ها نشرْيافت كه به‌درستي، بيانْ‌گر ِ چگونگي‌ي ِ نگرش و برخورد ِ «از ما بهتران» (؟!) / «از دماغ ِ فيل افتادگان!» به مردم ِ جهان (جُزخودي‌ها) بود.
ترجمه‌ي ِ فارسي‌ي ِ متن ِ آن طنز، چُنين است:
مردي دارد در پارك مركزي شهر نيويورك قدم مي‌زند كه ناگهان مي‌بيند سگي به دختربچه اي حمله كرده است. مرد به طرف آن‌ها مي دود و با سگ درگير مي‌شود و سرانجام سگ را مي كشد و زندگي دختربچه را نجات مي دهد.
پليسي كه آن صحنه را ديده‌بود، به سوي ِ مرد و دختر مي آيد و مي گويد:
-- «تو يك قهرماني! فردا در روزنامه ها مي نويسند: يك نيويوركي شجاع ، جان دختر بچه اي را نجات داد!»
آن مرد مي‌گويد: « اما من نيويوركي نيستم. »
-- پس روزنامه‌هاي صبح مي‌نويسند : ' يك آمريكايي‌ي ِ شجاع، جان دختر بچه اي را نجات داد! '
آن مرد دوباره مي‌گويد : « امّا من آمريكايي نيستم. »
-- « خوب، پس تو اهل كجا هستي؟»
-- « من ايراني هستم.»
*
فرداي آن‌ روز، روزنامه‌ها مي‌نويسند:
'يك تندرو ِ مسلمان، سگ ِ بي گناه ِ آمريكايي را كشت!'


خاستگاه: راياپيامي از دكتر سيروس رزّاقي‌پور- سيدني


٥. گزارشي از «جشن ِ تيرگان» در "تورنتو" (كانادا): پيام ِ «استاد دكتر احسان يارشاطر»

ENCYCLOPAEDIA IRANICA FOUNDATIONJuly 25, 2008


Dear Trustees and supporters and friends of the Encyclopaedia Iranica,As you may have know, the Canadian-Iranian Centre for Art and Culture, under the able leadership of Mr. Mehrdad Ariannejad, organized a Festival (17-20 July). For a time it was known only as “Yeki bud yeki nabud”, but later it came to be better known as the “Tirgan Festival” (in ancient Iran when the name of the month coincided with the name of the day, the occasion called for celebration. For instance, the 16th day of each monthwas called Mehr; the day Mehr in the month of Mehr was an occasion for a great festival,that of Mehregan. Tirgan occurred on the day Tir in the month of the same name.).The Festival was a model of careful planning and meticulous execution. A great many artists in a variety of fields from the US, Europe, and even Iran participated. All programs were very well attended; sometimes a large number of people found only standing room.A large tent was set up for the Encyclopaedia Iranica, as part of the Festival’s program.In the tent, apart from the volumes of the Encyclopaedia Iranica, the volumes of the critical edition of the Shahnameh by Dr. Djalal Khaleghi, a number of brochures and posters were displayed. But the real attraction was an exhibition of a series of enlarged photographs related to the Constitutional Period. They belong to Dr. Akbar Ghahary, our Vice-Chairman, who had lent them to the Encyclopaedia for the occasion.A large crowd visited the tent even though it was raining. Dr. Mansour Bonakdarian, who teaches at the University of Toronto, had spent a great deal of time and care in setting up the photographs, and guided the visitors during the entire Festival, beyond all call of duty and as a service to the Encyclopaedia Iranica.As the title of the Festival, Tirgan, evokes shooting of arrows (tir), somehow the legend of Arash Kamangir (Arash the Bowman), one of the most attractive legends of ancient Iran, was brought into play during the Festival. The feud between Iran and Turan, two Iranian entities derived from Fereydoun’s sons Iraj and Tur, respectively, had been raging for years. The frontier line was a bone of contention and Manuchehr and Afrasiab could not agree on a common frontier. When the two sides grew tired of the protracted wars, they at last agreed to the Iranian proposal that an arrow be shot by an Iranian and where the arrow fell to the earth that would mark the frontier line. The Iranians were hoping that the River Oxus (Amu darya) would become the frontier.The Iranians called on Arash the Bowman, a young hero known for his superior strength and prowess, to shoot the arrow as far as he could. A patriot devoted to the interests of his country, Arash summoned all his strength – to the last drop – and put it into his arms and shot the arrow. No more strength was left in him; he fell on the ground and gave up theghost, having sacrificed himself for the benefit of Iran.The arrow, protected by an angel sent by Ahura Mazda, traveled high in the skies for long distances and dropped at the shore of Oxus River, which became the frontier between Iran and Turan. It is a tale of patriotism and dedication and giving up one’s life in theinterest of one’s country.Siavash Kasrai, the able poet of the second half of the 20th century (d. 1996), made this legend the subject of his best-known poem. Shahrokh Moshkin-Ghalam, the well-known dancer and choreographer, made the poem the subject of his show during the Festival.A highlight of the program was the speech that our Trustee, Mrs. Houra Yavari, delivered about the legend of Arash. Her speech was, as expected, so eloquent and so well composed that it brought tears to the eyes of many listeners.I was asked to present prizes to the artists and writers who were being recognized for their achievements. The prize was a beautiful statue, cast in golden color, which showed Arash shooting the miraculous arrow.
I took the opportunity to talk a little about the Encyclopaedia Iranica, what it does, and what its needs are.Later I talked to Tina Tehranchian, our able Treasurer, about a second gala for Iranica in 2009 in Toronto. You recall that we had a very successful Gala, chaired and directed by her, in 2005. At the Tirgan Festival she was instrumental in organizing the Iranica Tentas well as publishing our 2007 Annual Report with color pictures (for $6,000) with no expenses to us, thanks to Mr. Oscar Meshkati, a long standing friend of Iranica in Canada. She approved the idea of a second Gala in Toronto. We are hoping that the large crowd that participated in the Tirgan Festival and were exposed to our project will help to make the forthcoming second Toronto Gala a true success. Please contact Ms.Tehranchian (E-mail: ttehranchian@assante.com; Tel: 905 707-5220), if you have any ideas about the Gala and its program.


With best wishes,
Sincerely yours,
Ehsan Yarshaterخاستگاه: راياپيامي از استاد دكتر احسان يارشاطر، دفتر ِ دانشنامه‌ي ِ ايرانيكا، دانشگاه كلمبيا- نيويورك

چند تصوير از جشن ِ تيرگان در تورنتو:


(با سپاس از بانو حورا ياوري و آقاي حسن زرهي براي فرستادن ِ تصويرها)

٦. درسْ‌گفتار ِ گاهانْ‌شناختي‌ي ِ ديگري براي ِ دوستْ‌داران ِ شناخت ِ بهتر ِ آموزه‌ي ِِ زرتشت


دو متن ِ زير را استاد جعفري در اين هفته، بدين دفتر فرستاده‌اند كه با سپاس از ايشان، در اين جا بازْنشرمي‌دهم.


I

[xsatra]
The Super-Intellect Being


Ghathaic Text:
têm nê ýasnâish ârmatôish mimaghzhôýê ãnmênî mazdå srâvî ahurôhyat hôi ashâ vohucâ côisht mananghâxshathrôi hôi haurvâtâ ameretâtâahmâi stôi dãn tevîshî utayûitî.

Translated Text:


I shall seek to exalt Him for us with praises of serenity,Who, by a new name, is known as the Wise God.He grants, through righteousness and good mind,wholeness and immortality in His dominion.May He grant us steadfast strength and endurance.
(Gathas: 10-10)
Summary Substance: Serene and satisfied, Zarathushtra glorifies God because Him is no more the old conception of a deity. He is the Super-Intellect Being, a new name that defines Him the best. He has established Primal Principles of Life according to which one achieves immortal perfection in the divine dominion. May He grant us lasting strength and endurance!
Pondering Points: Super-Intellect, Master Mind that kindly creates, carefully maintains, and pleasingly promotes.

IIMy Companions-in- Asha,


Ushta!


During the discussions, in January/February 2006, on whether "Good Conscience" of Zarathushtra is monist, monotheist or something else, I gave my opinion and one of them is the following copy from Wikipedia, the Internet free encyclopedia, followed by my "Monotheism and Dualism in the Gathas," and what I got in response was so insulting that I left then "Asha" group and do not participate in its form of "Asha." I see that the same interpretations of the Zarathushtrian Doctrine, of course under the name of "Mazdayasna, " are now being posted on a number of Z-groups without providing a single quotation from the Gathas, the Sublime Songs of Zarathushtra, on his Divine Doctrine. Yesterday, Captain Maneck Daruwalla reminded us of the past. Therefore, I am re-posting the two, one after another, today, for your kind attention.


The Zarathushtrian Assembly
Ali A. Jafarey, Ph.D.
Buena Park, Southern California٧. بايگاني‌ي ِ بزرگ ِ موزيك ِ ايراني با سامان ِ الفبايي‌ي ِ نام ِ خُنياگران (/ آوازْخوانان)


در اين دو پيوندْنشاني، بيابيد و بشنويد ↓
http://www.persianpersia.com/index.php
http://www.persianpersia.com/music/artists.php?l=2


خاستگاه: راياپيامي از دكتر سيروس رزّاقي‌پور، كتابخانه ي ايرانيان- سيدني


٨. روزْآمدشدن ِ يك تارنماي ِ ايرانْ‌شناختي با گفتاري تازه و خواندني


پژوهنده‌ي ِ جوان و پويا ياغش كاظمي، نويسنده‌ي ِ كتاب ِ ارزشْ‌مند ِ آتشگاه ِ اصفهان، تارنماي ِ ارزنده‌ي خود به نام ِ از اين اوستا را با گفتاری نو، زير ِ عنوان ِ "آتش در باغ"، روزْآمدكرده‌است. او در بخشی از این گفتار به نقد ِ انگاشت ِ کاربُردْداشتن ِ چارتاقی‌ها در گاهْ‌شماري‌ي ِ ايراني پرداخته‌است.
در اين جا ببينيد و بخوانيد ↓
http://asha.blogsky.com/


خاستگاه: راياپيامي از ياغش كاظمي - اصفهان


٩. پي‌گيري‌ي ِ يك پرسش: نكته‌يابي‌هاي ِ يك پژوهنده


در زيرْبخش ِ ١٠ از درآمد ِ ٤: ٨ ، پيوندْنشاني‌ي ِ ٧ (اوپانيشاد)، در پاسخ به پرسشي از سوي ِ يكي از شركتكنندگان ِ در كارگاه ِ شاهنامه‌پژوهي، سخني نارسا گفته‌ام كه چندان روشنْ‌گر ِ ابهام ِ درونْ‌مايه‌ي ِ پرسش نيست. اين نكته را در راياپيامي به پرسشْ‌گر هم يادآورشدم.
همْ‌ميهني به نام ِ مهدي پيمان كه اين نارسايي را برنتافته، متن ِ باپشتوانه و گويا و رهنمون زير را به دفتر ِ انجمن ِ دوستداران ِ شاهنامه فرستاده‌است كه از آن جا نيز به دفتر ِ من پيشْ‌بُردكرده‌اند و من نيز با سپاسْ‌گزاري از نويسنده، در اين جا مي‌آورم.


