Saturday, April 26, 2008

 

٩ پيوست ِ ديگر بر درآمد ِ ٣: ٧٦شنبه ٧ ارديبهشت ماه ١٣٨٧ خورشيدي
(٢٦آوريل ٢٠٠٨)


١. ایدئولوژی، فرهنگ و دموکراسی (در گفت و شنودي با مرتضی ثاقب‌فر)


در اين جا بخوانيد ↓
مصاحبه با کتاب ماه علوم اجتماعی، خرداد و تیر 1378
http://rouznamak.blogfa.com/post-274.aspx


خاستگاه: راياپيامي از مسعود لقمان - تهران


٢. بررسي ژيوفيزيك شهر استخر در مجموعه‌ي تخت جمشيد آغاز شد


در اين جا بخوانيد ↓
http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-1118497&Lang=P


خاستگاه: راياپيامي از پيام جهانگيري - شيراز


٣. ١٨٩پلّه، شعري از مجيد نفيسي (فارسي و انگليسي)


در اين جا بخوانيد ↓
http://www.iranian.com/main/2008/189-steps


خاستگاه: راياپيامي از مجيد نفيسي- كاليفرنيا


٤. مادران ِ ايراني، همْ‌گام با جوانان ايران برای دفاع از تماميّت ارضی ايران


ما گروهی از مادران ايرانی که هر روزه شاهد نابودی ميراث فرهنگی و تاريخی ايران هستيم و هر روزه می بينيم که طمع تصاحب بخشی از خاک ايران در کشورهای همسايه ايران فزونی می گيرد روز ده ارديبهشت همگام با دانشجويان و جوانان مقابل سفارت امارات خواهيم ايستاد تا به متجاوزين هشدار دهيم که چشم طمع از ميهن ما بردارند و از دولت ايران مصرانه بخواهيم که جوابی قاطع به اين متجاوزين بدهد.
ما نمی توانيم سکوت کنيم چون نمی خواهيم در فردای ايران در مقابل فرزندانی که در دامان ما پرورش می يابند خجالت زده شويم.


فاطمه کشاورز
رعنا مجد
سحر ستوده
و گروهی از مادران ايرانی


خاستگاه: راياپيامي از هواداران ِ پان ايرانيسم


٥. ناتل خانلری و نقد ادبی منتشر مي شود


در اين جا بخوانيد ↓
http://www.persian-language.org/News/News_show.asp?ID=7400&P


خاستگاه: راياپيامي از پيام جهانگيري - شيراز


٦. مژده‌اي بزرگ: توزيع شاهنامه خالقي‌مطلق در نمايشگاه كتاب


در اين جا بخوانيد ↓
http://www.persian-language.org/News/News_show.asp?ID=7395&P


خاستگاه: راياپيامي از پيام جهانگيري - شيراز


٧. نويسنده ي ِ ژاپني از تبار ِ ساسانيان در آرزوي ديدار ايران


در اين جا بخوانيد ↓
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8702060359


خاستگاه: راياپيامي از پيام جهانگيري - شيراز


٨. روزْآمدشدن ِ يك تارنماي ِ فرهنگي - ادبي‌ي ِ ارزشْ‌مند


مُشت ِ خاکستر تارنماي ِ فرشته مولوی، با تکّه ای از رمان خانه ي ِ ابر و باد به فارسی و داستانی به انگلیسی روزآمد شد.


در اين جا بخوانيد ↓
http://www.fereshtehmolavi.net/Farsi/daastaan.htm#tekkeh
http://www.fereshtehmolavi.net/English/fiction.htm#phantom


خاستگاه: راياپيامي از فرشته مولوي - كانادا


٩. ترانه‌هاي ِ (/ رُباعي‌هاي ِ) خيّام و سعدي در دو مجموعه‌ي ِ فارسي - آلماني با گزارش خسرو ناقد در آلمان نشرمي‌يابد.


در اين جا بخوانيد ↓
http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=52264

خاستگاه: راياپيامي از خسرو ناقد - آلمان<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?