Thursday, May 15, 2008

 

٣: ٧٨. سي‌ و ششمين هفته نامه: فراگير‌‌ ِ ٩ زيرْ بخش ِ تازه ي ِ خواندني، ديدني و شنيدنييادداشت ويراستار


جمعه ٢٧ ارديبهشت ماه ١٣٨٧ خورشيدي
(١٦ مي ٢٠٠٨)


گفتاوَرد از داده‌هاي اين تارنما بي هيچ‌گونه ديگرگون‌گرداني‌ي متن و با يادكرد از خاستگاه، آزادست.
You can use any part of site's content as long as it is referenced to this site.No need for permission to use the site as a link.
Copyright © 2005-2008
All rights reserved.

١. برداشت ِ پوينده و پژوهنده‌ اي جوان از روز ِ بزرگْ‌داشت ِ فردوسي و چند پيوند ِ ديگر به خواندني‌ها و ديدني‌هايي از همايش‌هاي اين روز در ايران و فراسوي ِ آنیادداشتی برای روزی عزیزبيست و پنجم اردیبهشت ماه روز فردوسی بزرگ نام نهاده شده است. نام فردوسی ناخودآگاه ایرانیان را به دل تاریخ هزاران سالۀ ایران می برد. نگاهی به تاریخ پر فراز و نشیب این سرزمین و ماندگاری این مرز و بوم با آن همه درد و رنج و سختی، انسان را شگفت زده می کند.
این که امروز سرزمینی با نام ایران، با این گسترۀ پهناور جغرافیایی و تنوع بی مانند فرهنگی وجود دارد،بی گمان وام دار فرزند پاک نهادش فردوسی بزرگ است.
همو بود که با هویّت بخشی و دمیدن روح ایرانیّت به کالبد زخم خوردۀ این سرزمین، نگذاشت که ایرانشهر به ویرانشهری بی‌هویّت و بی‌اصالت تبدیل گردد. او بود که با شایستگی ِ تمام، با پرداختن به ارزش های ایرانی از قبیل: شجاعت، عدالت، سخاوت، آزادگی و جوانمردی، ایرانیان را از انیرانیان بازشناخت.
از این رو شاهنامۀ حکیم ایرانشهر، سند سترگ هویّت، ملیّت و شرافت ماست.


بسیاری از شرق شناسان، او را هومر پارسي نامیده اند؛ اما هومر پارسی که شاهنامه ای سرود تا هفت مرتبه از ایلیاد هومر یوناني فراخ تر باشد. شاهنامه ای که کمترین واژگان بیگانه را در دل خود داشته باشد تا سند گران سنگی باشد برای از بین نرفتن زبان ملتی که زیر سمّ ِ ستور ِ بیگانگان در حال نابودی بود. مگر روزی دو سرزمین مصر و سوریه زبان و ادبیّات مخصوص به خود را نداشتند؟
آلفونس دوده، نویسندۀ فرانسوی می نویسد: "زمانی که ملتی مورد هجوم قرار می گیرد، مادام که زبان و ادبیّات خویش را از دست نداده، مانند آن است که کلید زندان خویش را در دست دارد."


فردوسی بیش از هر شاعر دیگری خِرَد ِ انسان را به وی گوشزد می کند. خردی که با آمدن تازیان، نقش آن در زندگی ایرانیان رو به افول رفته بود.
شاید مهم‌ترین دغدغۀ فردوسی دور شدن انسان از خِرَدْوَرْزی و اندیشه گری است. بی جهت نیست که او حماسه اش را با نام خِرَد می آغازد. او راه رهایی ایرانیان از چنگال بدسگالان را خِرَدْوَرْزی می داند.
دغدغه‌ای که امروز هم از پس هزارۀ گذشته به نظرمی رسد مهم‌ّّترین مشکل جامعۀ ما باشد.
بلند باد، نام و یاد فردوسی ِ بزرگ!
خجسته و شاد باد، روز او!


