Sunday, February 18, 2007

 

ترجمه ي شعرهاي فروغ فرّخْ زاد به زبانهاي ديگر- پيوستي بر درآمد ِ 2: 237


يادداشت ويراستار

فروغ فرّخْ زاد، با ترجمه ي شعرهايش به زبانهاي ديگر، از چيني تا عربي و از تركي تا زبانهاي باختري، يكي از مطرح ترين و شناخته شده ترين شاعران روزگار ِ ما در گستره ي جهاني است.

به زبان ِ انگليسي

شايد بتوان زمينه و انگيزه ي زنجيره ي بلندي از ترجمه هاي شعرهاي فروغ را جدا از هر چيز، در زبان ِ حسّي و خيالْ نقش هاي جهان شمول و انساني اش دانست كه شعر او را بيش از سروده هاي شاعران داراي زبان و معاني و بيان ايراني و بهره مندتر از پشتوانه هاي ادب كهن فارسي، براي مردم ديگرْ سرزمينها دريافتني مي كند. به هر روي، اين ترجمه هاي بسيار شمار ِ شعر فروغ به زبانهاي مردم سرزمينهايي از خاوري ترين تا باختري ترين كرانه هاي جهان، نه تنها سزاوار ِ نام ِ ماندگار ِ او در كارنامه ي ادب اين عصر، بلكه حلقه ي پيوند ِ استواري در ميان ادب و فرهنگ ايراني ي اين دوران با ادب ِ ديگر ملّتها و راه گشاي پيوستن ِ هرچه بهتر ما به كاروان ِ پويا و پيشرو ِ ادب جهاني است.

به زبان آلماني

آگاهي هاي گسترده تر از چگونگي ي ترجمه هاي شعرهاي فروغ به زبانهاي ديگر را در گزارشي كه در نشاني ي زير آمده است، بخوانيد:
http://www.bbc.co.uk/persian/arts/story/2007/02/070217_la-sz-foroogh-poems.shtml

به زبان ِ فرانسه
Posted by Picasa<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?