Thursday, October 22, 2015

 

مژده به دوستداران فرهنگ و ادب ایرانی


   متن کامل شاهنامه ی نقّالان، طومار مرشد عبّاس زریری اصفهانی، با ویرایش جلیل دوستخواه از سوی نشر ققنوس با نظارت ویراستار، در دست  ویرایش فنّی و نهایی  است و انتظارمی رود که در آینده ای نه چندان دور، در ینج دفتر، فراگیز ٥٠٠٠  صفحه، انتشار یابد.
*
،این متن، یکی از سه متن ِ مکتوب نقالی در همه ی تاریخ ایران است. دو متن دیگر  پیشتر یکی  با ویرایش مهران افشاری و مهدی مداینی با عنوان هفت لشکر و   دیگری  با عنوان هنفت لشکر و هفت منظر با ویرایش دکتر سجّاد آیدنلو؛ نشریافته است.
ویراستار ِ متن سوم، پیش از این بخش رستم و سهراب آن را در یک جلد ( توس - ۱۳۶۹)  و چند بخش کوتاه آن را در نشریّه های ادبی ( در ایران و کشورهای دیگر
انتشار داده است. همچنین درآمدی زا با عنوان

ZARIRI, ʿABBĀS

     دز شرح کارنامه ی او در دانشنامه ی ایرانیکا
http://www.iranicaonline.org/
منتشرکرده است.<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?