Monday, September 10, 2007

 

٣: ٤٣. ويژه نامه ي ِ جشن ِ زادْروز ِ شاهنامه پژوه ِ نامدار ِ روزگارمانگفتاوَرد از داده هاي اين تارنما، بي هيچ گونه ديگرگون گرداني ي متن و با يادكرد از خاستگاه، آزادست.

Copyright © 2005-2007. All rights reserved.


يادداشت ويراستار


سه شنبه بيستم ِ شهريورماه ١٣٨٦


زادْروز ِ استاد دكتر جلال خالقي مطلق فرخنده باد!
امروز بيستم شهريور ماه، هفتادمين سال ِ زادْروز ِ فرخنده ي استاد دكتر جلال خالقي مطلق، شاهنامه پژوه نامدار روزگارمان و ويراستار ِ بهترين متن ِ حماسه ي ايران تا بدين زمان است. به شاباش ِ اين روز ِ خجسته، با نشر ِ ويژه نامه ي كوچكي براي ارجْ گزاري به اين ايراني ي فرهيخته و سختْ كوش و نَسْتوه، براي او تندرستي و شادكامي و پويايي در پي گيري ي ِ راه ِ زرّين ِ پژوهشهاي ايران شناختي اش را آرزومي كنم.


چندي پيش كه استاد خالقي براي شركت در جشن رونمايي ي متن ِ شاهنامه ي ويراسته ي خود (بازْچاپ در ايران) در تهران بود، چامه اي در ستايش كار ِ كارستان ِ او سرودم و به تهران فرستادم. اكنون همان چامه را در اين ويژه نامه بازْنشرمي دهم و چون برگ ِ سبزي به وي پيشكش مي كنم. پذيرفته باد!
فرّ ِ گيتي فروز ِ ايراني

«خوش خبر باشي اي نسيم ِ» وطن / كه رساندي نويد ِ وصل به من!
مژده دادي ز ِ شاهنامه ي ما / پارسي يّ ِ دَري چكامه ي ما
كه به نشرش زدند دستْ درست / زين سپس در وطن توانش جُُست
نام ِ فردوسي اش به پيشاني است / سند ِ افتخار ِ ايراني است
باد بر خالقي سپاس و درود / كه چُنين گوهري به گنج فزود
كرد متن ِ حماسه ويرايش / زو كهنْ گنج، يافت پيرايش
آفرين ِ وطن بر اين استاد / كين گرانْ پيشكش به مردم داد
باد سرسبز اين سِتُرگْ درخت / كه توان بُرد در پناهَش رَخت
همره او اميدسالارست / كش درين رهروي بهين يارست
ياور ِ ديگرش خطيبي دان / نام ِ او را به آفرين برخوان
هم درودي به بيرجندي باد / كه بر اين نامه، مُهر ِ نشر نهاد
مام ِ ميهن كنون فرازَد سر/ با چُنين زادگان ِ دانشور
كه چُنين خدمتي به چامه كنند / سعي در نشر ِ شاهنامه كنند
تا بخوانند مردمان شب و روز / سخنان ِ حكيم ِ پندآموز
درس ِ آزادگي بياموزند / گوهر ِ معرفت بيندوزند
خِرَد و دانش و وطن خواهي / آدمي خويي و دلْ آگاهي
آشتي جويي و گريز ز جنگ / نامْ بُرداري و ستيز به ننگ
پاس ِ فرهنگ و فرّ ِ ميهن ِ را / سر و جان را بدادن و تن را
فيض بخش است آن مهينْ چامه / نقش ِ فردوسي است: شهنامه
از پس يك هزاره رنج و درنگ / مي درخشد كنون به جلوه و رنگ
فرّ ِ گيتي فروز ِ ايراني است / گوهر ِ تاج ِ فخر ِ انساني است
باد فرخنده تا جهان بر جاست / كه نشاني ز فرّ ِ ميهن ِ ماست
* * *
از اين فرصت بهره مي گيرم و نشاني ي متن ِ بخش ِ يكم ِ گفت و شنود ِ نيلوفر و مسعود لقمان با استاد خالقي مطلق را – كه در تارنماي روزنامك نشريافته است – در اين جا مي آورم:
گفت و گو با دکتر جلال خالقی مطلق (بخش نخست)
گُلِ ِ رنج های ِ کُهن
http://rouznamak.blogfa.com/post-143.aspx
همچنين براي ديدن ِ شماري از تصويرهاي ديدني از فردوسي، شاهنامه و استاد خالقي مطلق و گفتارهايي خواندني از محمود اميدسالار، ابوالفضل خطيبي، رضا مُرادي غياث آبادي، خسرو ناقد و نوشين شاهرخي در مجموعه اي با عنوان ِ جشنوارۀ هفتادسالگي ِ استاد جلال خالقي مطلق، به اين نشاني، روي بياوريد:
http://www.noufe.com/
*
افزون بر اين، گفت و شنود بسيار آموزنده ي پوريا گل محمّدي با استاد خالقي مطلق و برر سي و نقد كتاب ارمغان ِ مور، واپسين اثر ِ شاهنامه پژوه ِ نامدار ِ ديگر ِ روزگارمان، زنده ياد شاهرخ مسكوب را در نشاني ي زير بخوانيد:
http://www.atiban.com/article.aspx?id=1521<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?