Sunday, October 21, 2007

 

٣: ٥١. نداي ِ وجدان ِ بيدار ِ فرهيختگان ِ آمريكايي: فراخوان ِ نظاميان به نافرماني از فرمان ِ احتمالي ي ِ تازش به ايران


فوق ِعادي، فوري و بسيارمهمّيادداشت ويراستار

دوشنبه سي ام مهرماه ١٣٨٦
(بيست و دوم اكتبر ٢٠٠٧)


متن ِ كامل ِ ترجمه ي فارسي ي ِ فراخوان ِ تاريخي ي ِ شماري از شاخص ترين چهره هاي دانشگاهي و فرهيخته ي آمريكايي خطاب به نظاميان آن كشور براي ِ سرپيچي و نافرماني از فرمان ِ احتمالي ي ِ جنگ افروزان براي تازش به ايران -- كه چند روزي است در رسانه هاي خبري بازتاب يافته -- امروز بامداد به گفتاورد از پايگاه خبري ي اخبار ِ روز، به اين دفتر رسيد كه با سپاس از فرستنده، بي درنگ به بازْنشر ِ آن مي پردازم و از همه ي خوانندگان ارجمند، خواهش مي كنم كه آنان نيز بي هيچ گونه ديركردي، آن را در تارنماهاي خود، نشردهند و يا به پيوست ِ راياپيام براي همه ي خويشان و دوستان و آشنايان خود بفرستند و همين سفارش را به يكايك ِ گيرندگان نيز بكنند.
با اميد ِ كوتاه شدن ِ دستهاي خون آلود ِ سرمايه سالاران ِ آزمند ِ جهانخوار و جنگ افروز از سر ِ مردم ِ عراق، افغانستان و همه ي ديگرْ كشورهاي جهان و ناكام ماندن ِ توطئه ها و خوابهاي اهريمني شان براي تازش به ميهن بلاكشيده ي ما ايران. چُنين باد!نظامیان مااز دستور بوش و چِینی سرپیچی کنید!
نامه‌ای از برجسته ترین چهره‌های سیاست و فرهنگ و هنر آمریکا• شماری از سرشناس ترین نویسندگان، حاخام ها، مادران سربازان کشته شده در جنگ، همچون چهره ی محبوب و شاخص آمریکایی، خانم «سیندی شی اِن» (شهان)، افشاگران معروف توطئه های پنهان کاخ سفید، افسران کناره گیری کرده یی چون سرهنگ «آن رایت»، نمایندگان و سناتورها، چهره های رادیو تلویزیونی، آهنگسازان و خوانندگان افسانه یی جون «ویلی نلسون»، و... در نامه یی خطاب به مقامات عالی رتبه و تمام پرسنل نظامی آمریکا، آنان را به عدم اطاعت از دستور حمله به ایران، فراخوانده اند ...
فارسی شده ی این نامه، همراه با اسامی امضاء کنندگان اوّلیّه، و بقیّه ی امضاء کنندگانِ تاکنونی آن، که توسط آقای محمدعلی اصفهانی ترجمه و در اختیار اخبار روز قرار گرفته است، در زیر آمده است:

به فرماندهان عالی رتبه ی نیروهای زمینی، دریایی، و هوایی آمریکا،
به تمام پرسنل نظامی آمریکا،

به ایران حمله نکنید!

هر حمله ی «پیشگیرانه» ی آمریکا به ایران، غیرقانونی است. هر حمله ی «پیشگیرانه» ی آمریکا به ایران، جنایتکارانه است. ما شهروندان آمریکا، محترماً، از شما می خواهیم که در برابر هرگونه دستور حمله ی پیشگیرانه به ایرن، نافرمانی کنید. از حمله به ملّتی که هیچگونه خطر جدّی و یا فوری، برای ملّت آمریکا نیست. حمله به ایران، به یک ملّت مستقل و دارای حقّ حاکمیّت بر سرنوشت خویش، با هفتاد میلیون جمعیّت، جنایت است. جنایتی با ابعاد بزرگ. دلیل قانونی درخواست ما از شما پرنسیب های نورنبرگ است، که جزء قوانین آمریکا هم قرار گرفته اند و تصریح می کنند که:
«پرسنل نظامی، موظّفند که از فرامین غیر قانونی سرپیچی کنند.»

