Wednesday, February 28, 2007

 

2: 260. حلقه ي انساني بر گرد ِ آرامگاه ِ كورش ِ بزرگ در پاسارگاد
يادداشت ويراستار


گزارش زير، هم اكنون از دفتر كميته ي بين المللي ي نجات پاسارگاد به اين دفتر رسيد كه با سپاس از فرستنده (آقاي جمشيد اخوان)، در پي مي آورم.حلقه ای انسانی به دَور ِ آرامگاه ِ کورش ِ بزرگ و در اعتراض به آبگيری ي ِ

«سدّ ِ نامشروع ِ سيوند»


دانشجويان: سد ّ ِ سيوند سدّی نامشروع است که انحطاط ِ ميراث ِ باستانی ي ِ جهانيان را با خود داردامروز، چهارشنبه نهم اسفند، گروهی از جوانان در اعتراض به آبگيری سدّ سيوند در پاسارگاد جمع شده و با حلقه ای انسانی به دور آرامگاه کوروش اعتراض خود را نسبت به آبگيری سدّ سيوند و در خطر افتادن آرامگاه مرد بزرگ تاريخ ايران نشان دادند. اين جوانان که اکثرا از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت بودند در انتهای گردهم آيي خود قطعنامه ای را صادر کردند که در آن ضمن لزوم حفظ ارزش ها و سنت های باستانی و فرهنگی تاکيد کرده اند که سدّ سيوند سدی نامشروع است که انحطاط ميراث باستانی جهانيان يعنی آرامگاه کوروش (ذوالقرنِين) را با خود خواهد دارد.
در اين قطعنامه آمده است که:
«آبگيری از سدّ نامشروع سيوند علي رغم هشدارهای نهادهای مدنی و نهادهای حفاظت از ميراث فرهنگی نشان از بی کفايتی ي مسئولان در زمينه ميراث فرهنگی و بی توجهی ي آن ها نسبت به هويّت ملْی دارد.


حميد الف
خبرنگار ِ کميته ي نجات پاسارگاد
www.savepasargad.com

Posted by Picasa<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?