پیام جهانگیری
٢٥ اردیبهشت ماه ٢٥٦٧ - شیرازشاهنامه‌خواني‌ي ِ گردْآفريد ↓
http://www.ibna.ir/vdcc0sqi.2bqxe8laa2.html
بزرگداشت فردوسی در شهرکرد و یزد ↓
http://www.ibna.ir/vdciuzar.t1auq2bcct.html
شعرخوانی شاعران تبریزی در «بزرگداشت فردوسی»↓
http://www.ibna.ir/vdcdzf0x.yt0zf6a22y.html
برنامه‌های سمینار «کودک و شاهنامه» ↓
http://www.ibna.ir/vdccosqi.2bqxs8laa2.html
پاسْ‌داشت ِ‌ فردوسی در اصفهان
ما ایرانیان در برابر دوراهه ایستاده‌ایم / امروز به فردوسی نیاز داریم ↓
http://www.mehrnews.ir/NewsPrint.aspx?NewsID=682293
جلال خالقي مطلق: بخش تاريخي‌ي ِ شاهنامه از مهمّ‌ترين منابع فرهنگ ماست. ↓
http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-1129925&Lang=P
نمایش شاهنامه‌های خطّی و چاپ ِ سنگی در کتابخانه‌ي ِ ملّی‌ي ِ ملک- تهران ↓
http://www.mehrnews.ir/NewsPrint.aspx?NewsID=682476


٢. نقش ِ ساز و موسیقی در شاهنامه‌ي ِ فردوسی و دیوان حافظ (بخش ٣)


در اين جا بخوانيد ↓
http://www.rouznamak.blogfa.com/post-276.aspx
همچنين ↓
بخش نخست این جستار
بخش دوم این جستار


۳. زادْروز ِ دو استاد ِ فرزانه‌ي ِ ادبْ‌پژوهي و تاريخْ‌نگاري‌ي ِ ميهن‌مان را گرامي مي‌داريم


شنبه ٢٨ و دوشنبه ٣٠ ارديبهشت، به ترتيب سالْ‌گرد ِ زادْروز ِ دوستان ِ گرامي، دكتر پرويز رجبي
و دكتر ماشاءالله آجوداني، استادان ِ سرآمد ِ پژوهش و نقد ِ ادبي و تاريخْ‌نگاري‌ي ِ ميهن ِ ماست.


ويراستار مايه‌ي ِ خشنودي‌ي ِ خود مي‌داند كه اين مناسبت ِ فرخنده را با پيشكش ِ نمايي از شقايق هاي سوزان ِ دشت هاي ميهن، ازهمين غربتْ گاه دور كه "شهربند" ِ آن است، به دو چهره‌ي ِ جويا و پويا وكوشاي ِ فرهنگ ِ امروز، شادباش‌بگويد و پايداري و پويايي‌ي ِ هرچه بيشتر ِ هردوان را در راه ِ دشواري كه راهْ‌نورد ِ سختْ‌گام آنند، آرزوكند.


٤. بررسي و تحليل ِ يك رُمان ِ تاريخي: بازتابي از زندگي‌ي ِ خانوادگي‌ي ِ «مولوي» و «شمس ِ تبريزي»


دوست ِ نويسنده، پژوهنده و ناقد ِ ادبي، بانو نوشين شاهرخي، بررسي و تحليلي دارد در باره‌ي ِ رُمان ِ تاريخي‌ي ِ كيمياخاتون، نوشته‌ي ِ سعيده قدس (تهران: نشر ِ چشمه - ١٣٨٣، چاپ یازدهم ١٣٨٦) كه


رويدادهاي ِ آن در خلوت ِ خانواده‌هاي ِ مولوي و شمس ِ تبريزي‌ مي‌گذرد و از اين رو براي خواننده‌ي ايراني كشش ِ ويژه‌اي دارد و در فاصله ي سه سال به چاپ ِ يازدهم رسيده است.
متن ِ تحليل ِ بانو شاهرخي درباره‌ي ِ اين رُمان ِ پُرفروش را در اين جا بخوانيد ↓
http://www.shahrzadnews.org/article.php5?id=993


