Tuesday, June 12, 2007

 

٢: ٣٧٩. دلها و جانهايي پيوسته با ايران: متن گفت و شنودي با ويراستار اين تارنما در «راديو زمانه»


يادداشت ويراستار


چهارشنبه بيست و سوم خرداد ماه ١٣٨٦

از ديدگاه فرهنگي و پژوهشهاي ايران شناختي، ايران ديگر مفهومي برابر با نمود ِ جغرافيايي ي آن (طبيعي، انساني و سياسي)، ندارد و به ويژه با اقامت ِ ميليونها ايراني در سرزمينهايي به گستردگي ي جهان در دهه هاي اخير، مفهومي يكسره ديگرگون با گذشته يافته است. دهها نهاد فرهنگي و صدها رسانه ي چاپي يا الكترونيك، نماي تازه اي از ايران را، نه تنها به خود ِ ايرانيان كه به جهانيان نيز نشان مي دهند.
*
منطقه ي اقيانوسيّه شامل كشورهاي عمده اي چون استراليا و زلاند ِ نو (نيو زيلند) نيز با همه ي دوري از ايران و ديگر قارّه ها و كشورها، از شمول ِ كوششهاي يادكرده، بيرون نيست و هزاران ايراني ي ساكن اين ناحيه نيز با شور و گرمي ي ايران دوستانه، همه ي توش و توان ِ خود را براي استوارنگاه داشتن ِ پيوند و پيمان ِ خويش با ميهن، به كار مي برند و دمي از اين دغدغه ي خاطر، غافل نمي مانند.
*
پژمان اكبرزاده، پژوهندة جوان ايراني، چندي پيش درگفت و شنودي با ويراستار اين تارنما كه از راديو زمانه


در هلند پخش شد، پرسشهايي را درباره ي كوششها و كُنِشهاي فرهنگي ي ايرانيان در استراليا، با وي در ميان نهاد و ويراستار بدانها پاسخ گفت

اكبرزاده امروز، متن ِ اين گفت و شنود را با عنوان ِ فارسي ي ِ


دلها و جانهايي پيوسته با ايران

و عنوان ِ انگليسي ي ِ
Persian Studies in Australia

(Interview with Prof. Jalil Doostkhah)

Pejman Akbarzadeh, Radio Zamaneh, Amsterdam

به اين دفتر فرستاده است كه نشاني ي آن را با سپاس گزاري از او براي آگاهي ي خوانندگان ارجمند، در اين جا مي آورم:
http://www.radiozamaneh.org/pejman/2007/06/post_38.html
*
مي افزايم كه متاسّفانه در پاسخهايم به پژمان اكبرزاده، يادكردن از سه نهاد ِ مهمّ ايراني در اين سرزمين را از قلم انداخته ام كه اكنون به جبران آن مي پردازم:

يك) كتابخانه ي ايراني در شهر بزرگ سيدني كه با همّت و همكاري ي ايرانيان مقيم آن شهر بنيادگذاري شده و هزاران جلد كتاب و مجلْه را در خود فراهم آورده است.
دو) كتابخانه ي گويا در شبكه ي جهاني كه بانو گيتي مهدوي در همان شهر سيدني بنيادگذار و گرداننده ي آن است و شمار زيادي پرونده هاي نوشتاري و گفتاري - شنيداري را در بر مي گيرد و نه تنها در استراليا كه در همه ي جهان خوانندگان و شنوندگان بسيار دارد و درونْ مايه ي آن، پيوسته در حال گسترش است.
نشاني ي اين كتابخانه ي ابتكاري و بسيار سودمند در شبكه، اين است:
http://www.ketabkhaneyegooya.blogspot.com/
سه) نشست جهاني ي شاهنامه پژوهي كه گهگاه با آگهي ي از پيش، در همان تارنماي كتابخانه ي گويا برگزار مي شود. براي پيوستن به اين نشست و آگاهي از رهنمود ِ درآمدن ِ به آن، مي توان به نشاني ي كتابخانه ي گويا و يا تارنماي ايران شناخت:
http://www.iranshenakht.blogspot.com/
روي آورد.<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?