Sunday, February 25, 2007

 

2: 256. كابوس ِ شوم ِ جنگ آمريكا با ايران، همچنان هول و هراس مي انگيزد

يادداشت ويراستار


خطر تازش احتمالي ي ارتش آمريكا به ميهن مان -- كه پاره اي از كسان، آن را دست ِ كم مي گيرند و شايعه پراكني و جنجال آفريني ي برخي از سياست بازان و رسانه هاي خبري ي همْ دستشان مي شمارند، با كمال تأسّف، روز به روز قوّت بيشتري مي گيرد و قرينه هاي آشكارتري مي يابد.
در اين فضاي سرشار از توطئه و تحريك و دسيسه چيني و زمينه سازي ي سوداگران آزمند ِ جهانخوار از سويي و دلهره و اضطراب ِ جانكاه ِ دوستداران ايران و هواداران صلح وهمْ زيستي ي آشتي آميز ملّتها و آزادي و آبادي از سوي ديگر، نگراني و التهاب دمْ افزون، راه بر آرامش و خواب مي بندد و پرسش ِ ذهنْ آشوب ِ « فردا چه خواهد شد؟»، كابوس ِ روز و شب ِ همه ي نيكْ انديشان و نيكْ خواهان شده است.
در اين روزها، گزارش هاي فراواني از نمايشهاي اعتراضي ي ضدّ ِ تدارك جنگ با ايران و نيز بازتاب برخي گفتارهاي تحليلي ي پر از دلْ واپسي درباره ي اين آرامش ِ نسبي ي ِ پيش از توفان، از همه جا مي رسد. نه تنها ايرانيان ِ دل سوز به حال ِ مردم و ميهن خود و آينده ي در مخاطره افتاده ي آن، بلكه ديگر جهانيان ِ نيكْ دل و پشتيبان حقّ زندگي در آرامش براي ايرانيان، در گوشه و كنار جهان به تكاپو پرداخته اند تا بلكه بتوانند دست ِ ردّ بر سينه ي جنگْ افروزان و خونْ ريزان و سوداگران مرگ و دارندگان ِ صنعت هاي ساخت ِ كشتارْ افزارها بزنند و آنان را پيش از دست زدن به جنايت و فاجعه ي تازه اي عليه بخش ديگري از بشريّت، از دُژكرداري بازدارند.
همين ديروز، اين جا در استراليا، شاهد آن بوديم كه مردم نيكْ خواه به هنگام ورود ديك چني، معاون جُرج بوش به كانبرا -- كه اين روزها آشكارا بر طبل ِ جنگ عليه ايران مي كوبد -- نمايش خياباني ي تندي عليه او بر پا كردند و او را كه براي بازهم آلوده تركردن ِ دستهاي دولت محافظه كار ِ اين كشور در تباهكاري ي تازه اي، بدين كشور آمده است، «جنايتكار جنگي» خواندند.
از سوي ديگر، امروز گزارش رسيد كه حتّا كساني از دست اندركاران ارتش و نهادهاي دولتي ي آمريكا، نگراني ي خود را از توفان بنيان كن ِ در حال ِ برخاستن، پنهان نمي دارند. «وسلي كلارك» از فرمانْ دِهان ِ پيشين ارتش آمريكا و «ري تكيه» از مركز پژوهشي ي شوراي روابط خارجي ي ِ آن كشور از جمله ي اينانند. گزارشي از سخنان نگراني آميز ِ اين دو تن را در اين نشاني بخوانيد:
http://www.radiofarda.com/Article/2007/02/24/f3-stopwar.html


نشريّه ي خبري ي «روز آنلاين» نيز در شماره ي امروز خود، گزارش تظاهرات ضدّ حمله به ايران را كه ديروز در لندن برگزارگرديد، نشرداده است:
در اين روزهاي سخت كه به گفته ي "شكسپير" : «بودن يا نبودن، بحث در اين است!»، آرامش را برخود حرام كنيم و با هر وسيله ي شدني بكوشيم تا دست ِ فاجعه آفرينان را از تازش به ميهن ِ بلاديده مان كوتاه گردانيم.
هرگاه حافظ بزرگ مان براي چيرگي ي حقّ بر باطل، بُردباري و صبر را سفارش مي كرد، ما راه ِ كوشش و جهد را در پيش گيريم و اميدوار باشيم كه سرانجام «نگين عزيز» ميهن دلْبندمان به دست ِ «اهريمن» نخواهد افتاد! چُنين باد!
«به [جهد] كوش تو اي دل، كه حقّ رها نكند/ چُنين عزيزْ نگيني به دست ِ اهرمني!

Posted by Picasa<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?