خاستگاه: راياپيامي از اردلان عنصري (ايران مهر)، دفتر ِ انجمن ِ دوستداران ِ شاهنامه - كاليفرنياي شمالي


با درود به ایرانْ‌مهر گرامی .
نخست سپاس فراوان از رایا پیامتان. نشست قبل هم استفاده از محضر استاد دوستخواه و شما ممکن‌نشد . امّا در باب نظر خواهی پیرامون گفت وشنود،عجالتا نکاتی به نظرم رسیده‌است که در ارتباط با پرسش آقای تهماسبی در میان می‌گذارم.


1: بهارات ـ Bharata اگر منظور آقای تهماسبی از بهارا واژه ای باشد که با حروف لاتین آوردم ــ با مصوت اول بلندـ اشاره به کشور هند است و نیز به معنای برنده , , پوشنده و به صیغه جمع طبقه سپاهی است.
به معنی زاده بهارات هم هست و به اگنی یکی از روحانیان هند اطلاق میشود. در کتاب اوپانیشاد , ترجمه شاهزاده محمد داراشکوه ( از گورکانیان هند) تحت عنوان » سر اکبر« باهتمام و مقدمه محمدرضا جلالی نائینی و دکتر تاراچند , ذیل این واژه معانی زیر هم آمده : نگاهداشته شده , بازیگر , بافنده , اجیر , کوه نشین , نیمه وحشی, آتشی که برنج را برای برهمنان روی آن میجوشانند, نام یکی از قهرمانان و پادشاه مشهور هندوستانکه پسر » دوشینت « و »شکنتال« بوده است .....نام رودخانه ای . نام یکی از پادشاهان قدیمی منونتر ..... اوپانیشاد ص 540, 541 , 542
2 : نیایکا ـ باز اگر منظور ایشان نه نیاکا که نیایکا Nyayikaبا مصوت بلند a باشد , معنای آن منطق است که از Nyaya به معنای صورت نخستین , روش , قاعده , قاعده کلی , اصل , نمونه , بدیهی , منطق
ساخته شده و یکی از مکاتب ششگانه فلسفی هند میباشد. : »نیایا ( nyaya)از ریشه > نی< به معنی رفتن مشتق گردیده است . این ریشه از سوی دیگر با ریشه >گام< یعنی رفتن برابر است و نیایا از لحاظ اشتقاق لغوی با نیاگاما که به معنی قیاس منطقی است , یکی است .« داریوش شایگان . ادیان و مکتب های فلسفی هند. ج 2 ص 438. هلموت گلازناپ هند شناس المانی در توضیح همین واژه مینویسد :»واژه >نیایا< به معنای قاعده , اصل وشاقول است.آموزه اصول استدلال علمی از اینرو نیایا نامیده میشود.و در معنای فنی اش سیستمی است که قواعدی را برای اندیشیدن درست , استنتاج ومباحثه ارایه میکند« Helmuth Glasenapp , Philpsophie der Inder , S 132, ونمایندگان آن نیاییکاز خوانده میشوند. 3:اوپانیشادـ اوپانیشادها > علوم سرّی > بررسی های یزدان شناختی اند که همانند براهماناز ضمایم توضیحی وداهارا تشکیل داده و از اینرو شروتی یا وحی مقدس شمرده میشوند. هلموت گلازناپ, فلسفه هندوها
ص36 اما واژه اوپانیشاد از آنجا که مدعی است پایان وداهاست ودانتا ved- anta نامیده شده و ناظر به انست که در وی تکمیل تعلیمات ودائی به انجام وپایان میرسد. نگاه کنید به :Indische Philosophie,Radha Krishnan, bd1, s.117این واژه از اوــ پا نی سد اشتقاق یافته و از نظر اتیمولوژیک > نزدیک نشستن ـ به < و بعبارت دیگر تنگ آموزگار نشستن و آموختن از اوست. محمد رضا جلالی نائینی در مقدمه خویش به کتاب اوپانیشادکه از ان یاد شد در توضیح این واژه مینویسد»لفظ اوپانیشاد از کلمه > اوپ upa ( نزدیک)< و > نی ni (پائین) و > سد sad (نشستن)< ترکیب شده است . بعبارت دیگر واژه اوپانیشاد از ریشه > سد < گرفته شده و دو پیشوند > اوپ < و > نی< به آن افزوده شده است « که یکی موید نزدیک و دیگری پائین نشستن است . » از اینرو اوپانیشاد به معنی نشستن نزد استاد برای اموختن علوم سری می باشد و میتوان این کلمه را در فارسی به > پائین نشینی < تعبیر نمود.« اوپانیشاد ص 108. وی پائین نشستن را » مجموعا نشانه فروتنی و تواضعی « که شاگرد هنگام رسیدن بحضور استاد از خود نشان میدهد , دانسته است.تعبیر اخیر را جلالی نائینی ظاهرا با استناد به فرضیه هرمان الد نبرگ دانشمند المانی آورده چون او لفظ اوپانیشاد را از کلمه اوپاسانا upasana با مصوت بلند دوم,به معنای احترام , تجلیل, ستایش ویا تقدیس مشتق دانسته. حال آنکه میان دو تعبیر آمده تفاوت جدی وجود دارد و پاول دویسن فیلسوف وهند شناس آلمانی در کتاب خویش به این تفاوت اشاره کرده و نادرست بودن نظریه الدنبرگ را مدلل ساخته است. رجوع شود به Philosophie der Upanishad,s S.14- 15 , Paul Deussen, چاپ پنجم , لایپزیگ , 1922. پس بطور فشرده میتوان گفت که واژه اوپانیشادبدوا نزدیک وتنگ استاد نشستن معنی میداده و سپس در طول زمان بار معنائی آن دچار تغییر شده و بیانگر دروسی سری شده که معلم به شاگردان معتمدش میاموخت . یعنی گونه ای از دانش سری Rahasyam ونیز به دانشی اطلاق گشته که انسان را به شناختن خطاهای خویش ویافتن حقیقت توانا میسازد.شناخت براهما اوپانیشاد نامیده میشود. شانکارا میگوید : اوپانیشاد هارا باید چنین نامید زیراکه نادانی را منهدم ساخته و به براهما رهبری‌می‌کنند. پاول دویسن همانجا. ص 11 شاد وسرفراز باشید.

١٠. بازگشت ِ «فردوسي» و «شاهنامه» به كتاب‌هاي درسي: سي سال پس از حذف و بازداري

آگاهي‌يافتم كه درس ِ بيست و دوم (صص ١٥٨- ١٦٠) از كتاب ِ فارسي‌ي ِ سال ِ دوم ِ دبستان را ويژه‌ي ِ شناساندن ِ فردوسي و شاهنامه به نوآموزان كرده‌اند.متن ِ اين درس، به شيوه‌اي ابتكاري در شكل ِ گزارش ِ سفري به توس و ديداري از بناي ِ يادمان ِ شاعر ِ ملّي‌مان از زبان ِ يك كودك و با دستْ‌نوشت ِ او تهيّه شده و سادگي و رواني‌ي ِ نگارش ِ آن، به خوبي درخور ِ دريافت ِ خوانندگان ِ آن (گروه ِ سِنّي‌ي ِ هفتْ‌سالگان) است. امّا در اين متن – كه بايد آن را سنگ ِ بناي ِ آگاهي‌ي ِ نوباوگان از چيستي‌ي ِ حماسه‌ي ِ ملّي شمرد – سنگي كجْ‌نهاده، سختْ چشمْ‌آزارست. از دو بيتي كه به منزله‌ي ِ نمونه‌ي ِ سخن ِ استاد ِ توس در پايان ِ اين درس آورده‌اند، يكي ("بسي رنجْ‌بُردم درين سال سي/ عجم زنده‌كردم بدين پارسي") – با همه بلندْآوازگي و جاافتادگي‌اش در ذهن و زبان و نوشتار ِ خاصّ و عام – سروده‌ي ِ فردوسي نيست و از افزوده‌هاي بر شاهنامه به شمارمي‌آيد (← ابوالقاسم فردوسي: شاهنامه به كوشش ِ جلال خالقي مطلق، دفتر ٨، ص ٤٨٧، پي‌ْْ نوشت ِ ٩، بازْبُرد به ب ٨٩٠). درباره‌ي ِ اين بيت، پيش ازين گفتاري پژوهشي با عنوان ِ "يك برداشت ِ نادرست در انتساب ِ بيتي به فردوسي: در حاشيه‌ي ِ نشست ِ «در ستایش ِ فردوسی» در شهر ِ کتاب ِ مركزي‌ي ِ تهران" نشرْداده و همه‌ي ِ گفتني‌ها را گفته‌ام (← همين تارنما، دوشنبه ٢٣ ارديبهشت ماه ١٣٨٧ خورشيدي / ١٢مي ٢٠٠٨) و نيازي به بازْآوردن ِ آن‌ گفتار در اين جا نمي‌بينم.

به هر روي، به رَغْم ِ اين اشتباه ِ بزرگ، كار ِ وزارت ِ آموزش و پرورش در گنجانيدن ِ اين متن در كتاب ِ يادكرده، ستودني‌ست. من اين كُنِش ِ فرهنگي‌ي ِ ملّي را به فال ِ نيك مي‌گيرم و اميدوارم در چاپ‌هاي ِ ديگر ِ كتاب، بيت ِ سروده‌ي ِ راستين ِ فردوسي: "من اين نامه فرّخ‌ْگرفتم به فال/ بسي رنجْ‌بُردم به بسيارْسال" را جايْ‌گزين ِ بيت ِ ساختگي و افزوده‌ي ِ يادكرده، گردانند. همچنين اين نويد را به خود مي‌دهم كه كار به همين جا پايانْ‌نپذيرد و در ديگرْ كتاب‌ْهاي درسي نيز (هرگاه تا كنون نكرده‌ باشند)، به تناسب ِ سنّ ِ خوانندگان ِ آن‌ها، متنْ‌هايي سزاوار در شناساندن ِ فردوسي و شاهنامه و گزينه‌ هايي شورْانگيز و آموزنده از حماسه‌ي ِ ملّي‌مان را بگنجانند. چُنين باد!
(ويراستار خواهدكوشيد كه در تماس با دستْ‌اندركاران ِ تأليف و تدوين ِ كتاب‌ْهاي درسي در وزارت ِ آموزش و پرورش، سخن ِ دلْ‌سوزانه و انتقادي‌ي ِ خود را بازگويد و آنان را به برداشتن ِ گامْ‌هاي درست‌تر و بلندتري در راستاي ِ وَرزيدن ِ اين خويشْ‌كاري‌ي ِ فرهنگي‌ي ِ ملّي فراخوانَد. گوش‌هاشان شنواباد!)

