Friday, March 19, 2010

 

پیوست ِ دیگری برهفته‌نامه‌ی ِ «ایران‌شناخت»، سال پنجم- شماره‌ی ِ ۴۰ در پنج بخشهمکاران:
دوستخواه، جلیل - استرالیا
رناسی، احمد - فرانسه
سپنتا، شاهین- ایران
کارگر، داریوش - سوئد
مهدوی، گیتی - استرالیا
نقاشی، حسن - ایران
یارشاطر، احسان - آمریکا

یادداشت ِ سوم ِ سردبیر و ویراستار

جمعه ۲۸ اسفند ۱۳۸۸
(۱۹مارس ۲۰۱۰)

۱


پیام ِ مهرآمیز ِ نوروزی ی ِ «استاد دکتر احسان یارشاطر»

ِ نوروز و آغاز ِ بهار را صمیمانه به شما تبریک می گویم
احسان یارشاطر

خاستگاه: رایان پیامی از استاد دکتر احسان یارشاطر (دفتر ی دانشنامه ی ایرانیکا - نیویورک)

۲

پرنده ی ِ آشتی و آزادی در بهاران ِ میهن: ارمغان دوست («داریوش کارگر»، پژوهنده، نویسنده و ایران شناس) در شادباش پیام ِ نوروزی


۳

سمفونی ی زیبای خلیج فارس با سرودی شورانگیز در متن ِ آن

در این جا بشنوید:
http://ketabkhaneyegooya.com/audio/Persian_Gulf_Symphony-1.mp3فرستنده: احمد رناسی
(با سپاسگراری از احمد رناسی برای فرستادن ِ این اثر ِ هنری ی ِ ارزنده و گیتی مهدوی برای تبدیل ِ پرونده به پیوندنشانی)

۴

هدیه ای یادمانی از «حسن نقاشی»، پژوهشگر و فیلم ِ مستندساز ِ ایران شناس، همراه با «خجسته باد» ِ نوروزی
جهان انجمن شد بران تخت ِ اوي "...

شگفتی فرو مانده از بخت ِ اوي

به جمشيد بر گوهر افشاندند

مر آن روز را روز ِ نو خواندند

سر سال نو هُرمَز ِ فوردين

بر آسوده از رنج تن، دل ز كين

بزرگان به شادي بياراستند

مي و جام و رامشگران خواستند

چنين جشن فرّخ از آن روزگار

به ما ماند از آن خسروان يادگار."

فردوسی

دوستان و همكاران گرامي،
نورزتان خجسته باد!
سالي سرشار از عشق و شادماني برايتان باد!

حسن نقاشي

عكس هايي از فيلم جديدم : نوروز جمشيدي
www.naqashi.com

"شاد باش بر تخت زرين ، و انوشه خور به جام جمشيد و رسم نياكان در همّت بلند و نيكو كاري و داد و راستي نگاه دار. سرت سبز باد و جواني چو خويد. اسپت کامگار و پيروز و تيغت روشن و كاري به دشمن
 و بازت گيرا و خجسته به شكار و كارت راست چون تیر. پيشت دانا گرامي و درم خوار و سرايت آباد و زندگاني ات بسيار."

نوروزنامه- خيّام

۵

نیایش سرودی برای آغاز ِ سال ِ نو بر سر ِ خوان ِ نوروزی در همایش ِ خانواده

فرستنده: شاهین سپنتا<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?