Friday, November 20, 2009

 

*(یادآوری و پوزش خواهی از خوانندگان: گزارش یک نابهنجاری ی بازدارنده در نشر ِ هفته نامه )*يادداشت اضطراری ی ِ ويراستار


جمعه بیست و نهم آبان ماه ۱۳۸۸
(بیستم نوامبر ۲۰۰۹)

شماره ی این هفته ی ایران شناخت، با چهارده درآمد ِ تازه، آماده ی نشر شده بود که بلاگر
،(Bloger)
نهاد ِ فنّی ی راهبری ی این رسانه، دچار ِ نابهنجاری ی بازدارنده ای در کار پذیرش و ثبت و پخش ِ داده های تازه شد و ویراستار هرچه کوشید که با آگاهی ی نارسای خود، کار را هنجارمند کند، از پس ِ پیچیدگی ی این پیش آمد، برنیامد و کار ِ نشر در پشت ِ در ِ بسته، ماند. او خواهدکوشید که از راه تماس با بلاگر و چاره جویی از کارشناسان آن دستگاه و نیز یاری خواهی از فن سالاران ِ آشنا و هم دل، راه ِ رهایی از این تنگنا را بیابد و خویشکاری ی فرهنگی ی خود را بورزد. چُنین باد!
وی از خوانندگان گرامی ی دل بسته به فرهنگ و ادب و هنر ایران، برای این درنگ ِ ناخواسته، پوزش می خواهد. پذیرفته باد!<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?