خاستگاه: رايا پيامي از دكتر شاهين سپنتا - اصفهان

١١. تأثير ِ سياستْ‌گذاري‌هاي ِ توسعه بر تحكيم ِ وحدت ِ ملّي


پژوهش ِ روشنْ‌گر و آموزنده‌ي ِ تيرداد بُنكدار در اين زمينه را در اين جا بخوانيد ↓
http://rouznamak.blogfa.com/post-326.aspx


خاستگاه: راياپيامي از مسعود لقمان، دفتر ِ روزنامك - تهران


١٢. پيوند به پانزده گفتار، گزارش، نقد و تحليل ِ ادبي، جامعه‌شناختي، سياسي، فلسفي، هنري و فرهنگيA Conversation with Dr. Aramesh Doustdar (2004) with Deutsche Welle http://www.aramesh-dustdar.com/index.php/article/33/
A Note about Unhistorical Culture, by Dr. Aramesh Doustdar http://www.aramesh-dustdar.com/index.php/article/34/
A Conversation with Dr. Hamid Tafazzoli with Deutsche Welle on Goethe's ''East-West Divan'' http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3499779,00.html
Sociology of Dissent, Part-1, by Dr. Esmail Nooriala http://www.newsecularism.com/Nooriala/072508-Discontent.htm
The Sterility of Islam in Art and Music, by Dr. Aramesh Doustdar http://www.aramesh-dustdar.com/index.php/article/35/
Looking at the Ethics, by S. Sattari http://www.etemaad.com/Released/87-05-07/226.htm
Blind Lantern, by Dr. Aramesh Doustdar http://www.aramesh-dustdar.com/index.php/article/36/
A Conversation with Dr. Ramin Jahanbaglou by Gozaar http://www.gozaar.org/template1.php?id=1064&language=persian
A Conversation with Dr. Yousof Molaei by Gozaar http://www.gozaar.org/template1.php?id=895&language=persian* * * http://radiozamaaneh.com/news/2008/07/post_5817.html http://www.mehrnews.ir/NewsPrint.aspx?NewsID=722104http://www.fakouhi.com/node/2578http://www.ibna.ir/vdcbs5b5.rhbfgpiuur.htmll http://www.ibna.ir/vdcamyn6.49n0y15kk4.htm http://www.etemaad.com/Released/87-05-03/150.htm#106813
خاستگاه: راياپيامي از پيام جهانگيري - شيراز


١٣. فراخوان ِ برگزاري‌ي ِ شب ِ ديگري از «شبْ‌هاي ِ بُخارا» در تهران
شب آلبرتو موراويا


شصت و پنجمين شب از نشست هاي مجله‌ي ِ بخارا به بررسي زندگي و آثار آلبرتوموراويا اختصاص يافته است . اين مراسم با همكاري مركز هنر پژوهي نقش جهان و كتاب خورشيد برگزار مي شود.
از آلبرتو موراويا نويسنده ايتاليايي بيش از چهل رمان و داستان كوتاه منتشر شده است. موراويا همچنين آثار پژوهشي فراواني در زمينه باستان شناسي، سينما و سياست نوشته است. او به عنوان منتقد سينمايي تا پايان عمر با مجله «اسپرسو» همكاري مي كرد. موراويا به سفر علاقه زيادي داشت و چندين جلد مجموعه سفرنامه‌هاي او را تشكيل مي‌دهد.
موراويا به تمامي زمينه هاي پيرامون خود با ديد انتقادي برخورد مي كرد، به ويژه به ساختارهاي ايدئولوژيك جهان معاصر. او تصويرگر زندگي مردم ايتاليا در قرن بيستم بود. او در ١٩٠٧ در رم متولد شد و در ١٩٨٩ در همان شهر درگذشت.
شب آلبرتو موراويا با سخنراني‌هايي از : دكتر روبرتو توسكانو، آنتونيا شركاء، رضا قيصريه ، بيتا رهاوي و نمايش فيلم مستندي از زندگي موارويا در ساعت ٥ عصر روز شنبه دوازدهم مرداد ماه در تالار مركز هنر پژوهي نقش جهان واقع در خيابان وليّ‌ي ِعصر، ضلع جنوبي پارك ساعي ، پلاك ١١٠١ برگزارمي‌شود.
پيش از اين مجله‌ي ِ بخارا در زمينهي معرفي نويسندگان ايتاليايي شب‌هاي امبرتو اكو و ايتالو كالوينو را برگزاركرده بود.


خاستگاه: رايا پيامي از علي دهباشي، دفتر ِ مجله‌ي ِ بخارا- تهران


١٤. شوش، يکی از نخستين مرکزهاي تمدّن ِ بشری را در يابيم!


گزارش ِ اندوهْ‌بار ِ شهرام زارع، باستانْ‌شناس درباره‌ي ِ تباهْ‌كاري‌هاي روي‌ْداده در يادمان‌هاي ِ فرهنگي‌ي ِ شوش را در اين جا بخوانيد و تصويرهايي از آن را ببينيد ↓
http://www.savepasargad.com/~New-050508/05.Destruction-News/Destruction-Pages/goftego-shahram%20zare.htm


خاستگاه: رايا پيامي از شكوه ميرزادگي، دفتر بُنياد ِ ميراث ِ پاسارگاد- دِنوِر، كلرادو، آمريكا


١٥. شهر ِ زنان در روزگار ِ باستان: پژوهشي از «نوشين شاهرخي»


در اين جا بخوانيد ↓
http://www.shahrzadnews.org/article.php5?id=1105


خاستگاه: راياپيا‌مي از نوشين شاهرخي، هانوفر- آلمان


١٦. مُحرّك‌ها و احساس‌ها در شعر ِ فروغ فرّخْ‌زاد
گفتار ِ دکتر بیژن باران در اين زمينه را در تارنماي ِ شهر ِ شعر، بخوانيد ↓
http://bejanbaran.blogfa.com/


خاستگاه: راياپيامي از دکتر بیژن باران - آمريكا


١٧. آشنايي با كوشش و كُنِش ِ يك گروه ِ دانشي - فرهنگي‌ي ِ ايراني در شبكه‌ي ِ جهاني


گروه ِ نيكي: انجمن ِ دانش و نوآوري‌ي ِ ايرانيان
Network of Iranians for Knowledge and Innovation
را در اين پيوندْنشاني‌ها بشناسيد ↓
http://www.theniki.net/home-en.html
http://au.mc511.mail.yahoo.com/mc/showMessage?fid=Inbox&sort=date&order=down&startMid=0&.rand=659697892&midIndex=0&mid=1_39960_AJMmvs4AAXt%2B


خاستگاه: راياپيامي از دفتر
"Network of Iranians for Knowledge and Innovation"


١٨. دانشگاه لندن به «رخشان بني اعتماد»، سينماگر ِ ايراني، دكتراي ِ افتخاري داد

گزارش ِ اين رويداد ِ فرهنگي را در اين جا بخوانيد ↓
http://www.theniki.net/newsdetail-en-43.html


١٩. نام ِ نامي‌ي ِ «زرتشت» بر يكي از بلندي‌هاي «پارك ِ ملّي‌ي ِ گراند كانيون»

[Grand Canyon National Park] در كلرادوي ِ آمريكاگيتي مهدوي در يكي از بلندي هاي پارك ملّي ي گراند كانيون


درباره‌ي اين پارك ِ شگفت و زيباي طبيعي، در اين جا بخوانيد ↓
http://www.google.com/search?q=Grand+Canyon&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7IRFA


خاستگاه: راياپيامي از گيتي مهدوي - آمريكا
(با سپاس ِ ويژه از گيتي براي اين ارمغان ِ ارزنده از سفرش به آمريكا)


٢٠. پاسخ ِ دلْ‌آگاهانه و هوشْ‌مَندانه‌ي ِ يك شاعر به خواستاران ِ تباهْ‌گرداني‌ي ِ پيوند و پيمان ِ ايرانيان


قانون تکامل و جُدایی‌طلبی


اسماعیل خوئی


قانون تکامل
قانون ِ تکامل، ز ِ پس ِ جنگی سرد،
مردم به اروپا را زی هم آورد.
ای خیل ِ جدایی‌طلبان در وطن ام!
کاری که کنید نیست جز واپسْ‌گرد.
*
اروپاییان
مردم، چو به چند گانگی برگشتند،
به گستره‌های ِ خانگی برگشتند.
دیدند، امّا، زیان ِ بی‌هم‌بودن:
يکْ‌دل، به سوی ِ یگانگی برگشتند.
*
همْ‌گرایی
مارا همه کاش همْ‌گرایی می‌بود؛
واندر همه کار همْ‌نوایی می‌بود.
من هم زجدایی‌طلبان می‌بودم،
ره سوی ِ رهایی، ارجدایی می‌بود.
*
وارونه‌کاری
خواهید که بوم ِ خویش آبادکنید
وَز بند ِ ستم، خلق ِ خود آزادکنید
وآن هم ز ِ رَه ِ جُداشدن ازایران؟!
سُرنا ز ِ سر ِ گشاد ِ آن بادکنید!
*
جدایی طلب
خواهد که بِرون از دل برزخ برود.
آگاه ز راه نیست – وآوخ! – برود.
این پیشْ‌رَو ِ مردم ِ خود سوی ِ بهشت،
از بی‌خِرَدی به راه ِ دوزخ برود.
*
هُشدار!
در بَحر ِ جهان، خورده‌شود ماهی‌ی ِ خُرد.
هربرگ که ازشاخه جداشد، پژمرد.
ایران ِ من – ای مام ِ بلادیده! – بگوی
با ترک و بلوچ و خوزی و فارس و کُرد.
*
آینده‌ای که مباد!
گرترک و بلوچ و خوزی، ار کُرد و لری،
این خون برادر است، بنگر چه خوری!
قصّاب نه‌ای – برادرم! – کاردْ بِنِه:
این پیکر ِ مادرست، از او چه بُری؟!
*
این ملت
این ملّتْ یک زبانه وهمْ‌دین نیست.
گفتارش و انديشه به یک آیین نیست.
با این‌همه، از جُداسری بادا دور!
که راه ِ رهایی و تکامل این نیست.
*
زشتْ‌آیین
خواهان ِ جدایی بد و زشتْ‌آیین است.
در منطق ِ پیشْ‌رفت، وارونْ‌بین است.
از ساده به پیچیده، ز کوچک به بزرگ:
قانون ِ تکامل ِ طبیعت این است.

