Saturday, January 29, 2011

 

چهار چشم انداز دیگر از «نصف ِ جهان»


محمّد سلطان الکتابی، چهار تصویر دیگر را نیز از اصفهان برای خوانندگان ایران شناخت، ارمغان فرستاده است که با سپاس از او، در پی می آورم. (ویراستار)

چکاد کوه صُفه در جنوب اصفهان
در پوشش نخستین برف امسال


چکاد برف پوش کوه کرکس در شمال اصفهان
چشم اندازی از فراز کوه صُفه


چشم انداز ِ اصفهان از فراز کوه صُفه

و این هم نمایی از پدیدار ِ کم یاب ِ کیهانی ی ِ
درخش ِ سبز
از فراز ِ کوه ِ صُفه
(شکار ِ تصویر در یک آن)<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?