Thursday, July 05, 2007

 

يادآوري ي ِ ويراستارانه و انتقادي ي ِ يك پژوهنده: پيوستي بر درآمد ِ ٣: ٦


يادداشت ويراستار

جمعه پانزدهم تيرماه ١٣٨٦

در پي ِ نشر ِ درآمد ِ ٣: ٦ در اين تارنما، امروز دوست پژوهنده آقاي دكتر رضا مُرادي غياث آبادي در پيامي مهرآميز به اين دفتر، با رويكردي ويراستارانه و انتقادي به درونْ مايه ي ِ درآمد ِ يادكرده، نكته ي ِ مهمّي را يادآوري كرده اند. با سپاس از ايشان، متن ِ نوشته شان را از ديدگاه بازتابانيدن ِ نكته ي آمده در آن و آگاهانيدن آن گروه از خوانندگان كه از اين امر خبرنداشته اند، در اين پيوست، مي آورم:

(پس از عنوان)
نکته ای در بارۀ درآمد ِ ٣: ٦ و مراسم ِ زادْروز ِ بابک به نظرم آمد که با جناب ِ عالی در میان می گذارم.

مراسم بزرگداشت زادْروز بابک خرّمْ دین كه در قلعۀ بذ / قلعۀ جمهور/ قلعۀ بابک در نزدیکی ِ شهر ِ کلیبر در آذربایجان برگزار می شود، دارای سابقه ای حدود ده ساله است. این مناسبت که هیچ گونه سند تاریخی ندارد، به پیشنهاد آقای دکتر جواد هیئت و چند تن دیگر از رهبران پان ترکیسم ایجاد شده است. اینان هر ساله در نهم تیرماه در محل ِ آن قلعه گرد می آیند و سرودها و ترانه هایی به زبان ترکی آذربایجانی می خوانند و پرچم ِ -- به قول خودشان -- آذربایجان را بر می افرازند. در این مراسم، بابک بهانه ای بیش نیست و قصد اصلی، گرد آمدن پان ترکیستها در یک گردهمایی سالانه است. من در سال ١٣٨٢ همراه چند تن از دوستان به آن جا رفتم و بارها توهینهای دیگران را به خاطر این که به زبان فارسی سخن می گوییم، به جان خریدیم! البته همه شمار چند هزار نفره ای که به آن جا می روند، از اعضا و پیروان آنان نیستند اما کسانی هستند که از قصد و نیّت آنان بی خبرند و گمان می کنند که این به راستی مراسمی برای بزرگداشت بابک است که هزاران سال است برگزار می شود. البته شبی که ما در آن جا بودیم، شب خوبی بود. به طبیعت زیبا و کوهستانهای شکوهمند آنجا چشم دوختیم و یاد بابک خرّمْ دین را در دل خود زنده نگاه داشتیم. همچنین تا نزدیکی بامداد، با چند نفر از «مغزهای متفکر» آنان به بحث و گفت و گو نشستیم. فردای آن روز، در مواجهه با هوادارانشان، کتک نخوردیم و چیزهای دیگری خوردیم که اگر کتک می زندند، دلنشین تر بود. در هر حال، هر چند که ما از نظر آنان «غریبه» بودیم، امّا خوشنود بودیم که در جمع بزرگی از هم میهنان آذربایجانی ِ خود هستیم.

با سپاس و احترام فراوان

رضا مُرادي غياث آبادي<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?