Sunday, May 20, 2007

 

٢: ٣٦٠. گفتاري آهنگين به شاباش ِ زادْروز ِ دوستي بزرگوار و دانشمندي گرانمايهيادداشت ويراستار

يكشنبه ٣٠اُم ِ ارديبهشت ١٣٨٦

در درآمد ِ٢: ٣٥٩ گزارش همايش ويژه ي جشن زادْروز ِ استاد دكتر پرويز رجبي را -- كه ديشب (شنبه شب)در خانه ي هنرمندان در تهران برگزارگرديد -- نشردادم.
امروز، علي دهباشي گزارش ديگري از همايش ديشب را -- كه در تارنماي تادانه نشريافته است -- به اين دفتر فرستاد.
http://tadaneh1.blogspot.com/2007/05/rajabi-night.html
دهباشي، پيشتر از من خواسته بود كه اگر مايل باشم، پيامي به همايش ويژه ي دكتر رجبي بفرستم و من -- كه از ژرفاي دل، خواستار شادباش گفتن به دوست دانشمند خود بودم -- اين فراخوان او را پذيراشدم و ناگهان گرايش يافتم به اين كه سخني آهنگين، در حال و هواي شاهنامه بگويم. برآيند ِ اين گرايش، سروده اي سي و هشت بيتي شد ( با گفتاوَرد ِ شش بيت از سروده هاي فردوسي و يك بيت كه در شاهنامه نيافتمش؛ امّا فردوسيانه مي نمايد).
در گزارش تادانه آمده است كه در همايش ديشب، بانو بيتا رَهاوي، شادباش ِ مرا براي حاضران ، بازخواند.
پيام ِ شادباش به دكتر پرويز رجبي براي سالگرد ِ زادْ روزش


ز «دهباشي» آمد پيام و نويد / كه: «نوبت به پرويز ِ دانا رسيد.
شب ِ زادن ِ دانشومند ِ ماست / كه انديشه اش رهنمونْ پند ِ ماست
همه دوستداران ِ ايرانْ زمين / همه مهرْورزان به مرد ِ مِهين
بپويند رَه سوي ِ كاخ ِ هنر / كه گردند در جشن ِ او نغمه گر
ستايند و گويند صدْ آفزين / بر آن مرد ِ كوشنده ي ِ تيزْبين
كه فرزند ِ شايسته ي ِ ميهن است / سزاوار ِ تحسين ِ مرد و زن است
تو هم گرچه دوري ز خاك ِ وطن / بدين جشن ِ فرخنده برگو سخن!»

* * *


به شور آمدم زين نويد و خرام / كه بفرستم از جان به جانانْ پيام

دل ِ تنگ ِ من از غمْ آزادشد / پس از ديرگاهي ز ِ نو شادشد
ندانست شايسته، ماندنْ خموش / برآمد ز ژرفاي ِ جانم خروش
كه : شادا، خوشا جشن ِ پرويز ِ ما / بهاران ِ سرسبز ِ گلْ ريز ِ ما
بر او باد پاينده اين خُرّمي / مبادا از او دور شادي دمي
سرافراز و پويا و جوينده باد / چو باغ ِ بهاران شكوفنده باد
«بَرومَند باد آن همايون درخت / كه در سايه اش مي توان بُردْ رَخت»
(١)
همو بود كو گشت ايران شناس / -- بر او باد از ايرانيان صد سپاس! --
اگرچه نبودش جهان خودْ به كام ، / نه از راه ماند و نه شد سُستْ گام
در اين راه ِ دشوار پوينده شد / ز ِ نَسْتوهي اش چرخْ شرمنده شد
(٢)
به كفْ شمع ِ دانش، به دلْ شور ِ كار / نه آرام بودش به جان، نه قرار
«پژوهنده ي ِ روزگار ِ نُخُست / گذشتهْ سَخُنها همي بارْجُست»

پژوهيد و كوشيد و كاويد بس / كه يابَد به گنج ِ نيا دسترس
ز ديرينِگان بازْجويد نشان / هم از تلخْ كامان، هم از سرْخوشان
«كه گيتي به آغاز چون داشتند / كه ايدون به ما خواربگذاشتند»
پس از پويش اندر نِشيب و فَراز/ پس از كوشش و كار و رنج ِ دراز
بياراست گنجي نو از باستان / كه گويد به ما از نيا داستان
پژوهيم و يابيم ازيشان خبر / ز روز ِ بزرگي، ز شام ِ خطر
به ما گفت: ايران نه امروزي است / سزاوار ِ ما دانشْ اندوزي است
بكوشيم و ايران شناسي كنيم / نه چون خيرگان ناسپاسي كنيم
يكايك به گنج ِ نيا رو كنيم / نه افسون كنيم و نه جادو كنيم
كليد ِ رهايي ي ما دانش است / جُزْ آن، هرچه باشد، همه كاهش است
«توانا بُوَد هركه دانا بُوَد / ز ِ دانش دل ِ پير، بُرنا بُودَ»
«به دانش، ز ِ دانندگان راهْ جوي / به گيتي بپوي و به هركس بگوي»
«ز ِ هر دانشي چون سَخُن بشنوي / ز ِ آموختن يكزمان نَغْنَوي»
«چو ديداريابي به شاخ ِ سَخُن / بداني كه دانش نيايد به بُن»
نگهداري ي ِ ميهنْ آيين ِ ماست / پرستيدن ِ آن، نه ما را سزاست
نه ما برتريم از كسان ِ دگر / نه ديگرْ كسان، هم ز ِ ما خوارتر
* * *
بدين دانش و بينش و آگهي / نهادم به سر بر، كلاه ِ مِهي
هماره بگويم من از جانْ سپاس / بر آنْ دانشي مرد ِ ايرانْ شناس
در اين جشن ِ فرخنده ي ِ زادْروز / درخشنده چون مهر ِ گيتي فروز


جليل دوستخواه
پنجشنبه ٢٧ ارديبهشت ١٣٨٦
كانون پژوهشهاي ايران شناختي
تانزويل، كوينزلند - استراليا
www.iranshenakht.blogspot.com

____________
(١) اين بيت در شاهنامه نيست؛ امّا فردوسيانه است. (٢) اشاره اي است به اين بيت ِ سروده ي صائب تبريزي: "ترسم به عَجْز حَمْل تمايد؛ وُگرنَه من، / شرمنده مي كنم به تحمّل زمانه را" كه گويي زبان ِ حال ِ استاد دكتر پرويز رجبي است.
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?