٥. پيوند به ١٠ گزارش و گفتار ِ فرهنگي و ادبي ي ِ خواندني، آگاهاننده و آموزنده
http://rouznamak.blogfa.com/post-275.aspx
http://www.fakouhi.com/node/
http://rouznamak.blogfa.com/post-278.aspx
http://www.fakouhi.com/node/2254
http://www.etemaad.com/Released/87-02-18/263.htm#23774 http://tehranemrooz.net/v2/Default_view.asp?NewsId=59067 http://radiozamaaneh.com/news/2008/05/post_4889.html http://rouznamak.blogfa.com/post-280.aspx
http://www.etemaad.com/Released/87-02-19/166.htm#23940http://www.mehrnews.ir/NewsPrint.aspx?NewsID=681940
٦. آرمانْ‌شهر ِحافظ در ژرفاكاوي‌هاي ِ پرويز رجبي (٩٠-٩١) : كوششي ديگرْگونه برايِ راه‌يابي به هزارتوهاي ِ شعر ِِ شگفت ِ حافظ
http://parvizrajabi.blogspot.com/


٧. آشنايي با كارنامه‌ي ِ سرشار ِ يك ايران شناس و باستانْ شناس ِ پركار و كوشاي استراليايي و سخنْ ران در يكي از همايش هاي هفته ي جهاني ي ايرانيكا در استراليا
[JAVIER ALVAREZ-MON]

و نمونه‌ي كوتاهي از پژوهش‌هاي اوCURRICULUM VITAE - JAVIER ALVAREZ-MON, PH. D.

School of Philosophical and Historical Inquiry Faculty of Arts, Quadrangle Building A14 University of Sydney, NSW 2006 Australia +61 2 9036 6362 (phone) +61 2 9351 8074 (fax)
javier.alvarez-mon@arts.usyd.edu.au Javier Alvarez-Mon University of Sydney.


EDUCATION

2006 Ph.D. in Ancient Near Eastern Art and Archaeology
University of California, Berkeley
1998 M. A. in the Old Testament and Religion.
Jesuit School of Theology and the Graduate Theological Union, Berkeley
1995 B. A. in Art History and Religious Studies.
Holy Names University, Oakland (California).
1986-90 DEUG in Art History and Ancient Near Eastern Archaeology
(under the direction of Pierre Amiet and Annie Caubet).
École du Louvre, Paris
1985-87 Diplome Superieur de Langue Franςaise et Literature.
Alliance Francaise, Paris
1984-85 Curso de Orientacion Universitaria, Humanities emphasis.
Instituto de las Veredillas, Madrid

FELLOWSHIPS, HONORS AND AWARDS

2006 2007-2010 Postdoctoral Research Fellowship,
The University of Sydney (Australia)
2005 Dorot Scholarship (American Schools for Oriental Research).
2004 Near Eastern Studies Dissertation Fellowship, UC Berkeley
2003 Mellon Travel Grant
2002-03 Fulbright-Hays Fellowship (Iran/France)
2002 Stahl Archaeological Research Grant (Turkey)
1999-02 Near Eastern Studies Fellowship, UC Berkeley
1995-98 Jesuit School of Theology Fellowship. Berkeley
1993-94 Theta Alpha Kappa in Religious Studies
1993-94 Bank of America Scholarship
1993-95 Holy Names College Fellowship.