بی‌درکجای ِ لندن

نهم اكتبر ١٩٩۲ و نوزدهم دسامبر ۲٠٠٧


خاستگاه: راياپيامي از
"Havadarane Pan Iranism"


٢١. "بررسي‌ي ِ نِگره‌های ِ ادبی‌ي ِ فردوسی": یک آگاهي‌نامه


در اين جا بخوانيد ↓
http://www.mehrnews.ir/NewsPrint.aspx?NewsID=723512


خاستگاه: راياپيامي از پيام جهانگيري - شيراز


٢٢. نخستين كارگاه ِ پژوهش ِ دانشجويان درباره‌ي ِ صلح، دين و رسانه‌هاي ِ گروهي: يك آگاهي‌نامهThe First Students Workshop on Peace, Religion and Media will be held in Iran, from November 9th to 22nd, 2008 simultaneously with The Second International Conference on Religion and Media. It will provide a unique opportunity in a friendly environment for the young participants to explore the complicated relationship between religion and media and to enhance their knowledge and skills in redirecting the power of this relationship towards the positive aim of building a culture of peace.We cordially invite young journalists, film and media activists, NGO workers, peace and human rights activists, community leaders and researchers who have at least a bachelor degree in related fields to apply for the workshop.All costs of the program in Iran (accommodation, food, local transport, etc) will be covered for participants but they are responsible for their own airfare.
Further information could be found here:
http://www.religion-media.com/workshop.htmخاستگاه: راياپيامي از دفتر ِ انجمن جهاني‌ي ِ پژوهش‌هاي ايرانْ‌شناختي
[ISIS]


٢٣. نسل ِ جوان ِ امروز در جست و جوي ِ كيستي‌ي ِ فرهنگي‌ي ِ ايراني‌


در اين زمينه، گفت و شنود ِ نشريّه‌ي ِ «مير» با مسعود لقمان را در اين جا بخوانيد ↓
http://rouznamak.blogfa.com/post-325.aspx


خاستگاه: راياپيامي از مسعود لقمان، دفتر ِ روزنامك- تهران


افزوده‌ي ِ ويراستار:

مسعود لقمان در پاسخْ‌گويي‌اش به پرسش‌هاي ِ گزارشْ‌گر ِ نشريّه‌ي ِ «مير»، حاصل ِ پژوهش‌هاي ِ آرامش دوستدار را دست ِ كم گرفته‌است و بي آن كه به تحليل و نقد ِ بنيادي و فرهيخته‌ي ِ ديدگاه‌هاي ِ او بپردازد، بر پايه‌ي ِ ناباوري‌ي ِ شخصي، اشاره‌اي سربسته بدان‌ها مي‌كند. از آن جا كه كتاب‌ها و گفتار هاي ِ اين پژوهشْ‌گر ِ صاحبْ‌نظر ِ ايراني از دستْ‌رس ِ بسياري از اهل ِ مطالعه و پژوهش (به‌ويژه در ايران) دورست، ويراستار سزاوار و بايسته مي داند كه براي ِ جبران ِ اين كمْ‌بود، چند پيوندْنشاني به آن‌ها را در اين جا بياورد ↓
http://www.aramesh-dustdar.com/index.php/article/34 http://www.mahmag.org/philosophy.php?itemid=71 http://ashouri.malakut.org/archives/upload/2006/01/doustdar.pdf http://www.bbc.co.uk/persian/arts/story/2007/11/071113_of_doostdar.shtml http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4_%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1


٢٤. هویّتْ‌طلبی و کیستی‌ي ِ ایرانی:
چهار- زبان مادری و کیستی‌ي ِ ملّی

دنباله‌ي ِ پژوهش ِ گسترده‌ي ِ مزدک بامدادان را در اين جا بخوانيد ↓
http://www.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/16400/


٢٥. ميراث ِ ايران، رسانه‌اي پويا و روزْآمد در راستاي ِ شناخت ِ تاريخ و فرهنگ وجامعه‌ي كنوني‌ي ايران


ميراث ِ ايران ِ ماهانه – كه در كنار ِ فصلْ‌نامه‌ي ميراث ِ ايران به سردبيري‌ي ِ دكتر شاهرخ احكامي در نيوجرزي‌ي ِ آمريكا به دو زبان نشرمي‌يابد – شماره‌ي ٣١- امرداد ١٣٨٧ خود را عرضه داشت. در اين شماره‌ي مجلّه نيز، همچون ٣٠ شماره‌ي ِ پيش از آن، خبرها، گزارش‌ها، پژوهش‌ها و تحليل‌هاي آگاهاننده و ارزشْ‌مندي در راستاي ِ شناخت ِ بهتر ِ ديروز و امروز ِ ايران، درج‌گرديده‌است.
به سبب آن كه آگاهي‌نامه‌ي ِ نشر ِ اين شماره با ساختار ِ
PDF
به اين دفتر رسيده‌است، متأسفانه نمي‌توانم فهرست يا گفتاري از آن را در اين صفحه بازْنشردهم. تنها يادآوري‌مي‌كنم كه يكي از گفتارهاي ارزنده و سودمند ِ اين شماره، آگاهي، وابستگي و سرْسپرد گي: كودتاي ٢٨ مرداد به قلم ِ اميرحسين لادن است كه ٥٥ سال پس از آن تازش ِ سياه و ايرانْ‌بربادْدِه، هنوز حرف‌هاي تازه وناگفته دارد و نشانه‌هاي روشنْ‌گر ِ بيشتري از آن به دست مي‌دهد و ايرانيان امروز را به دقت و ژرفْ‌نگري فرامي‌خواند تا بتوانند امروز ِ خود را در پرتو ِ شناخت ِ ديروز، بهتر بشناسند.


٢٦. ایران باستان و هویّت ایرانی: گفت و گوی "دکتر حمید احمدی" با «مرتضی ثاقب‌فر»

در اين جا بخوانيد ↓
http://rouznamak.blogfa.com/post-327.aspx


خاستگاه: راياپيامي از مسعود لقمان، دفتر ِ روزنامك- تهران

Wednesday, July 30, 2008

 

نمايي از روي ِ جلد ِ «نشنال جئوگرافيك»، شماره ي ويژه ي ِ فرهنگ ِ كهن ِ ايراني: پيوستي بر درآمد ٤: ٨، زيرْبخش ٥يادداشت ويراستار

پنجشنبه ١٠ اُم ِ امُرداد ١٣٨٧ خورشيدي
(٣١ اُم ِ ژوئيه ٢٠٠٨)

در درآمد ٤: ٨، زيرْبخش ٥ ، از نشر ِ شماره ي ِ تازه ي مجلّه ي جهاني ي نشنال جئوگرافيك- ويژه ي فرهنگ ِ كهن ِ ايراني، سخن گفتم.
اين شماره ي مجلّه، هنوز به دفتر من نرسيده است؛ امّا امروز دوست ارجمندم آقاي مهرداد رفيعي – كه لابُد مجلّه را زودتر از من دريافته – نماي ِ روي ِ جلد ِ آن را از بريزبن برايم فرستاده است كه با سپاس از او در اين پيوست مي آورم و چشم به راه ِ رسيدن ِ مجلّه مي مانم تا آگاهي ها و نماهاي ِ بيشتري از آن را در پيوستي ديگر بياورم.


Monday, July 28, 2008

 

راهْ‌پيمايي و نمايش ِ عظيم ِ انساني براي بازداري‌ي ِ جنگْ‌افروزان از تازش به ايران: شنبه دوم اوت (١۲ امرداد) در ۶۵ شهر ِ امريكا

يادداشت ِ ويراستار

سه شنبه ٨ اُم ِ امرداد ١٣٨٧ خورشيدي
(٢۹اُم ِ ژوئيه ٢٠٠٨)


پيش از اين، آگاهي نامه و فراخوان ِ نهاد ِ
Stop War on IRAN
را در اين تارنما بازْنشر دادم. اكنون درآستانه ي ِ روز ِ دوم اوت و برپايي ي ِ نمايش ِ عظيم ِ خياباني ي ِ ضدّ ِ جنگ در سراسر ِ آمريكا، آگاهي نامه و فراخوان ِ تازه اي از سوي ِ همان نهاد به اين دفتر رسيده است كه به سبب ِ مهمّ و فوري بودن ِ آن، براي ِ آگاهي ي ِ خوانندگان ِ ارجمند، بي د رنگ به بازْنشر ِ آنها در اين صفحه مي پردارم.
بشود كه كوشش و كُنِش ِ همه ي ِ نيكْ خواهان و آشتي جويان، دست ِ خونْ آلود ِ تباه كاران ِ جنگْ افروز و سوداگران ِ مرگ را از ميهن ِ رنجْ ديده ي ما و ديگرْ كشورهاي جهان كوتاه كند.I


AUGUST 2: An Emergency Call to Action65+ cities -
Stop War on IRAN
Troops Out of IRAQ & AFGHANISTAN!
No to U.S. war through Israel!
Money for Jobs, Housing & Healthcare, NOT War
Mass March in NYC & across the U.S. -
see growing list of actions at
http://stopwaroniran.org/aug22008orgcents.shtml
Endorse the Emergency Call to Action for August 2 athttp://stopwaroniran.org/aug22008endorse.shtmlList your local action athttp://stopwaroniran.org/aug22008volorgcent.shtmlSign the Petition at http://stopwaroniran.org/petition.shtmlMake an Emergency Donation at http://stopwaroniran.org/donate.shtmlTell a Friendhttp://stopwaroniran.org/friend.shtmlSign up for updateshttp://stopwaroniran.org/updates.shtml
DONATE
Please help build a grassroots campaign to Stop War on Iranhttp://stopwaroniran.org/donate.shtml


IRAN: Growing Threat & Deadline Meets Growing OppositionTake to the streets on August 2!


