Monday, December 23, 2013

 

تازه هایی از زبان فارسی و ادب و فرهنگ ایران در سامانه ی "پارسی انجمن"


جستار «زبان فارسی از آشوب تا سامان»، نوشته ی "جلیل دوستخواه" و چندین گفتار و گفت و شنود دیگر از همو و دیگران را در پیوندنشانی ی «پارسی انجمن» ، بیابید و بخوانید :
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?