Wednesday, July 01, 2015

 

چهار ستاره ی تابناک فرهنگ و فلسفه و دانش ایرانی در شهر وین


در مقابل ساختمان سازمان ملل در کشور اتریش شهر وین ، تندیس چهار ستاره شناس ، پزشک و عالم بزرگِ تاریخ را ساخته اند:
  -
۱ابو علی سینا: فیلسوف و دانشمند ایرانی ، نویسنده کتاب شفا یک دانشنامه علمی و فلسفی جامع است و  القانون فی الطب یکی از معروفترین آثار تاریخ پزشکی است.

 -
۲ ابوریحان بیرونی: دانشمند بزرگ و ریاضیدان، ستارهشناس، تقویمشناس، انسانشناس، هندشناس و
 
تاریخ نگار بزرگ ایرانی در سده چهارم و پنجم هجری است.

 -
۳ حکیم خیام نیشابوری: فیلسوف، ریاضیدان، ستارهشناس و رباعی سرای ایرانی در دورهٔ سلجوقی

 
 -۴محمّد  پسرزکریای رازی: پزشک، فیلسوف و شیمیدان ایرانی که  آثار ماندگاری در زمینهٔ پزشکی و شیمی و فلسفه نوشته است و بهعنوان کاشف الکل و جوهر گوگرد (اسید سولفوریک) مشهور است.

>> 
اين چهار دانشمند در زير چهار طاقی بزرگ ايران تربيت يافتند و دانش خويش را به چهار سوی جهان پراکنده اند،
 
که يادآور مشارکت مردم ايران در دانش و علوم نوع بشر می باشد.
 
جالب است بدانید که معماری این طاق همانطور که مشاهده می شود همانند معماری پارسه بنا شده است.
 
جالب اين جاست که کمتر ايراني از اين نماي باشکوه و غرور ملي خبر دارد .


 

>  Inline image 1
Inline image 2
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?