The Army Field Manual 27-10, sec. 609 and UCMJ, act. 92
مادّه ی ۹۲ -- كه پرنسیب های نورنبرگ را در خود جا داده است -- تصریح می کند: «یک فرمان عمومی، یا یک آیین نامه، فقط زمانی قانونی است که با قانون اساسی آمریکا در تناقض نباشد.» همه ی قرارداد های بین المللی که به وسیله ی آمریکا امضاء شده اند، جزئی از قوانین آمریکا به حساب می آیند. آمریکا قانون اساسی ي سازمان ملل متّحد را امضاء کرده است. بند چهارم مادّه ی ۲ این قانون می گوید:
«اعضای سازمان ملل متّحد، در روابط بین المللی خود، موظّفند که از توسّل به تهدید، و یا از به کار بردن زور، علیه تمامیّت ارضی، و یا علیه استقلال سیاسی هر دولتی خودداری کنند.»
با توجّه به این که ایران، به آمریکا حمله نکرده است، و با توجّه به این که آمریکا ملتزم به رعایت قانون اساسی سازمان ملل، و از امضاء کنندگان آن است: هرگونه حمله یی توسّط آمریکا به ایران، غیر قانونی خواهد بود. نه فقط از نظر قوانین بین المللی؛ بلکه همچنین از نظر قانون اساسی خود آمریکا، که قانون اساسی سازمان ملل را به عنوان قانون برتر، و برترین قانون، پذیرفته است. شما، وقتی که وارد ارتش شدید، سوگند وفاداری به این قانون یاد کردید. اطاعت کردن از فرامین دولتتان، و یا از فرامین فرماندهانتان، شما را از مسئولیّتی که در قبال قوانین بین المللی دارید، مبرّا نمی کند. بر مبنای پرنسیب های بین المللی، شاخته شده و تأیید شده و مصرّح در قانون اساسی «تریبونال نورنبرگ»، همکاری و همراهی در انجام یک جنایت جنگی، خود، جنایتی بین المللی به حساب می آید. زمینه ی بحث هیچ یک از اتّهامات دستگاه بوش به ایران، ثابت نشده است. نه ساختن بمب اتمی و نه کمک به مقاومت عراق در برابر آمریکا. این اتّهامات اگر، بر فرض، ثابت هم می شدند، باز هم نمی توانستند یک جنگ غیر قانونی را توجیه کنند و به آن مشروعیّت بخشند. حمله به ایران می تواند ارتش نیرومند ایران را به حمله به نیرو های آمریکایی مستقرّ در عراق تحریک کند. هزاران تن از سربازان آمریکایی می توانند کشته و یا اسیر شوند. حمله ی آمریکا به مراکز اتمی ایران، یعنی: مرگ ده ها هزار ایرانی بی گناه در پی تشعششات اتمی. مردم ایران، نفوذ بسیار اندکی بر حاکمان خود و توان ناچیزی در کنترل آنان دارند و در عین حال با حمله ی آمریکا به ایران باید رنج ودرد و محنت بسیار وحشتناکی را تحمّل کنند. بمباران هوایی ایران یعنی: تنبیه دسته جمعی یک ملّت. بمباران