Wednesday, February 21, 2007

 

2: 250. سفرها و ديدارها - تارنمايي روزآمد و رسانه اي پويا و گويا


يادداشت ويراستار

خوشبختانه با فراگيرشدن ِ رسانه هاي الكترونيك در اين سالها، ديوارهاي دوري و فاصله، نه تنها در درون يك كشور، كه در گستره ي جهاني، يكي پس از ديگري فرو مي ريزد و برآيند ِ دُژمَنِشي و دُژرفتاري ي ِ بازداران ِ انديشه و بيان آزاد -- كه چيزي جُز خفقان و ايستايي و واپس ماندگي نيست -- پيوسته كم رنگ تر و فرسوده تر مي شود.
هرچند كه شمار زيادي از پيوستگان به شبكه ي جهاني ي رسانه ها و كاربَران ِ تارنماها، بي پشتوانه و درونمايه ي انديشگي و فرهنگي و تنها به انگيزه هاي فرومايه اي چون وقت گذراني يا برقراري ي پيوندهايي كام جويانه با همتايان خود، بدين گستره روي آورده اند و با ياوه نويسي ها و هرزه نگاري هاشان، "عِرض خود (اگر داشته باشند) مي بَرَند و زحمت ِ ديگران مي دارند"، كسان ديگري -- هرچند اندك شمارتر -- هستند كه با كوله باري از انديشه و فرهنگ و ادب و هنر، رهرو ِ اين راه شده اند و با كوشش و كُنِش ِ سازنده و بارآورشان براي بهينه گرداني ي سرشت ِ روزگارمان، دلْ سوزانه و فروتنانه خويشكاري مي ورزند و بار ِ منّتي هم بر دوش كسي نمي گذارند.
يكي از اين راهيان ِ انديشه و فرهنگ، دوست ِ دانش آموخته و فرهيخته ي من، عرفان قانعي فرد، پژوهنده، مترجم، فرهنگ نگار و برگزارنده ي گفت و شنودهاي روشنگر و آگاهاننده با چهره هاي ادبي و فرهنگي ي اين روزگارست كه پيش از اين، چند بار در همين تارنما از او سخن گفته و كارهاي سزاوارش را ستوده و به خوانندگان شناسانده ام.
امروز هم بايسته ديدم كه اين يادداشت كوتاه را بنويسم تا از تازه هاي خواندني و سودمند ِ تارنماي او به نام:
سفرها و دیدارها
( و ترجمه ها و یادها و دیدارها در سفرهایم )
سخن بگويم و خواندن آنها را به همه ي دوستداران انديشه و فرهنگ و نوآورده هاي ادب و هنر سفارش كنم.
نشاني ي تارنماي او اين است:
http://erphaneqaneeifard.blogfa.com/
*
براي عرفان قانعي فرد گرامي، تندرستي و شادكامي و پويايي و جويايي و بَرومندي در راه فرخنده اي كه آگاهانه در پيش گرفته است، آرزومي كنم. چُنين باد!<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?