Monday, February 19, 2007

 

2: 245. گزارش ِ بيستمين و فراخوان ِ بيست و يكمين نشست ِ شاهنامه پژوهي در شبكه ي جهانييادداشت ويراستار


گزارش و فراخواني كه در پي مي آيد، امروز از دفتر كتابخانه ي گويا در سيدني:
http://www.ketabkhaneyegooya.blogspot.com
به اين دفتر رسيد كه آن را با سپاسگزاري از گيتي بانو مهدوي در اين صفحه، بازْنشرمي دهم.
گفتار بسيار ارزنده و آموزنده ي دوست دانشمند، استاد دكتر پرويز رجبي در باره ي مينياتورهاي ايراني -- كه امروز با مهر و لطف بي دريغشان نسبت به مدير كتابخانه ي گويا و دارنده ي اين تارنما، به هر دو دفتر فرستاده اند -- افزوده ي سزاوار و مغتنمي است بر اين گزارش و بسي بيشتر از گزارش نشست ِ بيستم، به خواننده ياد مي دهد. پويايي و پايداري شان را در گذار ِ از سنگلاخ سختي ها و رساندن مژده ي دانش و آزادگي و فرهنگ و ادب و هنر به گوش نيازمندان و همواره آموزندگان، آرزومي كنم.
بیستمين نشست شاهنامه پژوهي در شبكۀ جهاني در تاریخ جمعه، بیست و هفتم بهمن ماه هزار و سیصد وهشتاد و پنج برابر با شانزدهم فوریه دو هزار و هفت در تارنماي كتابخانۀ گويا برگزار گردید.
متنِ ضبط شدۀ گفت و شنودهاي نشست بیستم را مي توانيد در اينجا بشنوید.
بیست ویکمين نشست شاهنامه پژوهي در شبكۀ جهاني را در تاریخ جمعه، یازدهم اسفند هزارو سیصدوهشتاد و پنج برابر با دوم مارس ِ دو هزار و هفت از ساعت هشت و سی دقیقه شب به وقت سیدنی، برابر با 1 پس از نیمروز به وقت ایران آغاز می کنیم.
در این نشست، بحث درمورد بخش فریدون را ادامه خواهیم داد.
برای شرکت در این نشستها، هیچ گونه محدودیّتی وجود ندارد.
چنانچه مشکلی برای عضویت در پالتاک دارید، با تماس از راه ايميل كتابخانۀ گويا، با ما مطرح کنید.
به امید دیدار شما عزیزان در اتاق شاهنامه پژوهی. گ. م.
مقالۀ "نه‌ رنگ‌ تعلّق‌، كه‌ اين‌ نه‌!" نوشتۀ استاد پرویز رجبی را در اینجا بخوانید
راهنمای ورود به اتاق شاهنامه پژوهی
نقاشی: قيام کاوه آهنگر اثر شمس خلخالي
شاهنامۀ فردوسی در کتابخانۀ گویا
فهرست نام نویسندگان و شعرا در کتابخانۀ گویا
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا
Posted by Picasa<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?