Saturday, May 26, 2007

 

٢: ٣٦٥. چهارده فيلم ِ مستندساز ِ ايراني از سفر به آمريكا براي شركت در جشنواره ي فيلمهاي مستند «مريان» منع شدند



يادداشت ويراستار


يكشنبه ششم خردادماه ١٣٨٦


به گزارش روزنا، تارنماي وابسته به اعتماد ملّي، روزنامه ي بامداد تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به چهارده فيلم ِ مستندساز ايراني توصيه كرد كه از شركت در جشنواره ي فيلم مستند كه از سوي نهاد ِ فرهنگي ي «مري ديان» در آمريكا برگزارخواهدشد، خودداري ورزند و آنان را از پي آمدهاي حضور در آن جشنواره برحذرداشت.
گسترده ي گزارش را در اين نشاني بخوانيد:
http://www.roozna.com/Negaresh_site/FullStory/?Id=37373&Title=آمريكا%20نرويد

حسن نقاشي، فرستنده ي گزارش
كه فيلمهاي مستند ارزنده اي با
درونمايه ي يادمانهاي فرهنگ
ايراني ساخته است.



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?