Monday, April 23, 2007

 

2: 328. كوششي ديگر براي شناساندن ِ چهره ي راستين ِ ايرانيان به آمريكاييان


يادداشت ويراستار

چهره اي كه نهادهاي رسمي و دولتي و وابستگان به سوداگران و آزمندان ِ سرمايه سالار ِ ايالتهاي متّحد ِ آمريكا از مردم ايران و تاريخ و فرهنگ اين ملّت به هم ميهنان خود نشان مي دهند، در بيشتر موردها با راستي و درستي سازگار و همخوان نيست و از غرضمندي هاي ويژه اي در راستاي ِ سود و سوداي آنان مايه مي گيرد.
امّا در همان سرزمين، نهادها و كانون هاي دانشگاهي و پژوهشي نيز دست اندركارند تا ميهن و مردم ما را بهتر بشناسند و به همگان بشناسانند. نمونه هاي چشم گيري از اين كوشش و كُنش را در سالهاي اخير ديده ايم كه يكي از تازه ترين هاي آنها برپايي ي نمايشگاهي از كارهاي عكس برداران معاصر ايران در كانونهاي دانشگاهي است. اين نمايشگاه
PERSIAN VISIONS in the United States
نام دارد و هم اكنون گشوده است و خبر از پذيره ي گسترده ي هزاران تن از مردم آمريكا از آن مي رسد.
پژمان اكبرزاده، گزارشگر راديو زمانه
www.artistswithoutfrontiers.com/pakbarzadehگزارشي دارد از اين رويداد فرهنگي كه گفت و شنودي با دكتر احمد كريمي حكّاك، استاد ايراني در دانشگاه


واشنگتن و از دست اندركاران برپايي ي اين نمايشگاه را در بر مي گيرد. متن اين گزارش را در نشاني ي زير بيابيد و بخوانيد.
http://www.radiozamaneh.org/pejman/2007/04/post_25.html<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?