The threat of a U.S./Israeli attack against Iran is growing - but so is grassroots opposition. What we do in the next few days and weeks can make a difference.
In Congress, support is growing for House Resolution 362 and Senate Resolution 580, both of which call for a air, sea, and land blockade of Iran. House and Senate members - from both major parties - continue to sign onto the resolutions. In the House, the bill has 253 co-sponsors, which is only 37 short of how many votes it would take to pass on the suspension of the rules - without a floor vote.
Meanwhile, the Bush Administration has stepped up its threats against Iran. On July 22, Secretary of State Condoleezza Rice met in Abu Dhabi with foreign ministers and senior officials of the six Gulf states, along with Egypt, Iraq and Jordan. At the meeting Rice warned that Iran had two weeks to halt its development of nuclear energy or face further “punitive measures.” That deadline will expire on August 5, making the call to action on August 2 even more urgent and timely.To reinforce the threat, Rice’s statement was immediately followed by an announcement from Israeli military adviser Amos Gilad that Israel was preparing to attack Iran if diplomacy failed—and that the U.S. would not veto such action.
As the threats of an attack on Iran grow, the opposition is mobilizing across the U.S. and worldwide. Momentum is growing for actions in more than 65 U.S. cities in response to the Emergency Call for Action by StopWarOnIran (http://www.stopwaroniran.org/).
The slogan of “No War on Iran” is being raised by hundreds of groups that do weekly anti-war/peace vigils. In the heat of the summer and in the midst of a national election campaign, when in-the-street activism is hardest, the response shows that the Bush administration will not be able to launch another war without the voice of the people being heard.In addition to major cities from coast to coast, organizing work is going on in smaller towns and cities like Westbrook, Maine; Melbourne and Ocala, Fla.; Charlotte, N.C.; Bozeman, Mont.; Salt Lake City; and Tucson, Ariz. Organizers as far away as Hawaii are mobilizing to protest as an attack against Iran is threatened daily. In Washington, D.C., our organizers report that they have gotten a very positive response as they handed out the leaflet and asked people to sign the petition. The people do not want another war.One of the most gratifying things about this mobilization is the fact that new, young folks are getting involved. For example, high school students from Hicksville, Long Island, N.Y., have organized a 9:30 a.m. protest at the local train station. Then they plan to take a “Peace Train” to the larger regional demonstration at Times Square in New York City. An “Art-in for Peace” is also planned for Aug. 2 in Long Beach, Calif., coinciding with and supporting the regional protest at Pershing Square in downtown Los Angeles.In cities like Detroit, “Foreclose the war, not our homes” will be made real as people from the Moratorium NOW! Coalition to Stop Foreclosures and Evictions will be speaking at their StopWarOnIran emergency demonstration.We are hearing from activists around the world who are taking up the cry to “Stop War on Iran.” Anti-globalization forces in Moscow raised that slogan as they picketed the park where U.S. citizens were celebrating July 4th. On July 11, protesters organized by the Anti-Imperialist Camp and other groups demonstrated in Vienna. Their statement read in part: “The U.S. policy of aggression serves only to reinforce the strength of the imperialist world power which now wants to make Iran the next victim.”We have heard from activists in Australia, China, France, Germany, Italy, Japan and a number of countries in the Middle East, who are mobilizing to support the Emergency Call. In fact, we got word that there will be a procession in the streets of Dhaka, Bangladesh, demanding no war on Iran, organized by We the People United. There will also be actions in cities across Canada.The Aug. 2 Emergency Call to Action has a growing list of Organizing Centers across the U.S. and Canada, and other organizing tools are available from http://www.stopwaroniran.org/. In the next few days and weeks, we need to do everything we can to help build a massive peoples' movement to oppose the warmongers in Washington. Now is the time to take to the streets, because only a massive grassroots mobilization can stop another bloody and illegal war. If you haven't done so, please consider organizing a local action on August 2 - or if there is already one in your area, contact local organizers to find out how you can help.Also, please sign the online petition at http://stopwaroniran.org/petition.shtml and help us spread the word. Signing the petition will send messages to President Bush, Vice President Cheney, Congress, the Board of Directors of Halliburton, and the media. In the next few days, we will be preparing placards and banners, printing leaflets and educational materials, and holding organizing meetings to prepare for the August 2 protests. Please consider making a donation at http://stopwaroniran.org/donate.shtml to help us with the enormous expenses of mobilizing a national response to Bush's war threats.If you have a website, blog, MySpace, or other site, you can help us get the word out by linking to us. Graphics are available at http://stopwaroniran.org/link.html.


Above all, join us in the streets on August 2 -for more information and updates, see StopWarOnIran.org.

II


USW Local 8751 - District 4Boston School Bus Drivers’ Union25 Colgate Rd. • Roslindale, MA 02131Telephone (617) 524-7073 Fax (617) 524-1691http://www.bostonschoolbusunion.org/

Dear Sisters and Brothers: If bombs start falling on Iran, a world calamity will surely result. Yet this is a distinct possibility since President Bush has not taken the "military option" off the table - the exact same language he used just before the senseless attack on Iraq, hundre4des of thousands of Iraq deaths, over 4100 U.S. military deaths and $562 billion ago. Organized labor has shown its willingness to intervene to stop senseless wars, during the contra war of the 1980's (Labor Coalition Against Intervention in El Salvador, led by then ACTWU and AFGE, and more recently, U.S. Labor Against the War The Stop the War on Iran campaign is a coalition that has come together to call for local and regional demonstrations from coast to coast on August 2nd. Union officers, executive boards and rank-and-file activists can play a critical role in endorsing this effort and bringing the power of labor to these demonstrations. Please consider endorsing and supporting this campaign anyway you can. You can go to our website (http://stopwaroniran.org/) and endorse the August 2nd actions, organize one of your own, or join one of the many that are being held across the country.
Together, we might help to prevent another catastrophe for the world.

Sunday, July 27, 2008

 

امُرداد گان جشن ِ رويش ِ گياه و بارْوَري و نوزيستي و جاودانگي فرخنده باد!

يادداشت ِ ويراستار


دوشنبه ٧ اُم ِ امرداد ١٣٨٧ خورشيدي
(٢٨ اُم ِ ژوئيه ٢٠٠٨)

"روز ِ مرداد مُژده داد بدان
كه جهان شد به طبع، باز جوان"
(مسعود ِ سعد ِ سلمان)


امروز، امُردادْروز ِ امُردادْماه (هفتمين روز ِ پنجمين ماه) در گاهْ شماري ِ فرهنگي ي كهن ِ ايرانيان،
امُردادگان نام دارد و جشني ست بزرگ و شكوهْ مند.
*
امُرداد در گاهان ِ زرتشت، امِرِتات/ امِرِتَ تات
[Amərətǎt /Amərətatât]
به معني ي ِ بي مرگي/ جاودانگي و نام ِ يكي از فروزه هاي ِ ششگانه ي ِ اهوره مزدا (خِرَد ِ بَرتر/ مهين دانش) است. اين نام كه در دستور ِ زبان ِ اوستايي، مادينه به شمار مي آيد، سپس در متن هاي اوستايي ي نو، نام ِ شخصْ واره اي مينَوي انگاشته شده و با وصف ِ اَمِشَ سْپِنْنتَ
[Aməša-spənta]
به معني ي ِ جاودانه ي وَرجاوَند (/ بي مرگ ِ قُدسي)، -- كه در فارسي ي ِ نو به امشاسپند ديگرديسي يافته -- يكي از مهين ْ ايزدان و ياوران ِ اهوره مزدا به شمار آمده و با انگاشت ِ مادينگي اش، همراه با
سْپِنْتَ اَرْمَيتي (/ اسپندارمَذ/اسفندارمَذ/ سپندارمَذ/ اسفند) و هَئورْوَتاتَ (خُرداد) نماد ِ مادرانگي ي او شناخته شده است. (براي آگاهي ي گسترده تر از پيشينه و چگونگي ي اين انگاشت و برداشت ← اوستا، كهن ترين سرودها و متن هاي ايراني، گزارش و پژوهش ِ جليل دوستخواه، دفتر ِ يكم، پيشْ گفتار، صص سي و شش- چهل، انتشارات مرواريد، چاپخش ِ يازدهم، تهران - ١٣٨٦)
در بُندَهش آمده است: "امرداد بي مرگ، سَرْوَر ِ گياهان ِ بي شمارست؛ زيرا او را به گيتي، گياه خويش است. گياهان را رويانَد و رمه ي ِ گوسفند را افزايد؛ زيرا همه ي ِ دام ها ازو خورند و زيست كنند. به فَرَشكَرد ِ سوشيانت و نوسازي ي ِ جهان نيز انوش از امرداد آرايند. اگر كسي گياه را رامش بخشد يا بيازاراد، آن گاه امرداد از او آسوده يا آزَرده بُوَد." (فرنْبَغ دادگي: بُندَهِش، گزارش ِ دكتر مهرداد بهار، توس، تهران- ١٣٦٩، ص ١١٦ )

ويژگي ي ِ جشن ِ امردادگان، بزرگْ داشت ِ نماد ِ سرسبزي و باروري ِ زمين، زيستْ بوم ِ مردمان و يادآور ِ خويشْ كاري ي ِ آنان در پاسْ داري از آن است. نياكان ِ آگاه و فرهيخته ي ما، هزاران سال پيش از آن كه گفتمان ِ كنوني ي زيستْ محيطي و بايستگي ي ِ نگاهباني ي ِ گوي ِ زمين از آلودگي و تباهي در ميان باشد، اين انديشه ي والا را به كردار درآورده و در فرهنگ و زندگي ي خود، نهادينه كرده بود ند. پس ما نيز رهْ رَوان ِ راه ِ آنان باشيم و با برگزاري ي ِ هرچه شكوهْ مَند تر ِ امرداد گان، چُنين كنيم.


زنبك/چمبك، گل ِ ويژه ي ِ امرداد و امردادگان است. (در تحفةالمؤمنين آمده است كه گل ِ زنبق را به هندي چمبك گويند.)

