Sunday, January 21, 2007

 

2: 196. گزارش هفدهمين و فراخوان ِ هيجدهمين نشست ِ شاهنامه پژوهي در شبكه ي جهاني


سنگ نگاره اي با چهره ي پهلوانان شاهنامه
بر ديوار كنار گور ِ فردوسي - توس


ستایشْ سرود ِ خِرَد از: دیباچه ي ِ شاهنامه ي فردوسی با اجراي نوشين دُخت و سهراب انديشه را در اینجا بشنوید
*
گُفتاوَرد از درونمايه هاي اين تارنما در رسانه هاي چاپي و الكترونيك، بي هيچ گونه تغيير و با يادكردازخاستگاه، آزادست.


.Free to use on any web and media, without any changes and with a reference to source
*
All Rights Reserved. Copyright © 2005-2007, Iran-shenakht

يادداشت ِ ويراستار

گزارش و فراخوان زير، امروز در تارنماي ِ كتابخانه ي گوياhttp://www.ketabkhaneyegooya.blogspot.com/
نشريافته و جداگانه نيز به اين دفتر رسيده است كه با سپاسگزاري از دوست ارجمند گيتي بانو مهدوي، براي آگاهي ي خوانندگان اين تارنما، بازْنشرمي دهم.
* * *
هفدهمين نشست شاهنامه پژوهي در شبكۀ جهاني در تاریخ جمعه، نوزدهم ژانویۀ دو هزار و هفت مطابق با بیست ونهم دی ماه هزارو سیصدوهشتادوپنج در تارنماي كتابخانۀ گويا برگزار گردید.
متنِ ضبط شدۀ گفت و شنودهاي نشست هفدهم را مي توانيد در اينجا بشنوید.
هيجدهمين نشست شاهنامه پژوهي در شبكۀ جهاني را در تاریخ ِ جمعه، دوم فوریه دو هزار و هفت، برابر با سیزدهم بهمن ماه هزارو سیصدوهشتادوپنج از ساعت هشت و سی دقیقه شب به وقت سیدنی، برابر با 1 پس از نیمروز به وقت ایران آغاز می کنیم. در این نشست بحث درمورد بخش فریدون را ادامه خواهیم داد.
برای شرکت در این نشستها، هیچ گونه محدودیّتی وجود ندارد.
چنانچه مشکلی برای عضویّت در پالتاک دارید، با تماس از راه ايميل كتابخانۀ گويا، با ما مطرح کنید.
به امید دیدار شما عزیزان در اتاق شاهنامه پژوهی. گ. م.

راهنمای ورود به اتاق شاهنامه پژوهی<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?