Sunday, March 25, 2007

 

2: 298. گزارش بيست و دومين و فراخوان ِ بيست و سومين نشست ِ شاهنامه پژوهي در شبكه ي ِ جهاني
ستایشْ سرود ِ خِرَد از: دیباچه ي ِ شاهنامه ي فردوسی با اجراي نوشين دُخت و سهراب انديشه را در
اینجا بشنوید
*
گُفتاوَرد از درونمايه هاي اين تارنما در رسانه هاي چاپي و الكترونيك، بي هيچ گونه تغيير و با يادكردازخاستگاه، آزادست..Free to use on any web and media, without any changes and with a reference to source
*
All Rights Reserved. Copyright © 2005-2007, Iranshenakhtيادداشت ويراستار


گزارش و فراخوان زير، امروز از دفتر كتابخانه ي گويا به دفتر اين كانون رسيد كه با سپاسگزاري از
دوست فرهيخته ي نازنينم گيتي بانو مهدوي، براي آگاهي ي خوانندگان اين تارنما، بازْنشرش مي دهم.


بیست و دومين نشست شاهنامه پژوهي در شبكۀ جهاني در تاریخ جمعه، بیست وپنجم اسفند هزارو سیصد و هشتاد و پنج، برابر با شانزدهم مارس دوهزاروهفت در تارنماي كتابخانۀ گويا برگزار گردید.
متنِ ضبط شدۀ گفت و شنودهاي نشست بیست و دوم را مي توانيد در اينجا بشنوید.


بیست وسومين نشست شاهنامه پژوهي در شبكۀ جهاني را در تاریخ جمعه، هفدهم فروردین هزار و سیصد و هشتاد وشش برابر با ششم آوریل دو هزار و هفت از ساعت هشت و سی دقیقه شب به وقت سیدنی، برابر با دو پس از نیمروز به وقت ایران آغاز می کنیم.
در این نشست نيز بخش منوچهر مورد بحث خواهد بود.
برای شرکت در این نشستها، هیچ گونه محدودیّتی وجود ندارد. چنانچه مشکلی برای عضویّت در پالتاک دارید، با تماس از راه ايميل كتابخانۀ گويا، با ما مطرح کنید.
به امید دیدار شما عزیزان در اتاق شاهنامه پژوهی. گ. م.


نقاشی ي همراه اين گزارش: ديدار زال با رودابه اثر شمس خلخالي


راهنمای ورود به اتاق شاهنامه پژوهی


شاهنامۀ فردوسی در کتابخانۀ گویا


فهرست نام نویسندگان و شعرا در کتابخانۀ گویا


فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا

Posted by Picasa
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?