PUBLICATIONS


2010 Of Gold and Cotton, Neo-Elamite Textiles, Garments, and Headdresses, Iranica Antiqua 45.
2009 Ashurbanipal’s Feast: a View from Elam, Iranica Antiqua 44.
Forthcoming The Arjan Tomb: at the Crossroads of the Elamite and Persian Empires. Acta Iranica Series. Peeters Publishers: Leuven.
Forthcoming The Arjan Stand Candelabrum. In Mazdasn Shapur ke chihr az yazdan:
Essays in Memory of A. Shahpur Shahbazi, ed. K. Abdy, Tehran and Persepolis: Iran University Press and Parsa-Pasargadae Research Foundation.
Forthcoming The Introduction of Cotton in the Near East: a View from Elam. In Draya tya haca Pars aitiy: Essays on the Archaeology and History of the Persian Gulf Littoral, ed. K. Abdi, BAR International Series. Oxford: Archaeopress.
2008 ‘Give to Drink, O Cup-Bearer!’ The Arjan Beaker in the Context of Lion-Headed Drinking Vessels in the Ancient Near East. Iranica Antiqua 43: 127–52.
2 Javier Alvarez-Mon University of Sydney
[In Press] The Golden Griffin from Arjan. In Elam and Persia, ed. J. Alvarez- Mon and Mark B. Garrison. Winona Lake: Eisenbrauns Inc.
[In Press] Elam and Persia. Ed. J. Alvarez-Mon and Mark B. Garrison. Contributing articles by J. Alvarez-Mon, G. P. Basello, P. Briant, E. Carter, M. B. Garrison, W. Henkelman, D. T. Potts, E. Quintana, M. C. Root, D. Stronach, J. Tavernier, F. Vallat, and M. Waters. Winona Lake: Eisenbrauns Inc.
2006 The Arjan Tomb: at the Crossroads of the Elamite and Persian Empires. Doctoral Dissertation. University of California, Berkeley.
2005 Elamite Funerary Clay Heads. Near Eastern Archaeology 68/3: 114–22.
2005 The Introduction of Cotton in the Near East: a View from Elam. On-line publication, Achaemenet ( http://www.achamenet.com/).
2005 New Frontiers in Iranian Archaeology: Digital Technology and Cultural Heritage, ISIMU 4 [2001]: 59–72.
2005 Aspects of Elamite Wall Painting: New Evidence from Haft Tappeh. Iranica Antiqua 40: 149–64.
2005 Digital Technology and Cultural Heritage in the Middle East: Notes on Iranian Archaeology, Pp. 1–10, in Workshop 9, Archäologie und Computer (3.-5. November 2004 World Congress), UNESCO-City of Vienna: Vienna.
2005 Cosmological and Ideological Aspects of the Arjan Bowl. On-line publication, Circle of Ancient Iranian Studies at the School of Oriental & African Studies (SOAS), University of London (http://www.cais-soas.com/CAIS/Art/Decorative-Arts/arjan_bowl.htm).
2004 Imago Mundi: Ideological and Cosmological Aspect of the Arjan Bowl.
Iranica Antiqua 39: 203–32.
2003 Imago Mundi: Ideological and Cosmological Aspect of the Arjan Bowl. On-line publication, Achaemenet ( http://www.achamenet.com/).
2002 Thinking Visually in the Old Babylonian Period? JAGNES (Journal of the Association of Graduates in Near Eastern Studies) 9/1: 9-20.
1991 The Collection of Egyptian Antiquities in the Louvre Museum, Paris.
Arqueologia 118: 46–56.
1991 The National Museum of Antiquities of France. Arqueologia 117: 40–8.
1990 Interview with Jean Pierre Mohen, Director of the National Museum of Antiquities of France. Arqueologia 110: 5–7.
1990 The Collections of Ancient Near Eastern Antiquities in the Louvre Museum, Paris. Arqueologia 105: 48–58.


LANGUAGES

Spanish Native Speaker
French Diplome Superieur (Teaching Credential)
English Fluent
German Graduate level reading and comprehension
Italian Graduate level reading and comprehension
Anc. Hebrew Two years; Jesuit School of Theology, Berkeley
Akkadian Two years; UC Berkeley (with Prof. A. D. Kilmer)
Sumerian One year; UC Berkeley (with Prof. W. Heimpel)
Greek One year
Latin Two years


3 Javier Alvarez-Mon University of Sydney
ARCHAEOLOGICAL EXPERIENCE
2003 Feb.-May Official Report of the Iranian Cultural Heritage Organization consisting of an evaluation of site preservation and urban encroachment in the province of Khuzistan (Iran), including the sites of Haft Tappeh (Kabnak) and Susa (the mounds, the castle, and the museum collections).
2000 Season Kerkenes Dag, Turkey.
Field Excavator. http://www.metu.edu.tr/home/wwwkerk/

