Friday, October 29, 2010

 

نقطه ای (؟) بر چهره ی ِ خورشید


دوست جوان و پویا و پژوهشگر من، محمّد سلطان الکتّابی، تصویر زیر را -- که به هنگام ِ بردمیدن ِ آفتاب، از فراز کوه صفه در جنوب اصفهان گرفته، برای خوانندگان ایران شناخت، ارمغان فرستاده است که با سپاسگزاری از او، در این جا می آورم.
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?