Friday, September 07, 2007

 

٣: ٤٢. گزارش ِ بيست و هشتمين و فراخوان ِ بيست و نهمين نشست ِ شاهنامه پژوهي در شبكه ي جهانييادداشت ويراستار

شنبه ١٧ شهريور ١٣٨٦


گزارش و فراخوان زير، بامداد امروز از دفتر كتابخانه ي گويا در سيدني به اين دفتر رسيد كه با سپاسگزاري از گيتي بانو مهدوي، در اين جا مي آورم.
بیست وهشتمين نشست ِ شاهنامه پژوهي در شبكۀ جهاني در تاریخ جمعه، شانردهم شهریور ١٣٨٦، برابر با هفتم ماه ِ سپتامبر ِ ٢٠٠٧ در تارنماي ِ كتابخانۀ گويا برگزار گردید. متنِ ِ ضبط شدۀ گفت و شنودهاي نشست بیست و هشتم را مي توانيد در اينجا بشنوید
بیست ونهمين نشست شاهنامه پژوهي در شبكۀ جهاني را در تاریخ جمعه، سی ام شهریور ١٣٨٦ برابر با بیست ویکم سپتامبر ٢٠٠٧ از ساعت هشت و سی دقیقه شب به وقت سیدنی، برابر با دو پس از نیمروز به وقت ایران آغاز می کنیم. در این نشست بخش پادشاهی نوذر مورد بحث خواهد بود.
برای شرکت در این نشستها، هیچ گونه محدودیّتی وجود ندارد. لطفاً توجّه فرمایید که نشست های آینده طبق روال نخستین با پالتاک برگزار خواهد شد. در پالتاک، اتاق ِ شاهنامه پژوهی را در زیرْ مجموعه های ِ زیر می توانید بیابید:

Education

On line universities
Shahname-Pajouhi
*
عکس: از رادیو جوان
شاهنامۀ فردوسی در کتابخانۀ گویا
فهرست نام نویسندگان و شعرا در کتابخانۀ گویا
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا
Labels:<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?