Wednesday, June 25, 2014

 

هفتاد و چهارمین دفتر "میراث ایران"، فصلنامه ی دو زبانی ی فرهنگ ایرانی- نیوجرزی، بهار ۱۳٩۳/ ٢۰۱۴نشریافت.


با سپاس از دکتر شاهرخ احکامی، سردبیر فرهیخته و کوشای میراث ایران.

در پیوندنشانی های زیر، ببینید و بخوانید.
ج. د.    << Home

    This page is powered by Blogger. Isn't yours?