هوایی ایران یعنی: زیر پا گذاشتن کنوانسیون ژنو. بمباران هوایی ایران یعنی: کاشتن بذر کینه در نسل های آینده. کودکان، یک چهارم مردم کشور ایران را تشکیل می دهند. گذشته از همه ی این ها: ما از شما می خواهیم که به نتیجه ی کار در عراق نگاه کنید. کاری که محصول آن، فراهم آوردن و ساختن یک دلیل، یک علّت، یک توضیح، برای «جهادیست» ها شد. و این موضوع را خود سرویس های اطّلاعاتی آمریکا تأیید می کنند. چنین موقعیّتی، قبل از حمله به عراق وجود نداشت. باید که از روبرو، به این واقعیّت نگاه کنیم که استفاده ی جنون آمیز ما از راه حلّ نظامی، تا چه اندازه برای ما دشمن به وجود آورده است و تا به چه اندازه خانواده های آمریکایی را به خطر انداخته است. بدانید که شما با اطاعت از فرامین غیر قانونی، و یا با امضای این نامه، به استقبال خطر می روید. ما این درخواست را آگاهانه، و با اندیشیدن کامل به جوانب کار، امضاء کرده ایم و دیگران را به امضاء کردن این درخواست دعوت می کنیم. در حالی که می دانیم که برخلاف
First Amendment rights
می توانند ما را با استناد به
Remaining sections of the unconstitutional Espionage Act
یا چیز های دیگری از این نوع -- که همه برخلاف قانون اساسی آمریکا هستند -- دستگیر کنند، به زندان بیندازند و یا کار و شغلمان را از ما بگیرند و اجازه ی اشتغال به ما ندهند.
این دعوت همگانی از شما را، ما همچنین، با آگاهی از این انجام می دهیم که انتخابی که شما خواهید کرد، انتخابی آسان نخواهد بود:
ـ اگر شما از فرمان غیرقانونی حمله به ایران پیروی کنید، این امکان وجود خواهد داشت که به عنوان جنایتکاران جنگی، مورد تعقیب قرار بگیرید.
ـ اگر شما، از درخواست ما تبعیّت کنید، و آنچه را نوشته ایم به حساب بیاورید، و از فرمان غیرقانونی حمله به ایران، اطاعت نکنید، این امکان وجود خواهد داشت که به صورتی مغایر با قانون، به اتّهام «جنایت خیانت» تحت تعقیب حکومت آمریکا قرار بگیرید.
این امکان وجود خواهد داشت که شما را، بر خلاف قانون، به دادگاه های نظامی بکشانند و زندانی تان کنند.
برای کسب اطّلاعات بیشتر، و برای دسترسی به یک وکیل، با آدرس زیر تماس بگیرید:The Central Committee for Conscientious Objectors, Courage to Resist, Center on Conscience and War , Military Law Task Force of the National Lawyers Guild 415-566-3732, or the GI Rights Hotline at 877-447-4487.)درخواست نهایی

