Thursday, August 21, 2014

 

در برگهای دفتر فرهنگ ...


دیروز از تهران خبررسید که از اجرای وصیّت سیمین بانو بهبهانی و خواست خانواده  و دوستدارانش برای خاک سپاری ی کالبد او در گورگاه شماری از بزرگان ادب و فرهنگ معاصر در فضای بیرونی ی  امامزاده طاهر کرج، ممانعت به عمل آمده است.
*
می توان انگاشت که شاعر بزرگمان در هنگام برخوردی فرضی با چنین بازداری، گفته باشد:
بعد از وفات، گور مرا در زمین مجوی
در برگهای دفتر فرهنگ، جای ماست!"<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?