Wednesday, June 24, 2009

 

«همیشه می آیند»: ستایش سرودی برای نسل جوان و گام در راه نهاده ی امروز، آینده سازان میهنیادداشت ویراستار

چهارشنبه سوم تیرماه ۱۳۸۸
بیست و چهارم ژوئن ۲۰۰۹

دکتر علی رضا زرّین، شاعر توانا و گشاده زبان ِ ایرانی ی شهربند ِ غُربت ِ کالیفرنیا -- که پیش از این چند دفتر از شعرهای کوتاهش و نیز منظومه ی شیوای ِ کرمانشاه نامه از او نشریافته -- با روی کرد به خیزش و خروش جوانان ِ جان بر کف ِ میهن در سودای آزادی و سربلندی، به شور آمده و ستایش سرود ِ زیر را بدانان پیشکش کرده است.
نشر ِ به هنگام ِ این سرود ِ سرشار از شور و امید و پویایی را یک کنش ِ ادبی و فرهنگی ی ِ سزاوار و دل گرم کننده ارزیابی می کنم و به دوست شاعر و سخنورم دکتر زرّین، دست مریزاد و شادباش می گویم.


همیشه می آیند

علی رضا زرّین

شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ - ۲۰ ژوئن ۲۰۰۹


همیشه می آیند،
با افق های زرّین دوردست
و پرندگان بلند پرواز عهد بسته اند.
از فراز ِ سر ِ ما می گذرند.
هوای ِ رفتن دارند،
پای ِ جهیدن و بال ِ پریدن.
از شجاعت و ایثار سرشارند.
بیزارند از بوی ِ تعفّن ِ مرداب،
از حسّ ِ ماندن و در جا زدن،
از مطیع و دل مُرده و سرکوفته زیستن.
به آزادی می اندیشند،
به انسانیّت، به عشق.
راه را روشن می کنند.
خوبی های بی نهایت را گرامی می دارند.
دانه های عشق را می پراکنند.
می آیند تا معنای نان را عوض کنند،
معنای گرسنگی را،
معنای زندگی را.
از قفای ما،
از غفلت ما،
از وجدان ِ خفتۀ ما می آیند
و با گل های سرخ و سپید و پرچم های سبزدر دست هاشان،
بازآورندۀ روزهای شگفت گذشته اند،
آن لحظه ها که مردان و زنان با هم فریاد می زدند:
آزادی! عدالت!
می آیند تا چوب ِ عصای ِ پیغمبران ِ کاذب را
با سِحر ِ کلام و ذات ِ پیام و اعجاز ِ گام ِ خود بسوزانند؛
عصای تکبّر ِ فرسوده ای که بر سر آزادگان فرود می آید.
می آیند تا ما را از خواب خرگوشی بیدار کنند،
از غرور ما بکاهند و به فروتنی مان اضافه کنند.
تا دانش ِ عمل را بیاموزند،
تا عمل ِ دانش را
و واژه ها را با عمل بپیوندند.
بر سر قولشان ایستاده اند.
از مزدوران و رجّا له نمی ترسند،
از خودکامگان و خود بینان و بدخواهان.
می آیند تا حرمت را به واژه ها بیاموزند.
واژه های تُهی را از معنی سرشار کنند.
تاریخ یأس و نومیدی را از امید بینبارند
و تاریخ بیداد و فاجعه را از عدالت و صلح.
می آیند تا تفرقه ها را برچینند و ما را یکی کنند.

_________________
پیوندنشانی ی نشرگاه ِ این سرود در تارنمای عصر ِ نو:
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=4077<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?