Thursday, January 24, 2008

 

يك يادآوري ي ِ ويرايشي و يك افزوده بر درآمد ِ ٣: ٦٤
١. در درآمد ِ ٣: ٦٤، دچار يك سهو شده و شماره ي ِ ٨ را در زيرْبخش ها دو بار آورده ام. بر اين پايه، شمار ِ زيرْبخش ها در عنوان ِ درآمد، به جاي ٢٠ كه هست، بايد ٢١ باشد.
٢. ديروز در راياپيامي براي آقاي عبدالمجيد شعراني، درباره ي دَيِّرتَشْ باد (← درآمد ِ ٣: ٦٤، زيرْبخش ِ ٤)، از او پرسيدم. او امروز در پاسخي همْ دلانه و مهرآميز، نوشته است:
" در مورد اسم وبلاگم (دَيِّرتَشْ باد) باید بگویم: دَيِّر اسم شهرماست (بندر دَيِّر بزرگ ترین بندر ِ صیّادی ِ ایران به شمارمی آيد كه در ٧٠ کیلومتری ِ عَسَلویه، قلب ِ اقتصادی ِ ایران قرار گرفته است.) تَشْ باد نیز بادی موسمی در جنوب است.
از این که وبلاگ مرا می خوانید، از شما ممنونم و از بچه ها می خواهم برایتان دعا کنند ایرانی ِ عزیز "<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?