Wednesday, November 05, 2014

 

دکتر ساسان سپنتا، استاد زبان و ادب فارسی و موزیک شناس، چشم از جهان فروپوشید.


 با دریغ، آگاهی یافتیم که دکتر ساسان سپنتا، استاد زبان و ادب فارسی و موزیک شناس، در هشتادسالگی، چشم از جهان فروپوشید. او فرزند عبدالحسین سپنتا، سازنده ی نخستین فیلم گویای ایرانی (دختر لر) بود.
از سپنتا، اثرهای ارزنده ای در راستای شناخت موزیک ایرانی، نشریافته است.
یادش گرامی باد.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?