Sunday, June 21, 2015

 

نمایندگان سزاوار "ایرانی ماندن و جهانی شدن"


 بهروز شیدا، نویسنده و پژوهشگر ساکن شهر اوپسالا در سوئد، همدوش با همسر فرهیخته اش فروغ حاشابیکی، استاد دانشگاه اوپسالا در بخش زبانهای ایرانی، از چهره های شاخص و ستودنی ی ایرانی ماندن و جهانی شدن اند
در سلبهای گذشته، کتابها و نشریّه های ادبی ی پیشروی از این زوج فرهنگی  نشر یافته است که هر کدام، دری است برای ورود به گستره ی فرهنگ و ادب ایرانی.
 آنان همچنین در سال ٢٠۱۱، همایش جهانی ی آغاز دومین هزاره ی سرایش شاهنامه را با کامیابی در آن دانشگاه، برگزارکردند. 
*
از کارهای تازه ی شیدا، این خروس از کیست که سرندارد؟ را می توان نام برد.
کامیابی ی بیشتر بهروز و فروغ، آرزوی همه ی ایران دوستان است.
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?