Wednesday, April 25, 2007

 

2: 333. وارونه نمايي ي تاريخ در فيلم 300: بررسيهاي انتقادي از پنج ديدگاه ديگر
يادداشت ويراستار

فيلم فريبكارانه و غرضْ ورزانه و نژادْپرستانه ي 300 ساخته و پرداخته ي شركت برادران وارنر در هاليوود در چند ماه گذشته، موضوع بحثهاي انتقادي ي گسترده اي از سوي پژوهشگران و صاحب نظران ايراني و جُزْايراني بوده است كه برخي از آنها را پيش از اين در همين تارنما بازْنشرداده ام.
هرچند برخي از دوستان من، از آغاز هم با چنين گفتماني همداستاني نداشتند و بر آن بودند كه بهترين راه براي تقابل با اين گونه تباهكاري ها، توليد اثرهايي با درونمايه هاي استوار بر داده هاي راستين تاريخي است (كه در جاي خود ديدگاهي درست است)؛ امّا من بر اين باور بوده ام و هستم كه بررسي و بحث انتقادي در اين زمينه، منافاتي با توليد اثرهايي درست انديشانه و راست گويانه نخواهد داشت و مي تواند در راستاي روشنگري ي بيشتر، رهنمون و سودمند باشد.
دوست پژوهنده، آقاي مسعود لقمان، پنج گفتار تازه را در همين زمينه، در تارنماي خود روزنامك:
http://rouznamak.blogfa.com/post-25.aspx
نشرداده و نشاني ي پيوند بدانها را براي بازْنشر، بدين دفتر فرستاده است كه با سپاسگزاري از او براي آگاهي ي خوانندگان ارجمند و خواستاران پي گيري ي اين گفتمان، در پي مي آورم:
300 Dar 5 Negah<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?