Sunday, July 15, 2007

 

٣: ١٤. چشم اندازهايي زيبا، شكوهمند و خيره كننده از اصفهان


يادداشت ويراستار

يكشنبه ٢٤ تيرماه ١٣٨٦

"اصفهان نيمي از جهان گفتند
نيمي از وصف ِ اصفهان گفتند."
(سيف ِ فَرغاني)


شكوه و زيبايي ي خيره كننده ي زادگاه محبوب من اصفهان، آوازه اي جهانگير دارد و هرگونه سخني در اين مورد، تكراري و زايد مي نمايد. "آنجا كه عيان است، چه حاجت به بيان است؟"
پس، "حرف و گفت و صوت را بر هم زنم / تا كه بي اين هرسه با تو دم زنم."
دوستي ناشناس كه نامي از خود نبرده، همراه با پيامي مهرآميز به اين دفتر، مجموعه اي از نماهاي زيبا و به راستي شگفتي انگيز از اصفهان را فرستاده است كه با سپاسگزاري از او، نشاني اش را در پي مي آورم. اين شما و اين هم گشت و گذاري در گستره ي بي همتاي ِ نصف ِ جهان :

http://ketabkhaneyegooya.com/Isfehan.pps<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?