مسؤولان سیاسی، غالباً می گویند که راه حلّ نظامی، با ید آخرین احتمال باشد. ما مصرّانه از شما می خواهیم که این ادّعای [دروغین و توجیه گرانه و فریبکارانه و آماده کننده ی افکار عمومی برای تجاوز نظامی] را به واقعیّت نزدیک کنید: با عدم اطاعت از دستور حمله به ایران.
ما به شما قول می دهیم که در آن صورت، از شما حمایت کنیم و به یاریتان بشتابیم. به خاطر حمایت از توده های مردم آمریکا. به خاطر حمایت از مردم عادّی و بی گناه یک سرزمین دیگر. آینده ی ما، آینده ی فرزندان ما، و آینده ی فرزندانِ ِ فرزندانِ ما، در دست های شماست. شما، دهشت و شناعت و قباحت جنگ را می شناسید. شما می توانید مانع جنگ شوید.

با بهترین درود ها


Daniel Ellsberg,
Thom Hartmann,
Rabbi Michael Lerner,
Rabbi Steven Jacobs,
Cynthia McKinney,
Willie Nelson,
Cindy Sheehan,
Norman Solomon,
Elizabeth de la Vega,
Gore Vidal,
Ann Wright,
*
James Abourezk, former U.S. Senator, (D) South Dakota Stacy Bannerman, Author, "When the War Came Home", Military Families Speak Out Charter Board member John Bonifaz, constitutional attorney and author of "Warrior-King : The Case for Impeaching George W. Bush." Amy Branham, Gold Star Mother of Sgt. Jeremy R. Smith, US Army Reserves, Nov. 1981-Feb. 2004 Blase Bonpane, Ph.d, Director OFFICE OF THE AMERICAS David Clennon, Actor/activist Tim Carpenter, Executive Director, Progressive Democrats of America Daniel Ellsberg, author of "Secrets : A Memoir of Vietnam and the Pentagon Papers." David Cobb, 2004 Green Party Presidential Candidate Jeff Cohen, author/media critic Elizabeth de la Vega, former federal prosecutor and author of U.S. v. George W. Bush Karen Dolan, Director, Cities for Progress/Cities for Peace Anne Feeney, activist/folksinger or Local 1000, AFM Mike Ferner, Navy corpsman ; Secretary, Veterans for Peace Bob Fertik, President Democrats.com Laura Flanders, Radio Host on Air America Bruce K. Gagnon, Coordinator Global Network Against Weapons & Nuclear Power in Space Lila Garrett, KPFK Host of "Connect the Dots" Liberty Godshall, writer, Defenders of Wildlife, Natural Resources Defense Council Hon. Jackie Goldberg, California Assembly Member (AD 45), retired. Kevin Alexander Gray, writer, and organizer with the Harriet Tubman Freedom House Project Representative Betty Hall, Hillsborough District 5, New Hampshire General Court David L. Harris, MD Tom Hayden Thom Hartmann, author and Air America radio host Valerie Heinonen, o.s.u., Ursulines of Tildonk for Justice and Peace Jenny Heinz , member of CodePink, member of Granny Peace Brigade Rabbi Steven Jacobs, Los Angeles Michael Jay, Steering Committee, Progressive Democrats of Los Angeles Charles Jenks, co-founder and editor of traprockpeace. org Justice Through Music Antonia Juhasz, author, The Bush Agenda : Invading the World, One Economy at a Time Jerry Kass, playwright and professor at Columbia University Dr, Nazir Khaja ,Chairman, Islamic Information Service, Los Angeles, CA. Mimi Kennedy, National Chair, Progressive Democrats of America Rabbi Michael Lerner, Editor, Tikkun and Chair, the Network of Spiritual Progressives Summer Lipford, Gold Star Mother,NC 28677 David Lindorff, Author, The Case for Impeachment Alice Lynn, Delegate, California Democratic Party (41st AD) Ben Manski, Executive Director, Liberty Tree Ray McGovern, Army infantry/intelligen ce officer, 1962-64 ; CIA analyst 1964-90. Cynthia Mckinney, former Congresswoman Barbara Mills-Bria, Be The Change-USA Bill Moyer, Executive Director, Backbone Campaign Willie Nelson, Entertainer, Peace Activist Annie Nelson, Sustainable Biodiesel/Peace Activist Honorable Eric Oemig - Washington State Senator Geov Parrish, Executive Director Peace Action of Washington Jacob Park, Founder, A28. Brad Parker, Officer of the Progressive Caucus of the California Democratic Party Bill Perry, Director, Delaware Valley Veterans For America Gareth Porter, investigative journalist and historian Marcus Raskin, member of National Security Council Staff under President Kennedy Dorothy Reik, President, Progressive Democrats of the Santa Monica Mountains Coleen Rowley, retired FBI Agent and former Chief Division Counsel of Minneapolis Division of the FBI Bill Scheurer, Editor, PeaceMajority Report Randi Scheurer, IL-Dist. 8, Congressional Candidate Cindy Sheehan, Gold Star Families for Peace Alice Slater, Abolition 2000 New York Norman Solomon, Author and syndicated columnist David Swanson, Afterdowningstreet. org John Stauber, Co-author, "Weapons of Mass Deception : The Uses of Propaganda in Bush’s War on Iraq" Jonathan Tasini, PDA NY Ethel Tobach, Ph. D., member of Psychologists for Social Responsibility Tina Richards CEO Grassroots Americaredith, Gold Star Mother, Proud Mom of Lt Ken Ballard- KIA 5.30.04 Gore Vidal, Author Marcy Winograd, President, Progressive Democrats of Los Angeles Ann Wright, US Army Colonel (Retired) and US diplomat who resigned in March, 2003 in opposition to the Iraq war. Kevin Zeese on behalf of Voters for Peace and Democracy Rising Velvet Revolution<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?