Sunday, January 21, 2007

 

2: 199. فردوسي و هومر، نمادهاي دو فرهنگ بزرگ: همايش ِ شناخت

گُفتاوَرد از درونمايه هاي اين تارنما در رسانه هاي چاپي و الكترونيك، بي هيچ گونه تغيير و با يادكردازخاستگاه، آزادست.


.Free to use on any web and media, without any changes and with a reference to source.


All Rights Reserved.


Copyright © 2005-2007 - Iran-shenakht


يادداشت ويراستار


سنجش ِ مَنِش و كُنِش ِ فردوسي و هومر و توان ِ آفرينش ِ ادبي و هنري ي آن دو و ارج و پايگاه ِ حماسه هاشان، درونْ مايه اي است كه از ديرْباز، رويكرد ِ پژوهشگران ادبي و حماسه شناسان ايراني و باختري را به خود فرا خوانده است و تا كنون، برداشتهاي گوناگوني در اين زمينه نشرداده اند و اين كار همچنان ادامه دارد.
برخي از پژوهندگان ايراني، كار ِ هومر در ايلياد و ادُيسه را تنها فراهم آوردن ِ روايتهاي زباني و سينه به سينه ي مردم دوران او ارزمي يابند و با كُنِش ِ ادبي و فرهنگي ي فردوسي كه خاستگاهها و پشتوانه هاي نوشتاري ي ديرينه داشته و با نبوغ ِ بي همتاي او در چنين منظومه اي كهكشاني، ساختار استوار انديشگي و هنري يافته است، ناسنجيدني مي شمارند.
از سوي ديگر، كساني همچون براون، شاهنامه را اثري بسيار طولاني و ملال انگيز و به دور از يكپارچگي ي ادبي و هنري ارزيابيده و حماسه ي يونان را بر آن برترشمرده اند.
آشكارست كه جاي پرداختن به چگونگي ي اين گفتمان، در اين يادداشت كوتاه و در سرآغاز ِ يك گزارش ِ خبري نيست و بايد در گفتارها و گفت و شنودهاي دامنه دارتري، بدين امر مهمّ پرداخت.
*
در همين گستره، خبرگزاري ي دانشجويان ايران (ايسنا) در خبري به تاريخ 30 دي ماه (پريروز) از تهران، گزارش داده است كه به تازگي همايشي براي سنجش و شناخت بهتر ِ فردوسي و هومر بر پا شده بوده است.
در سرآغاز اين گزارش، مي خوانيم:
همايش "فردوسي و هومر" در آتن گشايش يافت.

مارينا تئوخاريدو -- مترجم شاهنامه و اسكندرنامۀ نظامي به يوناني– گفت:
شاهنامه، شاهكاري است كه نمونۀ آن در ميان هيچ ملّتي وجود ندارد.


خبرگزاري ي دانشجويان ايران- تهران
بخش ِ فرهنگ و ادب : ادبيّات سي ام دي ماه 1385 / بيستم ژانويه 2007
رمزگان ِ خبر:8510-15540

متن كامل گزارش ايسنا را در نشاني ي زير بخوانيد
: http://isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-863848&Lang=P
Posted by Picasa<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?