MUSEUM RELATED EXPERIENCE

2006 May Short list, Assistant Curator, Ancient Near Eastern Department at the Metropolitan Museum of Art, New York.
2004-2005 Consultant to the Los Angeles County Museum of Art; Development of a blueprint for future exhibit of ancient Near Eastern Art.
2003 May-Aug. Musée du Louvre (Paris). Fulbright-Hays Fellowship Project; Author of a digital catalogue of Elamite Antiquities.
2003 Feb.-May National Museum of Iran (Tehran). Fulbright-Hays Fellowship Project; Author of the digital catalog of Elamite Antiquities in the National Museum of Iran.
1986-90 Musée du Louvre (Paris)
Extensive Museological Studies at the École du Louvre.

LEADERSHIP ROLES

2007 Co-Editor of Elam and Persia, a book monograph counting with the participation of fourteen leading scholars in Elamite and Persian studies. Forthcoming Eisenbrauns Inc.
2007 Co-Founder and Director of the California based, non-profit organization, INSPIRAH (Institute for the Study and Preservation of Iranian Ancient Heritage).
2005 Chair, Archaeology of Ancient Iran Session, ASOR (American Schools for Oriental Research) National Meeting, Pennsylvania, November 2005.

TEACHING EXPERIENCE

Spring 2007 Associate Professor
Humanities Department, Diablo Valley College
(Pleasant Hill, California); Classes taught:
Ancient Civilizations I (Hum 110, Section 104)
Ancient Civilizations II (Hum 110, Sections 103)
Fall 2006 Associate Professor
Humanities Department, Diablo Valley College
(Pleasant Hill, California); Classes taught:
4 Javier Alvarez-Mon University of Sydney
Ancient Civilizations (Hum 110)
Introduction to the Humanities, Arts and Ideas (Hum 105)
Spring 2006 Teaching Assistant
University of California at Berkeley
Islamic Civilizations (NES 147/History 109A)
Instructor: Leslie Peirce.
Teaching Assistant
University of California at Berkeley
Introduction to the Near East (NES 10)
Instructor: John Hayes.
2002-03 Teaching Assistant
University of California at Berkeley
Introduction to the Near East (NES 10)
Instructor: John Hayes.
1996-98 Instructor
Spanish Language
Jesuit School of Theology at Berkeley

INVITED LECTURES

July 2006 UC Berkeley (California)
ORIAS Summer Teacher Institute, July 24-28.
Encountering Nature in World History.
Topic: The Elamite Civilization: a Case Study of Environmental Impact.
Nov. 2005 Paris (France)
Collège de France
Topic: From Elam to Persia: Images of Empire
Oct. 2004 Los Angeles (California)
Los Angeles County Museum of Art,
Topic: Elam: the Forgotten Civilization of Ancient Iran.
Nov. 2004 Vienna (Austria)
UNESCO conference on Archaeology and Computers
Topic: New Frontiers in Iranian Archaeology: Digital Technology and the Protection of Iran’s Cultural Heritage.
May 2003 Tehran (Iran)
National Museum of Iran.
Topic: The End of the Elamite Empire and the Genesis of the Persian Empire.

PAPERS DELIVERED

April 2006 Madrid (Spain)
International Congress of Ancient Near Eastern Archaeology.
Topic: The Arjan Ring: A Masterpiece of the Ancient Near East
Nov. 2005 Pennsylvania (USA)
ASOR National Meeting.
5 Javier Alvarez-Mon University of Sydney 6
Topic: Of Gold and Cotton: Neo-Elamite Textiles and Garments.
Nov. 2003 Ghent (Belgium)
The Iron Age in the Iranian; World (International Congress). Topic: Imago Mundi: Ideological and Cosmological Aspect of the Arjan Bowl.
Nov. 2003 Berkeley (California)
The Graduate Student-Faculty Colloquium of the Department of Near Eastern Studies.
Topic: Meaning in the Narrative Scenes on the Arjan Bowl