درباره ي امردادگان، در اين جا هم بخوانيد ↓
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86

Saturday, July 26, 2008

 

بدرودي گرم و پُرْدرد و دريغ با هنرمندي مردمي: پيوست چهارم بر درآمد ِ ٤: ٧يادداشت ِ ويراستار


شنبه ٥ اُم ِ امرداد ١٣٨٧ خورشيدي
(٢٦ اُم ِ ژوئيه ٢٠٠٨)


در پيوست سوم بر درآمد ِ ٤: ٧، يكشنبه ٣٠ اُم ِ تيرماه ١٣٨٧، گزارشي از خاموشي‌ي ِ اندوهْ‌بار ِ خسرو شكيبايي، هنرمند ِ نامْ‌دار ِ نمايش و سينماي ايران، آوردم. امروز – با چند روز ديرْكرد – پيوندْنشاني‌ هاي ِ يك گزارش ِ تصويري و يك فيلم كوتاه از همايش ِ هزاران تن از ايرانيان در تالار ِ رودكي (/ وحدت) براي بدرودي پُرْاشك و آه با هنرمند ِ درگذشته – كه در همان روز ِ ٣٠ اُم ِ تيرماه برگزارشد – به اين دفتر رسيد كه در اين پيوست، مي‌آورم.
گزارش ِ تصويري را در اين جا ببينيد و بخوانيد ↓
http://archive.farsnews.com/archiveph.php?day=30&mon=04&yer=87
و فيلم را در اين جا ببينيد و بشنويد ↓
http://uk.youtube.com/watch?v=OqqCZCYtusY&feature=related

Thursday, July 24, 2008

 

رهْ نمود به دانستني هاي ِ بيشتري درباره ي ِ تاريخ و فرهنگ ِ كهن ِ ايراني و حدّ ِ گستاخي و بي شرمي ي ِ ايراني ستيزان: دو پيوست بر درآمد ِ ٤: ٨يادداشت ِ دوم ِ ويراستار

جمعه ٤ امرداد ١٣٨٧ خورشيدي
(٢٥ ژوئيه ٢٠٠٨)١در درآمد ِ ٤: ٨، زيرْ بخش ٢٢، پيوندْ نشاني هايي به گفتار ِ ايراني ستيزانه ي ِ نشرْيافته در شپيگل و برداشت ِ غرضْ وَرزانه و نفرتْ آميز ِ نويسنده ي آن نسبت به منش و كُنش ِ كورش بزرگ و فرمان ِ
تاريخي و بلندْآوازه ي او و نيز پاسخ ِ دانشگاهي و مستند ِ استاد دكتر كاوه فرّخ در نامه اي شيوا به

سردبير ِ آن نشريّه را آوردم.
اكنون براي آشنايي ي بيشتر با پژوهش هاي دكتر فرّخ، پيوندْنشاني ي ِ تارنماي ِ ويژه ي او را در اين پيوست مي آورم ↓

http://kavad.netfirms.com/books.html


از جمله كارهاي اين پژوهشگر ِ پويا و فرهيخته ي ايراني، مي توان به اين ها اشاره كرد ↓


گزارش ِ فارسي ي ِ نامه ي ِ دكتر فرّخ به سردبير ِ شْپيگل را نير در اين جا بخوانيد ↓
http://www.savepasargad.com/~New-050508/01.General-News/Newss-Pages/Dr.%20Farrokh_Farsi.htm


خاستگاه: تارنماي ِ بُنياد ِ ميراث ِ پاسارگاد
[http://www.savepasargad.com/]
و راياپيامي از شكوه ميرزادگي - دِنْوِر، كلرادو، آمريكا

٢گزارش زير و تصوير ِ همراه ِ آن نيز، امروز به اين دفتر رسيد:


اهانت به ایران و ایرانی


کلمبوس دیسپچ
The Columbus Dispatch
ِ روزنامه ی ِ اصلی ي ِ شهر ِ کلمبوس در اوهایوي آمريكا، این عکس ِ مسخره ی ِ کارتونی را در شماره ی پریروز خود چاپ کرده است.
این بار، نقشه ي ایران را به شکل در ِ فاضلابی کشیده اند و ایرانی ها را سوسک هایی تصويركرده اند که از آن بیرون می آیند!
بر هر ایرانی بایسته است که این جور گستاخی ها را پاسخی سخت گوید.


خاستگاه: راياپيامي از دكتر پرويز رجبي - تهران
* * *


به راستي كه «حدّ همين ست هرزه درايي و بي شرمي و رسوايي را!»
اين نودولتان ِ آزمند و جهانْ خوار و اين داعيه داران ِ دروغين ِ مردمْ سالاري (دموكراسي) و «حقوق ِ بشر»، با اين گونه تباه كاري ها و پراكندن ِ تخم ِ نفرت در سراسر ِ جهاني كه در تدارك و خيزش براي ِ چيرگي بر آنند، به كجا خواهند رسيد؟!

 

٤: ٨. چهل و ششمين هفته‌نامه: فراگير‌‌ ِ ٢٤ زيرْ بخش ِ تازه ي ِ خواندني، ديدني و شنيدني


يادداشت ويراستار


جمعه ٤ امرداد ١٣٨٧ خورشيدي
(٢٥ ژوئيه ٢٠٠٨)


گفتاوَرد از داده‌هاي اين تارنما بي هيچ‌گونه ديگرگون‌گرداني‌ي متن و با يادكرد از خاستگاه، آزادست.
You can use any part of site's content as long as it is referenced to this site.No need for permission to use the site as a link.

Copyright © 2008 - 2005


All Rights Reserved.


١. درخشش ِ هنر ِ ايراني در سرزمين ِ جنوبي: برنامه‌ي موزيك ِ «كامكاران» در سه شهر ِ استراليا

٢. نشر ِ ترجمه‌ي ِ اثري از زبان ِ پهلوي: آگاهي‌نامه‌ي ِ «پايگاه ِ اينترنتي ِ مطالعات ِ زبان‌هاي ِ ايراني»

پايگاه ِ اینترنتی ِ مطالعات ِ زبان‌های ِ ایرانی
http://www.ilssw.com/
با گزارشي از نشر ِ یک پژوهش ِ تازه، روزآمد شد.


گزارشي دانشگاهي و پژوهشي، درباره‌ي ِ چگونگي‌ي ِ كشف ِ اين متن ِ كوتاه در ناحيه‌ي ِ بولايغ نزديك ِ تورفان در تركستان شرقي در چين (كه امروزه زين‌جيانگ ِ اويغور نام دارد و در فارسي سنجان خوانده‌مي‌شود) و نيز، چيستي‌ي ِ درونْ‌مايه‌ي ِ آن را در اين نشاني، بخوانيد
اين متن را دكتر سعيد عريان، به فارسي برگردانده‌است. گفتاري از فيليپ ژينيو درباره‌ي ِ اين اثر را نيز در اين جا بخوانيد ↓
سرودهای پهلوانی (زبور پهلوی) : فیلیپ ژینیو / ترجمهء فرمهر امیرخاوری


تصوير ِهمه‌ي ِ صفحه‌هاي اين سند ِ فرهنگي‌ي ِ كهن و مهمّ را كه در بايگاني‌ي ِ متن‌هاي ِ پهلوي‌ي ِ تورفان در آلمان
Turfanforschung
Digitales Turfan-Archiv
Mittelpersischer Psalter
نگاهْ‌داري مي‌شود، در اين جا ببينيد ↓
http://www.bbaw.de/forschung/turfanforschung/dta/ps/dta_ps01.html

( ILSSW ترجمه به سفارش )


خاستگاه: راياپيامي از ايمان خدافرد - تهران


٣. بايستگي‌ي ِ نقدي فرهيخته و بي‌پروا از كارنامه‌ي ِ پيشينيان: يادداشتي آگاهانه و آگاهاننده از پژوهنده و تاريخْ‌نگاري دلْ‌سوز و نكته‌سنج


استاد دكتر پرويز رجبي، پژوهنده و نگارنده‌ي ِ تاريخي بزرگ و بي همْ‌تا در شناخت ِ گذشته‌ي ِ ميهن‌مان (٥ دفتر هزاره‌هاي ِ گمْ‌شده و ١٠ دفتر سَده‌هاي ِ گمْ‌شده) و اثرهاي ِ ادبي و پژوهشي‌ي ِ ارزنده‌ي ِ ديگر، در كنار ِ كار براي ِ نگاشـت ِ دفتر ِ پنجم ِ سَده‌هاي ِ گمْ‌شده، لختي قلمْ‌نگاه‌داشته‌است تا از سر ِ درد، به ما ايرانيان هُشداردهد و يادْآوري‌كند كه بررسي‌ي ِ گذشته‌ي ِ تاريخي و فرهنگي‌مان، تنها مروري خُنثا در فرآيند ِ رويدادها نيست و هرگاه گام به گام ِ اين راه ِ دراز را با بينايي‌ي ِ فراتر از بينايي‌ي ِ عادي نپاييم و ژرفْ‌نكاويم و نگرشي انتقادي و بي‌پروا به همه‌ي ِ انديشه‌ها و گفتارها و كردارهاي ِ پيشينيان ِ خود نداشته‌باشيم، بيهوده زمان تباه‌مي‌كنيم و به دَور ِ خود مي‌چرخيم و به جايي نخواهيم‌رسيد.
يادداشت ِ آموزنده‌ي ِ استاد را -- كه عنوان ِ حاشیه‌ای برای تاریخ (از مجلّد ِ پنجم ِ سَده‌های‌ ِ گمْ‌شده): خاقانی شاعر ِ قصیدۀ میهنی ِ ایوان ِ مداین است یا نویسندۀ مُنشَآت ِ ضدّ ِ مردمی؟ بدان داده‌اند-- در اين جا بخوانيد ↓
http://parvizrajabi.ir/


خاستگاه: راياپيامي از دكتر پرويز رجبي - تهران


٤. آگاهي‌نامه‌ي انجمن ِ مثنوي‌پژوهان: خبرنامه‌ي ِ ١٣٢ (برنامه‌ي ِ ٨٩ مولانا)


با تكْ‌كوبه‌ي ِ چپ
[Single left click]
روي ِ تصوير، متن ِ آن را درشتْ‌ترببينيد.


متن ِ خبرنامه را در اين پايگاه ببينيد و بخوانيد و بشنويد ↓
http://shabaahang.persianblog.ir/


پيوندْنشاني‌هاي زير را نيز در همين پايگاه، مي‌يابيد ↓
+ جدیدترین خبرنامه
+ جلسات سعدی‌شناسی (بوستان، گلستان و شرح غزلیات)--> آرشیو فایلهای صوتی
+ جلسات حافظ‌شناسی (بررسی غزلیات) --> آرشیو فایلهای صوتی
+ جلسات شرح غزلیات مولانا --> آرشیو فایلهای صوتی - -> در حال برگزاری بصورت هفتگی
+ جلسات شرح مثنوی معنوی مولانا (شرح و تفسیر داستانها) -> در حال برگزاری بصورت هفتگی (صفحه آرشیو)
+ جلسات شاهنامه‌خوانی (سابق)
+ جلسات متفرقه (آشنایی با اصطلاحات عرفانی، موسیقی شعر و ...)
+ آرشیو فایلهای صوتی تمام جلسات سعدی‌شناسی، حافظ‌شناسی و شرح غزلیات مولانا


همچنين مي توانيد با اين نشاني به خبرنامه دستْ‌يابيد ↓
If you can't view the above image, you can click on this line.


