Tuesday, July 24, 2007

 

٣: ٢٣. شاهنامه ستيزي، زبان مادري و كيستي ي ِ ملّي : گفتماني در گستره ي سرنوشت و آينده ي ايران و ايرانيان

يادداشت ويراستار


سه شنبه دوم امرداد ١٣٨٦

شاهنامه به منزله ي بزرگترين گنجينه ي فرهنگ ايراني و سند ِ كيستي ي ِ ملّي ي ايرانيان، از همان زمان سرايش آن در يك هزاره پيش از اين، از يك سو با پذيره و رويكرد ِ گرم و پرشور ِ ايرانيان راستين و خواستاران ِ پايداري و شكوفايي ي اين سرزمين و مردم آن رو به رو گرديد و همه ي توش و توان خود را در راه نگاهداري ي آن و پديدآوردن و نشردادن ِ دستْ نوشتها و سپس چاپهاي تازه اي از آن به كار بستند و مي بندند و از سوي ديگر خار چشم دُژانديشان و بدخواهان اين ميهن بود و هست و از هيچ تلاشي براي تباه گردانيدن متن ِ آن و خوارمايه نماياندنش در چشم مردم، فروگذارنكرده اند و نمي كنند؛ چرا كه اينان به درستي تشخيص داده اند كه شاهنامه جان و روان ايراني است و آزادگي و پايداري و فرهيختگي ي ايرانيان بستگي ي تمام با اين حماسه ي جاودانه دارد.
در روزگار ما نيز كوششهاي ارزنده اي در راستاي گردآوري و سنجش و پژوهش دستْ نوشتهاي كهن شاهنامه به كار بسته شده است و مي توان گفت كه اكنون بيش از همه ي هزاره ي پشت ِ سر، به متن ِ بُنيادين آن نزديك شده ايم و رويكرد ِ گروههاي گوناگون اجتماعي به اين اثر، با بهره گيري از رسانه هاي اين دوران، روزافزون است. امّا با دريغ ِ بسيار در همين حال، شاهد ِ برخورد ِ كينه توزانه و رفتار بدانديشانه و تباهكارانه ي دشمنان پايداري و يگانگي و همدلي ي ايرانيان نسبت به اين شاهكار ايراني و بشري ي خِرَد و آزادْمتشي و آدمي خويي هستيم و كردار سياه و شومي مانند «شاهنامه ستيزي» (= ايران ستيزي)، در برنامه ي دشمنان ايراني نماي ِ ايران و پشتيبانان بيگانه ي آنان (آزمندان و چپاول گران جهاني و خواستاران برهم زدن يكپارچگي و سربلندي و توانايي ي ايران)، جاي ويژه اي دارد. آشكارست كه هرگونه غفلت از روشنگري در مورد ِ چنين دُژانديشي ها و تباهكاري هايي، گناهي نا- بخشودني و خطايي جبران ناپذيرست! همين امروز بايد به چاره انديشي برخاست؛ زيرا فردا بسيار دير خواهد بود!

يكي از آگاهان دل سوز و انديشه ورز در زمينه ي اين گفتمان بود و نبود ايران، هم ميهن فرهيخته و پژوهنده ي آذربايجاني ي ما آقاي مزدك بامدادان است كه از چندي پيش، زنجيره گفتارهاي تحليلي و ارزنده اي را به دور از هرگونه جنجال و سياست زدگي و پرخاش گري و با لحن و بياني فرهنگي و شيوه اي استدلالي و منطقي در تارنماي خبري ي ايران امروز در شبكه ي جهاني نشر مي دهد و مي كوشد تا نقاب از چهره ي بدانديشان نسبت به ايران و ايراني برگيرد و دورنماي فرداي هولناكي را كه در نهانگاه هاشان براي ميهن ما تدارك مي بينند، فراديد ِ همگان بگذارد و آژير خطر را به صدا درآورد.
او به تازگي، گفتاري را با عنوان ِ
٩. گفتمان ِ شاهنامه ستیزی، زبان مادری و کیستی ي ِ ملّی
http://www.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/13622/
نشر داده است كه دنباله و پي آمد ِ هشت گفتار پيشين ِ او در همين فضا و حال و هواست و باز هم دنباله خواهد داشت. فهرست عنوانها و نشاني ي پيوند به متن ِ گفتارهاي گذشته ي او، بدين شرح است:
يك. فروپاشی از درون، جایگزینی برای جنگ ِ رودَررو
http://politic.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/12862/
دو. آن "سد" و آن "سی سد"
http://politic.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/12930/
سه. زبان ِ مادري، زبان ِ رسمي، زبان ِ سراسري
http://politic.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/12973/
چهار. ملْت سازي؛ ملّت چيست؟
http://politic.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/13038/
پنج. ملّت سازان، پيشينه سازي و بازي با آمار
http://politic.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/13089/
شش. قبيله گرا كيست؟
http://politic.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/13176/
هفت. آن قبيله ي ديگر
http://politic.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/13245/
هشت. گفتمان پارسی ستیزی
http://politic.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/13355/


خوانندگان ارجمند را به خواندن دقيق اين زنجيره گفتارهاي كليدي و مهمّ در زمينه ي گفتمان اجتماعي و فرهنگي ي امروز ميهنمان و سفارش ِ خواندن ِ آنها به شمار ِ هرچه بيشتري از هم ميهنان، فرامي خوانم.
نشاني ي نشرگاه اصلي ي اين گفتارها، چُنين است:
http://iran-emrooz.net/<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?