MAIN ACADEMIC REFEREES

Professor Mark B. Garrison
Department of Art and Art History
Trinity University, San Antonio, Texas
210-999-7648 (voice); 210-999-8104 (fax)
E-mail: mgarriso@trinity.edu
Professor Dan T. Potts
School of Philosophical and Historical Inquiry
University of Sydney, Australia
Phone: (61) 2-9351-118; Fax: (61) 2-9351-4889
E-mail: dan .potts@arts.usyd.edu.au
Professor David Stronach
Near Eastern Studies Department
University of California, Berkeley
Phone: (510) 642-7794; Fax: (510) 643-8430
E-mail: stronach@socrates.edu
* * *


ELAM
THE FORGOTTEN CIVILIZATION OF ANCIENT IRAN
The Elamite civilization remains one of the least well known of all ancient Near Eastern civilizations. In contrast to the geographical setting of the civilizations of ancient Egypt and Mesopotamia—where settlement chiefly developed along the banks of rivers and water channels—a substantial part of the ancient Iranian civilization of Elam, which was located in the present-day Iranian provinces of Khuzistan and Fars, was centered in the Zagros Mountains. Accordingly, it is an unusual formula of highland and lowland traditions that are the foundation of this ancient culture. This civilization lasted for about 3500 years and arguably ranks with contemporaneous Near Eastern cultures of note in fascination and significance. Unique highlights of Elamite artistic production include a very distinctive and unparalleled control of pottery manufacture, metalwork, mud-brick architecture, and creation of such monumental masterpieces as the Ziggurat at Tchoga Zanbil; or the carving of intricate stone reliefs on highland valleys of majestic natural beauty.*___________
* دريغ كه نتوانستم تصوير استاد استراليايي در پوشاك بختياري و در حال ِ سرگرمي به پژوهش در يك
سنگْ ‌نگاره‌ي كهن در ايذه (بختياري) را از متن ِ تصويري‌ي ِ پيام
[PDF]
به اين صفحه بياورم.

٨. گزارشي از شهر «ولون‌گونگ»
[Wollongong]
در ايالت ِ «نيوساوت ولز» (استراليا) درباره‌ي ِ همايش ِ "هفته‌ي ِ جهاني‌ي ِ ايرانيكا" در آن شهر


پيام زير و فراخوان ِ همراه ِ آن را آقاي مسعود روشن از "انجمن ِ دوستداران ِ دانشنامه‌ي ِ ايرانيكا در استراليا"، به اين دفتر فرستاده‌است:
Sarvar-e grami-am, Janab-e Dr. Doostkhah, Greetings!

Please forgive me for the delay in sending you the information about Iranica celebration in Wollongong . Details were not confirmed until the last minute and also I couldn’t access my computer for several days. Anyway please find enclosed details of our meeting which will be held at university of Wollongong on this Friday, 16 May between 4:30pm to 6:00pm. Even though this is a late notice, I would be most grateful if you would insert an announcement on your website about this event. I will send you a report on how the seminar went later.
With warmest regards and best wishes,


Masoud Rowshan
*
Dear friends, Greetings!
Since my last announcement to some of you, the Iranica commemoration at Sydney on 3rd May was held and was highly successful. We are now pleased to announce another celebration for the occasion of the 35th anniversary of the establishment of Encyclopeadia Iranica at a special gathering to be held at University of Wollongong. Here is the information regarding this meeting:


Presentation by Dr. Alvarez-Mon, from the Archaeology Dept at Sydney University; a brief introduction to Iranica and the Association of Iranica in Australasia; accomplished musical performance & refreshments.
The meeting will be held on Friday 16 May between 4:30pm to 6:00pm
At Communication Building # 20, Lecture Theatre 5, University of Wollongong , Northfield Avenue Wollongong


Here are a couple of links to site map of the venue.
http://www.uow.edu.au/about/transport/
http://www.uow.edu.au/about/campusmap/map5/index.html?20


Everyone is welcome. There will be opportunity for discussion in the programme. Please inform as many interested people as possible. We need some help at the information desk.
Enclosed is some additional information on Encyclopaedia Iranica (http://www.iranica.com/newsite/), related messages about the 35th anniversary of Iranica Foundation and a short abstract of Dr. Alvarez-Mon’s presentation.


