Friday, May 28, 2010

 

بیرون از نوبت: هُشدار! فوری! مهمّ! : پیوستی بر درآمد ِ ۵: ۵۰


شنبه هشتم خردادماه ۱۳۸۹ / بیست و نهم مه ۲۰۱۰

خواب های شیطانی و نقشه های ِ اهریمنی ی دشمنان ایران
برای ِ پاره پاره کردن ِ پیکر ِ میهن ما!

شرح این سیاه اندیشی ها و تباهکاری ها را
در متن ِ کامل ِ کتاب ِ ارزشمند
دکتر کاوه فرّخ
پژوهشگر ِ نامدار ِ تاریخ و فرهنگ ایران، بخوانید:

PAN-TURANIANISM TAKES AIM AT AZERBAIJAN:


A Geopolitical Agenda
Dr. Kaveh Farrokh

Kaveh Farrokh: Manuvera@aol.com

 
http://www.rozanehmagazine.com/NoveDec05/AZPartVI.html


خاستگاه: رایان پیامی از شهربَراز<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?