Friday, July 13, 2007

 

٣: ١٣. شب ِ شناخت ِ ادب ِ ارمني در تهران: كوشش ِ ديگري از سوي ِ «بُخارا»
يادداشت ويراستار


شنبه ٢٣ تيرماه ١٣٨٦

قوم ارمني كه در پيشينه ي تاريخي ي خود، تيره اي از پارتيان بوده اند، درفرآيند زندگي ي اجتماعي و فرهنگي و هنري و ادبي ي خويش، هرگز از ديگر تيره هاي ايراني جدا و بيگانه نبوده اند و هرگاه كسي جز اين بگويد، اگر غرض ورز نباشد، بي گمان ناآگاه است.
همه ي داده هاي تاريخي و فروزه هاي فرهنگي ي اين قوم، از آغاز تا امروز، حكايت از يگانگي ي بنيادين اين تيره ها يا -- دست كم -- هم سويي و پويش همْ راستاي آنان دارد.
در تاريخ ادب كهن ايران، نشانه هاي فراواني از اين واقعيّت تاريخي به چشم مي خورد. از مهرورزي ي خسرو دوم (پرويز) شهريار ساساني با شيرين، شهريارْدُخت ِ ارمني -- كه الهام بخش ِ منظومۀ غنايي ي زيباي خسرو و شيرين، سروده ي نظامي ي گنجه اي، سخنْ سالار شعر فارسي بوده -- و افسانه ي غنايي ي ِ مهرْ ورزي ي فرهاد ِ كوهكن به شيرين كه هم در منظومه ي نظامي جايي والا دارد و هم يكي از شورانگيزترين داستانهاي غنايي در ادب توده ي ايران است -- تا بسياري از نمودها در ادب و فرهنگ دوره هاي پسين ِ ارمنيان و ديگر تيره هاي ايراني و ايراني بنياد، در دسترس ما و گوياي اين است كه آشنايي ي ما با ارمنيان و دستاوردهاي ادبي و فرهنگي شان، چون نيك بنگريم، چندان از مفهوم ِ ايران شناسي دور نيست.
ازين روست كه برگزاري ي شب ِ ادبيّات ِ ارمني در تهران، رنگ و معنايي افزون بر ديگر شبهاي ويژه ي شناخت هنرمندان و فرهيختگان جُزْايراني مي يابد.
*
آگاهي نامه ي زير، امروز از دفتر ماهنامه ي بُخارا در تهران به اين دفتر رسيده است كه با سپاسگزاري از علي دهباشي، آن را در اين درآمد، بازْنشرمي دهم.


شب ادبیّات ارمنی


چهل و نهمین شب از شب‌های مجلّه ي بُخارا به بررسی و تحلیل ادبیّات ارمنی اختصاص یافته است.
این مراسم ساعت پنج بعدازظهر یکشنبه بيست و چهارم تیرماه در خانه‌ی هنرمندان برگزار می‌شود.
پیشینیه ي تاریخی ارمنیان گواه این واقعیّت است که خط و زبان، جایگاه والایی در فرهنگ آنها داشته است و دارد. آثار ادبی که به قلم نویسندگان و شاعران ارمنی نوشته شده، حکایت از ادبیّات ِ غنی ي ِ مستقل نزد آنان دارد.
در«شب ادبیات ارمنی» میشاهایراپتیان، صفدر تقی زاده، علی دهباشی، آزاد ماتیان، روبرت مارکاریان و خاچیک خاچر درباره زمینه‌های شعر و ادبیّات ارمنی سخنرانی خواهند کرد.
ژاله صادقیان و ساموئل خدادادیان سروده‌های شاعران ارمنی را دکلمه می‌کنند و نیما فرهمند آثاری از آرام خاچاطوریان را با پیانو اجرا می‌کند.<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?