خاستگاه: راياپيامي از پانويس- تهران


٥. گفتاري خواندني درباره‌ي ِ فرهنگ ِ كهن ِ ايراني در يك مجلّه‌ي ِ آمريكايي


مجلّه‌ي آمريكايي‌ي ِ نشنال جئوگرافيك، در شماره‌ي اخير ِ خود، گفتار ِ زير را درباره‌ي ِ فرهنگ ِ كهن ِ ايراني نشرداده‌است:
Persia: Ancient Soul of Iran
A glorious past inspires a conflicted nation.
By Marguerite Del Giudice
http://ngm.nationalgeographic.com/print/2008/08/iran-archaeology/del-giudice-text
بخشي از اين گفتار ِ بلند،
The Cult of Ferdowsi
نامْ‌دارد كه نويسنده در آن، به پايگاه ِ والاي شاهنامه در زندگي‌ي ِ ايرانيان، تأكيدورزيده‌است. ترجمه ي ِ فارسي‌ي ِ اين بخش را كه وجهه‌ي ِ ملّی‌ي ِ فردوسی نام‌دارد، در اين جا بخوانيد ↓
http://www.radiofarda.com/Article/2008/07/18/f4_Persia_soul_of_Iran.html

٦. فراخواني براي روشنْ‌انديشان: نگرش و پژوهش در بندي از گاهان ِ زرتشت


متن ِ زير را استاد جعفري در اين هفته، بدين دفتر فرستاده‌اند كه با سپاس از ايشان، در اين جا بازْنشرمي‌دهم.An Invitation to Intellectuals
(Master-Minds)


atcâ tôi vaêm xyâmâýôi îm ferashêm kerenâun ahûm,mazdåscâ ahurånghôâ môyastrâ baranâ ashâcâhyat hathrâ manå bavatýathrâ cistish anghat maêthâ.


Translated Text:


And may we be among thosewho make this life fresh!You, lords of wisdom who bring happiness through righteousness,come, let us be single-mindedin the realm of inner intellect.


Summary Substance: A solemn prayer, an earnest desire to be among those who renovate life here in this world on rightful basis. It means continuous progress, ever-fresh happiness. Happiness comes when one is not only a master wise but also agrees in full with other masters of wisdom.


Pondering Points: Continuous renovation comes through cooperation of good master minds. It is ideal.


The Zarathushtrian Assembly
Translation by:
Ali A. Jafarey, Ph.D.
Buena Park, Southern California
http://www.zoroastrian.org/
١٧. گفتار ِ منوچهر تقوي بيات درباره ي غزل ِ "اي پادشه ِ خوبان ..." را در اين جا بخوانيد ↓
http://rouznamak.blogfa.com/post-321.aspx


خاستگاه: راياپيامي از مسعود لقمان، دفتر ِ روزنامك- تهران


٨. ويژه‌نامه‌اي سرشار و سزاوار براي «فروغ فرّخْ‌زاد» با همْكاري ي ِ شماري از اهل ِ فرهنگ و ادب،


در اين جا بخوانيد ↓
http://www.roozonline.com/
٩. پي‌گيري‌ي ِ يك پژوهشْ‌گر ِ جوان در تأليف و تدوين ِ اثريِ بايسته و ارجمند در گستره‌ي ِ موزيكْ‌شناسي‌ي ِ ايراني
پژمان اكبرزاده، نوازنده‌ي ِ پيانو، موزيكْ‌شناس، روزنامه‌نگار ِ جوان و پويا و برنامه‌ساز ِ راديو زمانه – كه پيش از اين، در همين تارنما از دستْ‌آوردهايش، يادكرده‌ام – كار ِ ارزنده و سزاوارش در راستاي ِ شناخت ِ سويه‌هاي گوناگون ِ موزيك ايراني را پي‌گرفته و دفتر سوم از اين مجموعه را نشرداده‌است.


درباره‌ي ِ اين اثر ِ تازه، در اين جا بخوانيد
'PERSIAN MUSICIANS' (Vol.3) Released!

(More info. in Persian):


http://news.gooya.com/culture/archives/073467.php
(More info. in English):

http://www.payvand.com/news/08/jun/1239.html


خاستگاه: راياپيامي از پژمان اكبرزاده - هلند


١٠. گفت و شنودهاي ِ نشست ِ بيست و نهم (/ سي‌ام) ِ تيرماه ِ "كارگاه ِ شاهنامه ‌پژوهي" وابسته به انجمن ِ دوست‌ْْداران ِ شاهنامه‌ي ِ فردوسي در كاليفرنياي ِ شمالي


در اين جا بشنويد ↓
خشم ِ گودرز به توس:

http://ferdowsi.org/Sound/SnDoostkhah080628aKhashmGoodarzP.wma.بَرگُستوانْ‌وَر:

http://ferdowsi.org/Sound/SnDoostkhah080628bBargostavaanVarP.wma.كينه‌گاه:

http://ferdowsi.org/Sound/SnDoostkhah080628cKineGaahP.wma.سال ِ ٤٠٠:

http://ferdowsi.org/Sound/SnDoostkhah080628dSaal400P.wma.زبان ِ فارسي:

http://ferdowsi.org/Sound/SnDoostkhah080628eZabaanP.wma.تبارْنامه:

http://ferdowsi.org/Sound/SnDoostkhah080628fTabaarP.wma.اوپانيشاد:

http://ferdowsi.org/Sound/SnDoostkhah080628gOpinshaadP.wma.نفس:

http://ferdowsi.org/Sound/SnDoostkhah080628hNafsP.wma.

نمايه‌ي ِ سنجشي‌ي ِ زمان ِ آغاز ِ نشست در سه بخش‌ از جهان:
كاليفرنيا - شنبه، ساعت٠٠:١٤( پس از نيمْ‌روز)
آلمان - شنبه، ساعت٠٠: ٢٣ (١١شب)
استراليا- يكْ‌شنبه، ساعت ٧ بامداد.
راهْ‌نماي ِ درآمدن ِ به كارگاه ِ شاهنامه‌پژوهي:
يك) پيوستن به:

http://www.paltalk.com/

http://shahnameh.1iran.org/Admin/AdmPalTalkJoinP.html
دو) برگزيدن ِ

Rooms

سه) نوشتن ِ

Shahnameh

در پنجره‌ي ِ

Search
چهار) زدن ِ تكْ‌كوبه

(One Click)

روي ِ تكمه‌ي ِ كنار ِ شماره‌ي ِ ٣ و تكْ‌كوبه روي

Iran Shahnameh

ِ Goپنج) زدن ِ دوكوبه

(Double Click)

روي ِ

Goخِرَد پَرتو ِ راه‌تان باد!
http://www.shahnameh.com/http://www.ferdowsi.org/http://www.shahnameh.org/

خاستگاه: رايا پيامي از اردلان عنصري، دفتر ِ انجمن ِ دوستداران ِ شاهنامه‌ي ِ فردوسي- كاليفرنياي شمالي


١١. تازش ِ تازه‌ي ِ تازيان به بخش از گستره‌ي ِ فرهنگ ِ ايراني و زبان ِ فارسي: هُشداري به مردم ِ تاجيكستان


چهارده سده پس از آن كه تازيان، شمشيرهاي ِ خود را آختند و به سرتاسر ِ سرزمين‌هاي ايراني از خليج فارس تا فرازْرود و از ميانْ‌دورود تا مرزهاي چين تاختند و از كشته‌ها پشته‌ها ساختند و آسياب‌ها را به خون ِ نگاهبانان اين مرز و بوم به كار انداختند تا به گفته‌ي ِ فردوسي، "تخت را با منبر برابر" و "همه نام ِ بوبكر و عُمَّر" كنند، اكنون فرزندان ِ آزمندشان، در تدارك ِ تازشي ديگرند و اين بار نه با شمشير و شتر، بلكه با "دلارهاي نفتي" (؟!) در انبان و رويْ‌نهفته در پس ِ نقاب فريبنده‌ي ِ "همْ‌كيشي" (؟!) و آوازه‌گري‌ي ِ ظاهرْآراسته برا‌ي ِ به كارْگُماري‌ي ِ مردم ِ بينوا، با برنامه‌ا‌ي ِ آشكارا در راستاي ِ ستيز با فرهنگ ِ ايراني و زبان ِ فارسي به سوي ِ تاجيكستان، خيزبرداشته‌اند! به راستي كه جاي درد و دريغ است!
در اين زمينه، گزارشي تأسّف‌ْآور را در اين جا بخوانيد ↓
http://shahrbaraz.blogspot.com/2008/07/blog-post_20.html


خاستگاه: راياپيامي از paniranism2@yahoo.com


١٢. پيوند به هشت گفتار، گزارش، نقد و تحليل ِ ادبي، جامعه‌شناختي، سياسي، فلسفي، هنري و فرهنگي
1- A Conversation with Professor Steve Bruce on Religion in Modern Era, Part-1, by M.R. Jalaeipour:
http://www.fakouhi.com/node/2549
2- An article on Popular Base, by Dr. Esmail Nooriala:: http://www.newsecularism.com/Nooriala/071808-Popular-base.htm
3- Methodological Survey on Dr. Fereydoun Adamiyat, Part-1, by Kh. Shakeri: http://www.fakouhi.com/node/2560
4- Methodological Survey on Dr. Fereydoun Adamiyat, Part-2, by Kh. Shakeri: http://www.fakouhi.com/node/2564
5- Persia, Ancient Soul of Iran, A glorious past inspires a conflicted nation, by Marguerite Del Giudice (National Geographic): http://ngm.nationalgeographic.com/print/2008/08/iran-archaeology/del-giudice-text
*
For a Persian report of this article you can refer to: http://www.radiofarda.com/Article/2008/07/18/f4_Persia_soul_of_Iran.html
6- http://www.etemaad.com/Released/87-04-31/215.htm#106123

7- http://www.mehrnews.ir/NewsPrint.aspx?NewsID=717681

8- http://radiozamaaneh.com/library/2008/07/post_177.html

خاستگاه: راياپيامي از پيام جهانگيري - شيراز


١٣. بزرگ ترين درياچه‌ي ِ آب ِ شيرين ِ جهان در خطر ِ نابودي: درياچه زريبار/ زريوار در كردستان، نفس هاي آخر را مي کشد!
گزارش سوزان حسيني در روزنامه‌ي ِ اعتماد در اين زمينه را در اين جا بخوانيد ↓
http://www.etemaad.com/Released/87-05-01/277.htm


خاستگاه: رايا پيامي از پيام جهانگيري - شيراز


١٤. ويژ‌ه‌نامه‌اي سزاوار و ستودني براي «احمد شاملو» در هشتمين سالْ‌روز ِ خاموشي‌ي ِ او
سردبير ِ تارنماي ِ فرهنگي - اجتماعي‌ي ِ روزنامك، دست به كاري شايسته زده و در هنگام ِ هشتمين سالْ روز ِ خاموشي ي ِ جبرانْ ناپذير ِ احمد شاملو، شاعر ِ برزگ ِ روزگارمان، ويژه نامه اي ديدني، خواندني و شنيدني را با همْكاري ي ِ شماري از اهل ِ فرهنگ و ادب، به ياد ِ آن بزرگْ مرد، نشرداده است.