I look forward to seeing you all and catching up with all of your news.


Best regards,
Masoud

٨. روزْآمدشدن ِ دو تارنماي ِ ارجمند ِ فرهنگي با گفتارهاي ِ تازه


يك) پايگاه معرّفي‌ي ِ استاد احمد تفضّلي و آثار ِ او با گزارش ِ متن ِ پهلوي ي ِ اندرز ِ بهزاد فرّخ
http://www.tafazzoli.ilssw.com/pages.php?id=58&cat=bibloدو) پايگاه ِ نشر ِ پژوهش‌هاي استاد مرتضي ثاقب فر با دو گفتار ِ تازه↓
http://www.saghebfar.ilssw.com/٩. شب «فردريش دورنمات» نويسنده و نمايشنامه نويس سويسي، در تهران


مجله بخارا ، كه پيش از اين در زمينه معرفي نويسندگان سويسي نشست هاي : « شب ادبيات سويس»، » شب آنه ماري شوارتسنباخ » و « شب ماكس فريش » را برگزار كرده است ، اين بار«شب فردريش دورنمات» را با همكاري مركز هنر پژوهي نقش جهان برگزارمي كند .
آثار فردريش دورنمات ، نويسنده و نمايشنامه نويس سويسي ، در ايران با اجراهاي حميد سمندريان معرفي شد و غالب آثار او توسط دكتر عزت الله فولادوند و محمود حسيني زاد به فارسي ترجمه شده است.
دورنمات در ژانويه 1921 در ايالت برن سوئيس متولد شد. در همان شهر ادبيات و فلسفه خواند. اولين اثرش « شهر » متآثر از كافكا بود ولي در ديگر كارهايش شخصيت مستقل خود را يافت.
در عرصۀ رمان نويسي كتاب هاي « قاضي و جلادش » و « قول» اهميت خاصي در آثارش دارند. در زمينۀ نمايشنامه نويسي نيز آثاري خلق كرد . نمايشنامه هاي « رمولوس كبير » ، « ملاقات بانوي سالخورده » و « فيزيكدان ها در زوريخ » شهرت جهاني برايش به ارمغان آورد. در سال 1981 دانشگاه كاليفرنيا يك همايش بين المللي با عنوان « فريدريش دورنمات » در لس آنجلس به مناسبت شصتمين سال تولدش بر پا كرد. در سال 1983 از دانشگاه زوريخ دكتراي افتخاري دريافت كرد و در همين سال مجموعه نمايشنامه هايش در سي جلد منتشر شد.
دورنمات به فلسفه و مسائل زندگي معاصر توجه خاصي دارد. در واقع او نويسنده ايست كه آثارش بيانگر معضلات و مشكلات انسان معاصرست. دورنمات در سال 1990 در 69 سالگي درگذشت .
در « شب دورنمات » فيليپ ولتي سفير سوئيس در ايران ، دكتر عزت الله فولادوند ، حميد سمندريان، دكتر محمود حسيني زاد و علي دهباشي سخنراني خواهند كرد. اين مراسم با همكاري مركز هنر پژوهي نقش جهان ، نشر ماهي و مجله سيميا در ساعت پنج بعد از ظهر روز سه شنبه 24 ارديبهشت 1387 در تالار مركز هنر پژوهي واقع در خيابان ولي عصر ، ضلع جنوبي پارك ساعي ، پلاك 1101 برگزار مي شود.


خاستگاه‌ها: راياپيام‌هاي از پيام جهانگيري، ايمان خدافرد، علي دهباشي، مسعود روشن و نوشين شاهرخي
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?