Friday, June 26, 2009

 

«ندا آقاسلطان»، جان باخته ی راه ِ آزادی: تازه هایی که امروز رسید.یادداشت ویراستار

جمعه پنجم تیرماه هشتاد و هشت
(بیست و ششم ژوئن دوهزار و نُه)

در پی ِ آنچه در روزهای گذشته، در باره ی رویداد ِ خونین و آه از نهادبرآور ِ کشتار ِ ندا آقاسلطان، دانشجوی آگاه در تهران، در این تارنما نشردادم، امروز نیز تازه هایی در باره ی این جان باخته ی جوان در راه ِ آزادی ی ایران، به این دفتر رسید که با اندوه فراوان و با دلی پرخون، در این پیوست می آورم.
* * *
دکتر آرش حجازی، پزشک ِ مقیم بریتانیا که در روز ِ سی ام خرداد در تهران و در راه پیمایی ی اعتراضی ی مردم، به طور تصادفی در کنار ِ ندا جای داشته، شاهد عینی ی لحظه ی سیاه ِ تیراندازی به او و آخرین دقیقه های زندگی ی در خون تپیده ی آن قریانی ی بی گناه ِ خشونت و سرکوب بوده و جزء به جزء ِ آن صحنه ی شوم و هولناک را در گفت و شنودی با گزارشگر ِ بی بی سی بیان داشته است که در این پیوندنشانی، دیدنی و شنیدنی است:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8119658.stm
*
افزون بر این، در دو پیوندنشانی ی زیر (و چند پیوندنشانی ی همراه آنها) نیر می توانید تازه هایی را از زندگی و جان باختن ِ ندا، گل ِ پرپرشده ی نسل ِ جوان ِ میهن مان، ببینید و بشنوید و به یادش، آب در چشم بگردانید:
http://www.youtube.com/watch?v=hHWywnwDq4M

http://www.youtube.com/watch?v=pNxGwxBojYc

خاستگاه: رایان پیام هایی از احمد رنّاسی- پاریس و شیرین طبیب زاده- کالیفرنیای شمالی<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?