Friday, October 23, 2009

 

یادی دیگر از «محمّد حقوقی»: پیوستی بر هفته‌نامه‌ی ِ ایران‌شناخت، سال پنجم- شماره‌ی ِ نوزده


يادداشت دوم ويراستار

جمعه یکم آبان ماه
۱۳۸۸ (بیست و سوم اکتبر ۲۰۰۹)

در درآمد ِ ۲۴ هفته‌نامه‌ی ِ امروز، از شماره‌های دوگانه‌ی ِ ۲۴۴- ۲۴۵ ماهنامه‌ی ِ جهان ِ کتاب سخن‌گفتم و برداشت ِ کوتاه خود از کتاب حدیث نفس، نوشته‌ی دکتر حسن کامشاد را – که در این ماهنامه درج‌گردیده‌است – بازنشردادم. افزون بر آن، در این شماره‌های دوگانه‌ی ِ ماهنامه‌ی ِ یادکرده، سخنی از من به یادبود ِ دوست زنده‌یادم محمّد حقوقی آمده‌است که اشاره‌ای به بنیادگذاری‌ی ِ نشریّه‌ی ِ جُنگ ِ اصفهان با همکاری‌ی ِ او را نیز دربرمی- ‌گیرد و من، تصویری از آن را در این پیوست، می‌آورم.
می‌افزایم: چهار تنی که در تصویر داخل ِ ص ۶۴ جهان ِ کتاب دیده‌می‌شوند، از پایه‌گذاران ِ جُنگ و از چپ به راست، به ترتیب عبارتند از: زنده‌یادان هوشنگ گلشیری و محمّد خقوقی و نیز نگارنده‌ی این یادداشت و فریدون مختاریان.


یادآورمی شوم که به زودی، شناخت نامه ی ِ رساتری از جُنگ و کارنامه ی ِ آن و بنیادگذاران و همکارانش، در این تارنما نشرخواهدیافت.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?