Monday, November 18, 2013

 
ایران شناخت و دیگر هیچ ...
 دو روز پیش، دوستی به من آگاهی داد که یک صفحه ی "فیس بوک" با گفتارها و تصویرهای از من،  با عنوان ایران شناسی، در شبکه گذاشته شده است و پرسیده بود که: "چه گونه بوده است آن داستان؟" سپس، دوستان دیگری این پرس و جو را پی گرفتند و من به همه پاسخ دادم که این کار را دوستی از سر ِ نیک خواهی و برای 
ابراز لطف به من و همانا بدون آگاهی ی من کرده است و من در ضمن سپاسگزاری از رویکرد همدلانه ی آن دوست در پی گیری ی کوشش پژوهشی ام، یادآور می شوم که تنها سامانه ی ایران شناخت 
http://iranshenakht.blogspot.com.au/
را در شبکه ی جهانی، نشرمی دهم و پاسخ گوی درون مایه ی آنم و دیگر هیچ.<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?