در اين جا ببينيد، بخوانيد و بشنويد* ↓
http://rouznamak.blogfa.com/post-323.aspx
___________

* براي ِ شنيدن ِ صداي ِ شاملو در بخش ِ "دغدغه ی پاسْ‌داشتِ هویّت ِ ملّی"،‌پس از كوبه زدن


[click]


روي


از اینجا بشنوید (3.5 مگابایت)


و رسيدن به صفحه‌ي


ِPersiangig.com،


روي ِ


Retrieve Page Link HERE!


كوبه‌بزنيد و پرونده‌ي ِ گفتار را به رايانگر ِ خود، بياوريد


(Download ).


خاستگاه: دو رايا پيام از مسعود لقمان، دفتر ِ روزنامك - تهران


١٥. حجاب ِ بيرون، حجاب ِ دَرون: گامي ديگر در راه ِ نقد ِ فرهيخته‌ي ِ ادبي


نوشين شاهرخي
، بانوي ِ نويسنده، پژوهنده و ناقد ِ ادبي، در تازه‌ترين رويْ‌كرد ِ خود به متن‌هاي ِ ادبي‌ي ِ معاصر، داستان ِ بانو بی‌سگ ملوس نوشته‌ی فرشته مولوی، نويسنده‌ي ِ ايراني‌ي ِ "شهربند" ِ غربت ِ كانادا را نقدكرده و با عنوان ِ حجاب ِ بيرون، حجاب ِ دَرون نشرداده‌‌است.
در اين جا بخوانيد ↓
http://www.shahrzadnews.org/article.php5?id=1098


خاستگاه: راياپيا‌مي از نوشين شاهرخي، هانوفر- آلمان


١٦. «آرام ِ جان»، شماره‌ي ِ ٢٣: پايگاهي براي ِ آگاهي از فرآيند ِ موزيك ِ امروز ِ ايران


در اين شماره‌ي ِ آرام ِ جان، گفت و شنود ِ دكتر ساسان سپنتا با استاد حسن كسايي را مي‌توانيد بخوانيد.
متن ِ كامل ِ داده‌هاي ِ اين شماره را در اين جا ببينيد، بخوانيد و بشنويد ↓
http://aramejan.jbg.ir/post-28590.html


خاستگاه: راياپيامي از امين فيضْ‌پور- شيراز


١٧. پانْ‌عربيسم چيست؟- بخش ِ دوم، پژوهش ِ كورش محسنيدر اين جا بخوانيد ↓
http://ariapars.persianblog.ir/


خاستگاه: راياپيامي از آريا كياني


١٨. شيراز ، ميزبان ِ جشنْ‌واره‌ي ِ جهاني‌ي ِ پيوند ِ ادب ِ اروپايي و ايراني در سال ِ آينده


در اين جا بخوانيد ↓
http://www2.irna.ir/en/news/view/menu-234/0807164528100518.htm


خاستگاه: راياپيامي از پيام جهانگيري - شيراز


١٩. فرارسيدن ِ دوران ِ نشر ِ الكترونيك ِ كتاب‌هاي فارسي در شبكه‌ي ِ جهاني


از چند سال پيش، شاهد ِ بازْنشر ِ الكترونيك ِ متن ِ كامل يا گزينه‌هاي ِ برخي از كتاب‌هاي ِ پيشتر چاپ‌ْْشده در شبكه‌ي ِ جهاني بوده‌ايم كه نمونه‌ي ِ والاي ِ آن را مي‌توان در كتابخانه‌ي ِ گويا[Audio Library] به سرپرستي‌ي ِ بانو گيتي مهدوي [http://www.ketabkhaneyegooya.blogspot.com] ديد.
امّا اين فرآيند ِ پويا و فرخنده، محدود به چند نمونه نمانده‌است و اكنون با كوشش‌ها و كُنِش‌هاي گسترده و فزاينده، كتاب‌هاي بسياري را در شبكه مي‌يابيم و مي‌توانيم با خشنودي بگوييم كه عصر ِ نشر ِ الكترونيك ِ كتاب‌هاي فارسي در شبكه‌ي ِ جهاني فرارسيده‌است.
از اين جمله است نشر ِ چهار كتاب ِ زير كه به تازگي در شبكه، جلوه‌گر شده‌اند ↓


1- We and the West, by M. Poor Mohsen, Radio Zamaneh: http://radiozamaaneh.com/library/2008/06/post_163.html
2- Despotism, Democracy, and the Popular Movement in Iran, by Dr. Homayoun Katouzian: http://www.seapurse.com/books.php?Serial=Estebdad
3- Modernity, Democracy and the Intellectuals, by Dr. Ramin Jahanbaglou: http://www.seapurse.com/books.php?Serial=Modernity
4- In Defence of Politics, by Dr. Morteza Mardiha: http://www.seapurse.com/books.php?Serial=DefaSiasatخاستگاه: راياپيامي از پيام جهانگيري- شيراز


٢٠. سنگْ‌نوشته‌ي ِ «اَرْشام» نياي ِ شهرياران ِ هخامنشي (٥٢٠ پيش از ميلاد)
[Arshâma, 520 Before Common Era]


آوانوشت:
1 Arshâma : xshâyathiya : vazraka : x
2 shâyathiya : xshâyathiyânâm : x
3 shâyathiya : Pârsa : Ariyâramna : xsh
4 âyathiyahyâ : puça : Haxâmanishiya
5 : thâtiy : Arshâma : xshâyathiya : Au
6 ramazdâ : baga : vazraka : hya : mathish
7 ta : bagânâm : mâm : xshâyathiya
8 m : akunaush : hauv dahyâum : P
9 ârsam : manâ : frâbara : tya ukâram
10 : uvaspam : vashnâ : Auramazdâha : im
11 âm dahyâum : dârayâmiy : mâm :
12 Auramazdâ : pâtuv : utâmaiy : v
13 itham : utâ : imâm : dahyâum : tya :
14 adam : dârayâmiy : hauv : pâtuv


گزارش ِ انگليسي:
1. (1-4). Arsames, the Great King, King of Kings, King (in) Persia, son (of) Ariaramnes the King, an Achaemenian.
2. (5-14). Arsames the King says: Ahuramazda, great god, the greatest of gods, made me king. He bestowed on me the land Persia, with good people, with good horses. By the favor of Ahuramazda I hold this land. May Ahuramazda protect me, and my royal house, and may he protect this land which I hold.

گزارش ِ فارسي‌ي ِ نو (افزوده‌ي ِ ويراستار):


يك) ١- ٤: اَرشام شهريار ِ بزرگ، شهريار ِ شهرياران، شهريار ِ ايران، پسر ِ آريارَمْنَه، شهريار ِ هخامنشي .[است]
دو) ٥- ١٤: اَرشام شهريار گويد: بَغ ِ (خداي ِ) بزرگ، اَهورَه‌مَزدا، خداي ِ خدايان مرا به شهرياري برگماشت. او سرزمين ِ ايران را به من بخشيد با مردماني نيك، با اسباني نيك. به خواست ِ اَهورَه‌مَزدا، من اين سرزمين را به‌دست‌آوردم.
بشود كه اَهورَه‌مَزدا، نگاهبان ِمن و دودمان ِ شهرياري‌ي ِ من باشد.
بشود كه او نگاهبان ِ اين سرزمين باشد كه من آن را به دست آوردم.


خاستگاه: راياپيامي از آرمان وزيري، ونكوور- كانادا


٢١. یک ایرانی چگونه به فضا می‌رود؟: نقد ِ «شهرنوش پارسی‌پور» بر يك داستان ِ بلند ِ ايراني از گونه‌ي ِ دانشي - خياليدر اين جا بخوانيد و بشنويد ↓
http://radiozamaaneh.com/parsipur/2008/07/post_156.html


خاستگاه: تارنماي ِ راديو زمانه و راياپيامي از مرتضي محمودي نويسنده‌ي ِ داستان ِ - سوئد
چند تموكاني در فضا

٢٢.


نشريّه‌ي ِ آلماني‌ي ِ شْپيگل اينترنشنال، در شماره‌ي ِ ١٥ ژوئيه‌ي ِ ٢٠٠٨ خود، در گفتاري با عنوان ِ
FALLING FOR ANCIENT PROPAGANDA
UN Treasure Honors Persian Despot
By
Matthias Schulz
ارزش و اعتبار ِ فرهنگي و انساني‌ي ِ فرمان ِ كورش ِ برزگ را زير ِ نشان ِ پرسش گذاشته و آن را آوازه گري‌ي ِ يك خودكامه‌ي كشورگشا و خونْ‌ريز خوانده‌است. متن ِ اين گفتار را در اين جا بخوانيد ↓
http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,566027,00.html
از سوي ديگر، دكتر كاوه فرّخ، در پاسخي بدان گفتار، آن را بي‌پشتوانه و بي‌ارزش شمرده‌است. اين پاسخ را در اين جا بخوانيد ↓
http://www.savepasargad.com/~New-050508/01.General-News/Newss-Pages/kaveh%20farrokh.htm


٢٣. "كتابْ‌سازي‌ي ِ روشنفكرانه": نقدي آگاهانه و آگاهاننده از يك «كتابْ‌نما»


گفتار ِ حبيبالله جوربندي در اين زمينه را در اين جا بخوانيد ↓
http://news.gooya.com/politics/archives/2008/07/074486.php

خاستگاه: راياپيامي از دكتر ماشاءالله آجوداني، كتابخانه‌ي ِ مطالعات ايراني- لندن

٢٤. نمايي زيبا و ديدني از «البرز» ِ سرْفراز با چشمْ‌انداز ِ «كهكشان ِ راه ِ شيري» در كيهان ِ بي‌كرانه
خاستگاه: راياپيامي از دكتر ناصر پاكدامن - پاريس


This page is powered by Blogger. Isn't yours?