Monday, March 31, 2014

 

خبری خوش در راستای جهانی تر شدن ِ فرهنگ و ادب ایران: نشر ِ تاریخ ادبیّات ایران به زبان انگلیسی در بیست جلد


استاد دکتر احسان یارشاطر مهین ویراستار دانشنامه ی ایرانیکا، در پیامی مهرآمیز    از نیویورک، مژده داده اند که نهاد ِ نشر
Bibliotheca Persica Press 
برنامه ی نشر ِ تاﺭﻳﺦ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺑﻪ زبان ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﺩﺭ ۲۰ ﺟﻠد را زیر نظر
.ایشان، در دست اجرا دارد که ﭼﻬار ﺟﻠﺪ از آﻥ، ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ چاپ ﺭسیده است
*  
دراین هنگام که ما ایرانیان، بیش از هر زمان دیگری، نیاز به ایرانی ماندن و جهانی شدن داریم، این گزارش، بسیار دل گرم کننده و امیدبخش است و حکایت از کاری کارستان دارد. "تا باد، چُنین بادا!" 
ویراستار ایران شناخت، با سپاسگزاری از آگاهی رسانی ی استاد بزرگوار، این گزارش را به مثابه ی مژده ای برای ایرانیان در میهن و سراسر جهان، نشر می دهد و تندرستی و پویایی ی ایشان را در پی گیری ی ِ خویشکاری ی بزرگی که عهده دار آنند، آرزو می کند.<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?