Thursday, April 12, 2007

 

2: 317. پايگاه زنان در فرهنگ ِ كهن ِ ايراني: كوشش و كُنِشي دانشگاهي در راستاي ِ شناخت

يادداشت ويراستار


گفتمان ِ پايگاه زنان در فرهنگ ايران باستان و حقّ هايي كه اين نيمه ي شايسته ي مردمان از آنها برخوردار بودند، در دهه هاي اخير در رسانه هاي گوناگون، دامنه ي چشمْ گيري داشته است. امّا با دريغ بايد گفت كه بسياري از برداشت هاي نشريافته در اين زمينه، از پايه و مايه ي پژوهشي ي درست و سزاواري برخوردار نبوده و پشتوانه هاي استواري در متنها و سندهاي كهن ِ برجامانده نداشته و بيشتر، از دريافت هاي نادرست از برخي از متنها و به ويژه متنهاي دستكاري شده در هزاره ي اخير، تأثيرپذيرفته اند.
نتيجه ي چنين برخوردي با درونمايه اي چنين بُنيادين در تاريخ و ادب و جامعه شناسي و فرهنگ ديرينه ي ما، رواج ِ مُشتي شايعه ها و ياوه هاي افزوده برمتنهايي چون شاهنامه ي فردوسي است كه روي آوران بدانها "زن" را همْ تراز با "اژدها" و سزاوار "در خاك فروبردن" شمرده اند! اين گونه دُژباوريها نسبت به پايگاه زنان و به ويژه پيوند دادن آنها به حماسه ي والا و فرهيخته ي ايران، اثري كه رنگين كماني از زيباترين و انساني ترين چهره هاي زنان زيورْمند با انديشه و گفتار و كردار نيك درآن به نمايش درآمده اند، از شدّت تكرار، براي آگاهان، ملال انگيز و تأسّف آور و براي ناآگاهان و زودْباوران مايه ي بدفهمي و گمراهي شده و هنوز هم چندان از شايع بودنشان كاسته نشده است و حتّا در پاره اي از رسانه هاي ِ مدّعي ي ِ فرهيختگي و پژوهشگري هم بازگفته و باز نوشته مي شود.
امّا با نگرشي خوش بينانه، مي توان گفت كه زمان ِ پايان ِ اين رسوايي ي رايج در هزاره ي گذشته، نزديك شده و شايد به ياري ي پژوهشهاي راستين و ريشه شناختي و روشنگر، به زودي بتوان آن را پشت سر گذاشت.
*
درهمين راستا، پژوهشگر ارجمند، دكتر تورج دريايي، دست به ابتكاري شايسته زده وهمايش يك روزه اي رابا حضور و سخنراني ي شماري از استادان و پژوهندگان ايراني و جُزايراني، سازمان داده است كه در آن بر گوشه هاي مهمّي از تاريخ كهن ايران پرتو افكنده خواهدشد تا نماي ِ راستين ِ رويدادها و سرگذشت ها و مَنِش ها و كُنِش ها از ميان انبوه گمانْ پروري ها و وارونه گويي ها ديده و بازشناخته شود.
مي توان برگزاري ِ اين همايش يك روزه (يكم ارديبهشت 1386/ 21 آوريل 2007) را گامي شايسته و بهنگام، در راستاي دريافت درست و سنجيده اي از نقشْ ورزي ي ِ زنان ميهن مان در هزاره هاي دور ِ پشت ِ سر شمرد و اميدوار بود كه مجموع گفتارهاي اين گردهمايي نشريابد تا بي بهره ماندگان از حضور در نشست، نيز از دست آوردهاي آن برخوردارگردند.
*
متن ِ فراخوان و فهرست ِ سخنراني هاي اين همايش را كه دكتر دريايي با مهر بدين دفتر فرستاده است، با سپاس گزاري از او، در پي مي آورم.
A C O N F E R E N C E O N I M A G E S A N D L I V E S OF

W O M E N IN A N C I E N T P E R S I A


Saturday, April 21 – 9:00 AM-4:00 PM


As part of California State University Fullerton’s Razi Family Foundation Lecture Series, scholars from around the country will address the historical and material evidence of lives of women in ancient Persia beginning with the Elamite period in the third millennium BC to that of the Sasanian Empire in Late Antiquity. Organized by Dr. Touraj Daryaee and Professor Thomas Klammer, CSUF. co-sponsored by California State University , Fullerton and the Persian Cultural Arts Council.


Admission: Free
Norma Kershaw Auditorium Seating is on a first-come, first-served basis
http://www.bowers.org/
S C H E D U L E O F S P E A K E R S


9:00 am - 10:30 am


Richard N. Frye, Aga Khan Professor of Iranian Studies
Harvard University (Emeritus)
Opening Remarks


Kaymar Abdi, Assistant Professor, Anthropology
Dartmouth College

The Hardworking Women of Palum: Labor Organization in an Early Second Millennium BCE Community in Central Zagros Mountains of Western Iran


Ali Moussavi, Assistant Curator, Ancient Near East Section, LA County Museum of Art
Traces of Women in Archaeological Evidence in Iran 2000-1000 BC


Elizabeth F. Carter, Professor of Near Eastern Archaeology, UCLA
Royal Women of Elam
* * *

11:00 am – 12:30 pm

Martin Schwartz, Professor of Iranian Studies, Near Eastern Studies, UC Berkeley
Man or Woman: Poetic and Pragmatic Aspects of Old Avestan Egalitarianism


Jennifer Rose, Lecturer, School of Religion , Claremont Graduate University
Health and Continuity of Life: An Overview of Women’s Worship of the Waters in Promotion of the Zoroastrian Purpose


Warren Soward, Graduate Student, History, California State University , Fullerton
A Comparative Structuralist Assessment of Pre-Modern Iranian Kin-Marriage
* * *
2:00 pm – 4:00 pm

M. Rahim Shayegan, Musa Sabi Assistant Professor of Iranian, Near Eastern Languages and Cultures, UCLA
On Obscure Queens of the Arsacid Age


Haleh Emrani, Graduate Student, History, UCLA
Like Father, Like Daughter: Late Sasanian Imperial Idealogy and the Rise of Boran to Power


Joel Walker, Associate Professor, Late Antique History, University of Washington
Hazaowai Becomes Maria: Narratives of Female Conversion to Christianity in the Late Sasanian Empire


Touraj Daryaee, Associate Professor, Ancient Persian History, California State University , Fullerton
The Forgotten Sasanian Queen: Azarmidukht


David Stronach, Professor of Archaeology, Near Eastern Studies, UC Berkeley
Closing Remarks


Dr. Touraj Daryaee
Associate Professor of History
Chair of the History Department
California State University , Fullerton
PO Box 6846
Fullerton, CA 92834-6846
(714)278-3673

Posted by Picasa
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?