Saturday, August 07, 2010

 

رونمایی ی ِ کتابی تازه از «داریوش شایگان»


یکشنبه هفدهم امرداد هشتاد و نُه
           
 
مجلۀ بخارا با همکاری نشر و پژوهش فرزان روز و کتاب شمس برگزار می کند.گزارشی از تهران
به مناسبت رونمایی‌ی کتاب ِ آمیزش افق ها، برگزیده آثار دکتر داریوش شایگان به گزینش و تدوین محمد منصور هاشمی، مراسمی در عصر چهارشنبه ( ساعت ۶ بعد از ظهر) ∙۲ امرداد هشتاد و نُه، با حضور دکتر داریوش شایگان برگزار می شود.
*
 آمیزش افق ها برگزیده ای است از آثار داریوش شایگان و دربرگیرندۀ بخش هایی از کتابهای او، از جمله: ادیان و مکتب های فلسفی هند، آسیا در برابر غرب، نگاه شکسته: اسکیزوفرنی فرهنگی، افسون زدگی جدید، به همراه مقاله های: " در جستجوی فضاهای گم شده ،" " از کتاب توهمات هویت "، "آمیزش افق ها "و " نامه به نسل های آینده. "
این کتاب همچنین دربرگیرندۀ پیشگفتار و مقدمه ای است در توضیح آراء و اندیشه های داریوش شایگان و کتاب‌شناسی ی ِ آثار او و دیگران دربارۀ او به زبان‌های مختلف.

نشانی: خیابان شریعتی، بالاتر از پل رومی، خیابان موسیوند (صالح) نبش خداداد، کتاب فروشی شمس، ساعت ۱۸ تا ∙۲<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?