Sunday, November 17, 2013

 
گزارشی اندوهبار و دردانگیز از تهران


   دوستی در گزارشی از تهران، نوشته است که استاد سیّد عبدالله انوار، دانشور، کتاب شناس و مترجم نامدار، کتاب بلندآوازه ی شفا، دانشنامه ی فلسفی ی بزرگ ِ پور ِ سینا را در بیست جلد، از عربی به فارسی برگردانده است؛ امّا هیچ ناشری برای چاپخش این اثر گرانمایه، گام پیش نگذاشته است!
   به راستی که  " نه بر مُرده، بر زنده باید گریست!"

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?