Saturday, January 27, 2007

 

2: 205. رهنمودي به دو كوشش تازه ي فرهنگي و ادبي در ميهنگُفتاوَرد از درونمايه هاي اين تارنما در رسانه هاي چاپي و الكترونيك، بي هيچ گونه تغيير و با يادكردازخاستگاه، آزادست.

.Free to use on any web and media, without any changes and with a reference to source.

All Rights Reserved.
Copyright © 2005-2007-Iran-shenakht

يادداشت ويراستار

گزارشها و خبرها همه ناگوار و نوميدكننده نيست. گاه نيز از نيمه ي پُر ِ بُطري، نشاني مي بينيم و دلْ خوش مي شويم كه هنوز رهرواني كوشنده در راهند و اين سنگلاخ دشوار و تابْ سوز را با گامهايي استوار و دلهايي اميدوار به آينده ي ميهن و فرهنگ بالنده ي آن، مي پيمايند.
امروز دوست پژوهنده ي ارجمندم آرش شريف زاده ي عبدي، نشاني هاي يك تارنما و يك نشريّه ي فرهنگي در شبكه ي جهاني را از كپنهاگ به دفتر من فرستاد كه با سپاسگزاري از او، به بازْنشر و شناساندن آنها در اين صفحه مي پردازم.
يكي از اين دوگانه، تارنمايي ست به نام ِ بوي ِ كاغذ: روزْنوشت هاي مهدي جليل خاني در نقد ادبيّات كه درونْ مايه اي چشمْ گير دارد و همه ي دوستداران فرهنگ و ادب را خشنود و اميدوار مي كند كه بايستگي ي نقد ِ فرهيخته ي ادبي در گستره ي ِ زندگي ي فرهنگي ي ما، كم كم دارد شناخته و نهادينه مي شود و خوانندگان اثرهاي ادبي را به دقّت و ژرفاكاوي ي هرچه بيشتر در ساختار آنچه مطالعه مي كنند، فرامي خواند.
براي راه يابي به متن اين تارنما و آشنايي با درونمايه ي سودمند آن، به نشاني ي زير روي بياوريد:
http://jmahdi.blogfa.com
*
ديگري، نشريّه اي است ادبي-فرهنگي به نام ِ اشراق كه شماري از كوشندگان حوزه ي ادب و فرهنگ در شهر زنجان، پديدآورنده ي آنند. مروري بر درونمايه ي اين نشريّه ي سودمند و پُربار، نشان مي دهد كه دست اندر كاران آن، به هيچ روي در پي سرگرمي و وقت گذراني نيستند و خويشكاري ي جدّي و سازنده اي براي خود مي شناسند.
براي آرش نوشتم:
"زنجاني ها به راستي گُل كاشته اند. گُلزارشان شكوفان باد!"
*
شما هم براي گشت و گذار در اين گلزار، گام پيش بگذاريد و متن ِ شماره ي چهارم اين نشريّه را در اين جا ببينيد و بخوانيد.<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?