Sunday, April 26, 2015

 

شاهنامه پژوهی و فرهنگ‌‌شناسی به دو دوره ی پیش و پس از «مسکوب» بخش می‌شود.

,br.

 گفتار جلیل دوستخواه در باره ی شاهنامه پژوهی و فرهنگ شناسی ی ِ  شاهرخ . .مسکوب  را در این نشانی، بیابید و بخوانید

http://iranshahr.org/?p=17106
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?