Thursday, August 07, 2014

 


آرزوی تندرستی برای غزل بانوی ایران
  1. ایران شناخت:

  2. ایرانیان شهربند ِاسترالیا، از چندی پیش، در تدارک برگزاری ی جشن زادروز سیمین بانو در شهر سیدنی بوده اند و قرارست این جشن را با زمینه چینی ی گسترده، در تاریخ هشتم شهریور ماه آینده / سی ام آگوست، در شهر سیدنی برگزار کنند. 
  3. *
  4. همه ی ایرانیان و دوستداران این غزل سرای والا پایگاه ِ امروز، آرزومند بهبود حال او و خواستار برگزاری ی هرچه شکوهمندترجشن فرخنده ی زادروز اویند و روزشماری می کنند. 


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?