Friday, March 28, 2014

 

"نصف جهان" خوابگاه ابدی ی "فرای ِ ایران دوست"


  •    ریچارد نلسون فرای، استاد ایران شناس و پژوهشگر نامدار آمریکابی
  •      پنج‌شنبه ۷  فروردین ۱۳۹۳
  •  ۲۷
  • مارس
  • ۲۰۱۴
  • چشم از جهان فروبست و به جاوادنگان دوستدار و ارج شناس فرهنگ ایرانی، پیوست.
  • یادش گرامی و راهش پُررهرو باد!
  •        استاد فرای، زنجیره ی زرّینی از پژوهشهای والای ایران شناختی ازخویش بر جای گذاشت که تا ایران بر جاست، ارزشمند و آموزنده خواهدبود.
  • از جمله، می توان اشاره کرد به:
  • تاریخ ایران باستان
  • The History of Ancient IRAN -1985, Amazon.com-Free.
  • و:
  • بُخارا: دستاوَرد ِ قرون وُسطی
  • Bukhara the medival achivement- 1996, Amazon.com
  • و دهها گفتار شیوا و آموزنده ی ایران شناختی ی او در نشریّه های دانشگاهی و فرهنگی و شبکه ی جهانی (اینترنت).
  • *
  •   هرگاه فرای را یک آمریکایی ی ایرانی شده بنامیم، وصفی اغراق آمیز نخواهد بود و دهخدای     .بزرگ نیز، این نکته را به خوبی دریافته بود که او را فرای ِ ایران دوست،نامید
  • فرای سفارش کرده است که کالبد او را در کرانه ی زاینده رود، به خاک بسپارند. 
  •  * 
  •  نگارنده، این کامیابی و افتخار را یافت که در ده روز برگزاری ی همایشی  ایرانشناختی  
  • باعنوان از اوستا تا شاهنامه در دانشگاه سیدنی ( ۱۷تا ۲۶ بهمن۱۳۷۶
  • /۶ تا ۱۵ فوريه۱۹۹۸

  • با استاد، همنشینی و گفت و شنود داشته باشد و از خرمن دانش و فضل او، خوشه بچیند.
  • *
  •            از جمله خاطره های  روزهای دیدار و همنشینی با استاد فرای، یکی هم این است  

  •   که او همه روزه بی هیچ آداب و ترتیب و تکلّفی، تنها با پیراهنی آستین کوتاه و

  • شلواری ساده در تالار سخنرانی ها حضور می یافت. 

  • اامّا در بامداد روزی که نوبت سخنرانی اش بود، با پیراهنی سفید و آستین بلند و پاپیون، برای خوردن ناشتایی به  تالار غذاخوری آمد. 
  •   نگاه های حاضران، به او دوخته شد؛ ولی هیچ کس، چیزی نگفت (و شرط ادب نیز جز این  نبود.) 
  • استاد که شگفتی زدگی ی همگان را با زیرکی دریافت، رو به جمع کرد و گفت:
  • "هر روز شابدُل عظیمی بودم؛ امروز شمرونی شدم!"
  • * * *
  • پیوست
  • فیلم کوتاهی ار یک گفت و شنود روشنگر و سودمند با استاد فرای را در این جا، ببینید:
  • با سپاسگزاری از آ. م. فرستنده ی این پیوندنشانی.  • 8 hours ago<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?