Tuesday, March 03, 2015

 

بزرگان ِ ایران زمین: فردوسی بزرگترین چهره در فرهنگ ایرانی و شاهنامه برترین نماد ایرانی بودن و ماندن.


در این جا ببینید و بشنوید:
*
با  سپاس از فرستنده ی این پیوندنشانی (حسین توسی)<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?