Monday, May 25, 2009

 

گفتاری خواندنی و روشنگر: پیوستی دیگر بر هفته نامه ی جمعه یکم خردادیادداشت ویراستار

دوشنبه چهارم خرداد هشتاد و هشت
(بیست و پنجم مه دوهزار و نُه)

در پی ِ نشر ِ گزارشها و تصویرهایی از همایش های ویژه ی ِ روزهای ِ بزرگداشت ِ فردوسی، امروز نیز گزارشی از یک سخنرانی ی خواندنی و آموزنده در یکی دیگر از همایش ها به این دفتر رسید. سخنران با دقت و موی شکافی در گفتار ِ خداوندگار ِ حماسه ی ایران و زبان ِ فارسی، نمونه هایی از رویکرد ِ او به گستره های گوناگون ِ هنری را فرادید ِ شنوندگان یا خوانندگان ِ سخن ِ خویش نهاده است.متن ِ این گفتار ِ بدیع را در این پیوندنشانی، بیابید و بخوانید:
http://shabeirani. blogspot. com/2009/ 05/blog-post_ 23.html


خاستگاه: رایان پیامی از زهره دودانگه<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?